Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig

Bydd eich adroddiad asesu yn cynnwys:

 • hanes cyfraniad yr awdurdod lleol, a beth sydd wedi digwydd i chi ystyried dod yn warcheidwad arbennig
 • gwybodaeth am y plentyn neu blant gan gynnwys eu haddysg, iechyd, datblygiad, a’u dymuniadau a’u teimladau
 • gwybodaeth am eu rhieni ac aelodau uniongyrchol neu estynedig o’r teulu a’u dymuniadau a’u teimladau
 • argymhelliad o ran cyswllt
 • gwybodaeth amdanoch chi fel darpar warcheidwad arbennig
 • eich profiad o gael eich magu
 • sut y gwnaethoch chi fagu eich plant eich hun neu eraill, os yw’n berthnasol
 • eich gallu i ddiwallu eu hanghenion, cadw plant yn ddiogel a gofalu amdanynt nes byddant yn 18 oed
 • gwybodaeth am yr awdurdod lleol a’r asesydd sy’n gyfrifol am gwblhau’r adroddiad
 • gwybodaeth feddygol gan eich meddyg teulu a gwybodaeth gan eich ymgynghorydd meddygol os ydych chi’n ofalwr
 • maeth
 • gwybodaeth gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a fydd yn dangos pa mor addas ydych chi fel darpar
 • warcheidwad arbennig
 • rhinweddau gwneud gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig
 • gwybodaeth gan dri chanolwr personol, dim ond un ohonynt all fod yn aelod o’r teulu

Cyswllt

Gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642674

Chwilio A i Y