Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaethau Cymorth Cynnar Pen-y-bont ar Ogwr

Trawsysgrif fideo Gwasanaethau Cymorth Cynnar Pen-y-bont ar Ogwr

Weithiau, mae angen ychydig o gymorth a chefnogaeth ychwanegol ar blant, pobl ifanc a'u teuluoedd i gael bywydau hapus, iach a llwyddiannus.

Mae'r Tîm Cymorth Cynnar yn wasanaeth gwirfoddol sy'n ceisio helpu i ddarparu'r cymorth cywir i chi a'ch teulu i helpu i greu newid positif. Rydym yn gosod y teulu’n ganolog yn y gefnogaeth o'r dechrau i'r diwedd gydag unrhyw ymwneud â'r gwasanaeth. 

Mae'r gwasanaeth yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • siarad am gryfderau yn ogystal â meysydd y gellid eu gwella
 • cael y cymorth cywir i chi ar yr adeg iawn
 • dod â thîm o bobl briodol at ei gilydd a all helpu eich teulu
 • gwrando arnoch a rhoi dewisiadau i chi.

Sut mae Cymorth Cynnar yn gweithio

Ar ôl derbyn atgyfeiriad, bydd gweithiwr Cymorth Cynnar yn trefnu i gyfarfod â chi i gwblhau asesiad teulu cyfan.

Byddwn yn edrych ar newidiadau yr hoffech eu gwneud i wella bywyd teuluol ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Unwaith y bydd yr asesiad wedi'i gwblhau gyda'ch gweithiwr cymorth, byddwch yn cytuno ar gynllun gweithredu. Mae hwn yn nodi sut byddwch yn cyflawni newidiadau positif a phwy fydd yn gyfrifol am bob cam gweithredu.

Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â sefydliadau eraill sydd wedi cefnogi eich teulu yn y gorffennol neu a allai helpu yn y dyfodol.

Gall y gweithiwr Cymorth Cynnar gyfeirio at asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill os oes angen cymorth ychwanegol i sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir.

Adolygir y gefnogaeth gyda Chymorth Cynnar yn rheolaidd a gall bara am hyd at 6 mis.

Mathau o gefnogaeth

Dyma rai meysydd y gallwn eich cefnogi gyda hwy:

 • magu plant/cyfathrebu â'ch plentyn
 • rheoli ymddygiad heriol
 • cymorth llesiant a chadernid i blant a phobl ifanc a'u rhieni/gofalwyr
 • materion yn ymwneud â phresenoldeb yn yr ysgol
 • cam-drin domestig
 • cefnogaeth ariannol
 • tai
 • cyflogaeth

Cael cefnogaeth

Ffurflen Cais am Help (.docx 396KB)

Anfonwch ffurflen Cais am Help wedi'i llenwi i'r gwasanaeth Cymorth Cynnar:

Cysylltu

Gwasanaeth Cymorth Cynnar
Ffôn: 01656 815420

Chwilio A i Y