Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllunio a rheoli adeiladu

Oherwydd pandemig Covid-19, mae'r awdurdod cynllunio lleol, yr adran rheoli adeiladu a'r adran trafnidiaeth strategol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio ychydig yn wahanol yn y dyfodol rhagweladwy.  Bydd staff yn gweithio o gartref nes ceir rhybudd pellach ond gellir cysylltu â nhw o hyd. 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost i planning@bridgend.gov.uk neu buildingcontrol@bridgend.gov.uk.  Nodwch y gall gymryd mwy o amser nag arfer i ymateb i ymholiadau yn ystod y cyfnod hwn.  Ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd am reoliadau cynllunio ac adeiladu (ond yn electronig yn unig drwy'r pyrth cynllunio a rheoli adeiladu) a byddwn yn dal i wneud ceisiadau electronig am gyngor cyn gwneud cais. 

Fodd bynnag, ni fyddwn yn gallu cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn bersonol (er ein bod yn defnyddio Skype ar gyfer cyfarfodydd busnes a chynadleddau ffôn) er mwyn cynnal protocolau ymbellhau cymdeithasol. 

Rydym hefyd yn bwriadu mynd yn ôl i ymweld safleoedd yn gorfforol a chodi hysbysiadau safle yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru dyddiedig 29/4/20 lle y bo'n ddiogel gwneud hynny.  Bydd yr ymweliadau hyn yn cael eu cynllunio fesul achos ar ôl cynnal yr asesiadau risg angenrheidiol, ac ar ôl trafod â'r ymgeisydd.

Yn olaf, yr ydym wrthi'n ymchwilio i ffyrdd o redeg cyfarfodydd pwyllgorau rheoli datblygu rhithwir nes codi'r clo cyffredinol.

Bydd manylion dyddiadau Pwyllgor DC yn cael eu postio ar-lein.

Os oes gennych ymholiad penodol am achos byw, cysylltwch â'r swyddog achos.

Ar gyfer ymholiadau sy'n gysylltiedig â chynllun datblygu lleol, cysylltwch â'r adran cynllunio datblygu ar developmentplanning@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y