Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canllawiau dylunio a chanllawiau cynllunio atodol

Mae’r canllaw cynllunio hwn wedi’i greu i roi manylion ar bolisïau a chynigion yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLL) Pen-y-Bont Ar Ogwr. Mae’n llywio’r cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr wrth iddynt wneud ceisiadau cynllunio.

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol  yn trafod ystod o faterion gan gynnwys:

  • ystyriaethau dylunio manwl
  • rhwymedigaethau adran 106
  • gofynion gwybodaeth yr ydym yn eu defnyddio i benderfynu ar gais cynllunio

Mae rhai canllawiau cynllunio atodol  ar ffurf briffiau datblygu.  Gall y rhain ddangos i chi’r weledigaeth ar gyfer cynllunio ardal a’r egwyddorion y dylid eu dilyn wrth ei datblygu.

Nid oes gan y canllaw hwn statws statudol llawn dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref.  Fodd bynnag, mae ganddo ‘ystyriaeth berthnasol’ wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio o fewn y pwnc/ardal berthnasol a rhoddir ‘sylw sylweddol’ iddo wrth i ni wneud penderfyniadau cynllunio ac wrth i Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru wneud penderfyniadau.

Chwilio A i Y