Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Eiddo gwag

Mae eiddo gwag yn eiddo preswyl yn y sector preifat sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy. Nid yw rhai adeiladau’n cyd-fynd â’r diffiniad hwn, ond eto maent yn rhan o’r strategaeth i leihau eiddo gwag a chynyddu argaeledd tai.

Maent yn cynnwys y canlynol:

  • eglwysi
  • capeli
  • eiddo amhreswyl arall y gellir ei drosi’n eiddo preswyl, fel eiddo masnachol

Gellir adfer defnydd o eiddo gwag drwy ei rentu, ei werthu neu ei roi mewn ocsiwn, neu drwy i’r perchnogion eu hunain symud i mewn.

Cymorth ariannol

Efallai y bydd ambell eiddo angen gwaith arno fel ei fod o safon sy’n ddigon uchel i gael ei rentu neu ei werthu. Efallai y bydd posib i ni ddarparu cymorth ariannol ar gyfer y gwaith hwn.

Mae’r cymorth hwn yn cynnwys y canlynol:

Grant cartrefi gwag

Mae’r grant hwn yn helpu i adfer y defnydd o eiddo gwag ac yn cynyddu’r cyflenwad o dai rhent fforddiadwy y mae eu gwir angen. Byddwn yn asesu pa waith sydd ei angen i adfer y defnydd o eiddo gwag. Ni ddylai’r gwaith fod wedi dechrau cyn cymeradwyo’r cais a rhaid cwblhau’r gwaith o fewn chwe mis i gymeradwyo’r grant.

Benthyciad eiddo gwag

Mae benthyciadau eiddo gwag ar gael drwy gynllun Troi Tai’n Gartrefi Llywodraeth Cymru. Byddwn yn gweithio gyda’r perchennog i gadarnhau pa waith sydd angen ei wneud i adfer y defnydd o’r eiddo. Bydd atodlen waith yn cael ei chytuno cyn cynnig benthyciad a bydd yn rhan o amodau’r benthyciad. Ni ddylai’r gwaith fod wedi dechrau cyn cyhoeddi’r atodlen waith a rhaid iddo ddechrau a gorffen oddi mewn i amserlenni cytundeb y benthyciad.

Grant cartrefi yn y dref

Mae’r grant hwn yn annog byw yng nghanol trefi yn y fwrdeistref sirol. Mae’n helpu i roi sylw i eiddo gwag yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ac yn cynyddu llety fforddiadwy. Mae eiddo yn ardal y fenter treftadaeth treflun yn cael blaenoriaeth ond gall adeiladau allweddol yn ardal ehangach canol y dref gael eu hystyried hefyd. Dim ond os yw’r eiddo’n addas ar gyfer ei osod yn unol â’n hamodau ni fydd y cais yn cael ei ystyried.

Byddwn yn asesu pa waith sydd angen ei wneud i adfer y defnydd o’r eiddo. Ni ddylai’r gwaith fod wedi dechrau cyn cymeradwyo’r cais. Rhaid iddo ddechrau o fewn chwe mis a bod wedi’i gwblhau o fewn 12 mis i gymeradwyo’r grant.

Gellir cyfuno’r grant yma gyda grantiau eraill.

Gostyngiadau TAW i eiddo gwag

Efallai y byddwch yn gymwys am gyfradd TAW is os yw’r canlynol yn wir am yr eiddo:

  • nid oes neb wedi byw ynddo yn ystod y ddwy flynedd yn union cyn i’ch gwaith ddechrau, ac
  • mae ar gyfer ei ddefnyddio at ddiben preswyl perthnasol yn unig

Os oes angen, gallwn ysgrifennu llythyr swyddogol at y datblygwr neu berchennog yr eiddo yn cadarnhau ers faint mae’r eiddo wedi bod yn wag. Dyma ei dystiolaeth os yw CThEM angen gwirio hynny. Os ydych eisiau i’r llythyr hwn gael ei anfon atoch chi, cysylltwch â’r Cydlynydd Eiddo Gwag gan ddefnyddio’r manylion ar waelod y dudalen hon.

I gael gwybod mwy, ewch i dudalen Hysbysiad TAW 708: adeiladau ac adeiladu ar wefan CThEM.

Gorfodi

Rydym yn cydweithio â pherchnogion eiddo gwag i adfer y defnydd ohonynt. Fodd bynnag, mae ambell eiddo’n wag o hyd, mewn cyflwr gwael iawn ac yn niweidiol neu’n niwsans i’r gymuned. Yn yr achosion hyn, efallai y byddwn yn defnyddio ein pwerau deddfwriaethol i adfer y defnydd o eiddo gwag.

Gall hyn gynnwys y canlynol:

  • gwerthu gorfodol
  • pryniant gwirfoddol
  • gorchmynion rheoli anheddau gwag
  • gorchmynion prynu gorfodol

Cyswllt

Chwilio A i Y