Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cysylltwch â ni

Cyswllt

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643 (8:30am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau. 8:30am – 4:30pm dydd Gwener)
Cyfnewid testun: Rhowch 18002 cyn unrhyw un o’n rhifau ffôn.
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Ar gau dros dro

Ffôn: 01656 643643 (8:30am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau. 8:30am – 4:30pm dydd Gwener)

Gwnewch eich dewis iaith a dewiswch o un o'r opsiynau canlynol i siarad â gwasanaeth cyngor o'ch dewis chi.

Gwrandewch yn ofalus am yr adran rydych ei heisiau gan y byddant yn ailadrodd os na fyddwch yn dewis opsiwn:

0

 • Cefnogaeth coronafeirws

1

 • Gwastraff / ailgylchu
 • Rheoli plâu
 • Llygredd sŵn / aer
 • Safonau masnachu

2

 • Treth Gyngor / trethi busnes
 • Tai
 • Budd-dal tai

3

 • Cynllunio
 • Rheoli Adeiladu
 • Eiddo
 • Adfywio

4

 • Cludiant ysgol
 • Derbyniadau ysgol
 • Pecynnau bwyd
 • Ysgolion di-arian
 • Prydau bwyd ysgol am ddim
 • Cefnogaeth i blant ag anghenion ychwanegol

5

 • Trwyddedu
 • Trafnidiaeth gyhoeddus / teithio rhatach
 • Bathodynnau glas
 • Trwydded barcio dymhorol ar gyfer meysydd parcio arhosiad hir
 • Pob ymholiad parcio arall

6

 • Parciau a meysydd chwarae
 • Amlosgfeydd

7

 • Gwasanaethau cymdeithasol oedolion
 • Gwasanaethau cymdeithasol plant

8

 • Cofrestryddion
 • Dinasyddiaeth a statws yr UE
 • Etholiadol

9

 • Priffyrdd

SMS: 07581 157014 (i gwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw).

Croesewir galwadau yn Gymraeg.

Gallwch hefyd ddilyn y ddolen hon i weld Fideo Byw Iaith Arwyddion Prydain. 


Cysylltwch â ni ynghylch gwastraff ac ailgylchu

Ffôn: 01656 643643. Dewis eich hoff iaith a phwyswch opsiwn 1.

Ewch i recycleforbridgend.wales i gael rhagor o wybodaeth.

Tu allan i oriau

Os ydych chi eisiau cysylltu â ni tu allan i’n horiau agor, byddwch yn cael eich rhoi drwodd i’r Uned Cefnogi Cwsmeriaid a Chymunedau (CCSU). Defnyddiwch ein manylion cysylltu arferol uchod a dewis yr opsiwn ar gyfer cael eich rhoi drwodd.

Er nad ydynt yn gallu cymryd taliadau, gallant helpu gyda rhai materion, gan gynnwys:

 • rheoli pla
 • problemau ar briffyrdd
 • monitro staff sy’n gweithio ar eu pen eu hunain
 • monitro maes parcio aml-lawr Rhiw
 • cynllunio ar gyfer argyfwng
 • argyfyngau tu allan i oriau
 • gwarchod y cyhoedd

Ymholiadau Cyfryngau

Chwilio A i Y