Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y dogfennau rydych chi eu hangen i hawlio budd-daliadau

2. Y dogfennau sylfaenol sydd angen eu darparu

Rhaid i chi ddarparu prawf dogfennol ar eich cyfer chi’ch hun, ac, os oes gennych un, eich partner, o’r canlynol:

 • rhifau yswiriant gwladol
 • pwy ydych chi
 • rhent
 • incwm a chyfalaf, gan gynnwys rhai aelodau’r cartref

Os na fydd gennych brawf, fydd dim modd prosesu eich hawliad.

Y dogfennau sydd eu hangen i brofi pwy ydych chi

Fel y gwelwch o’r rhestr isod, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth benodol i brofi pwy ydych chi. Rhaid i chi ddarparu o leiaf dwy eitem o dystiolaeth. Rhaid i o leiaf un ddod o’r rhestr tystiolaeth sylfaenol, a dylai un gynnwys cadarnhad o’ch rhif yswiriant gwladol.

 • pasbortau, y mae’n rhaid iddynt fod yn gyfredol ac yn ddilys
 • Llythyrau Cydnabod Safonol y Swyddfa Gartref (SAL 1 neu 2)
 • trwyddedau gyrru
 • tystysgrifau geni, priodas, neu farwolaeth
 • tystysgrifau mabwysiadu
 • papurau ysgariad neu ddirymiad
 • cardiau adnabod cenedlaethol
 • cardiau NINO gyda rhif yswiriant gwladol
 • ffurflenni cyfraniadau yswiriant gwladol
 • cardiau meddygol sy’n cynnwys rhif y GIG
 • tystysgrifau cyflogaeth y lluoedd arfog
 • dogfennau newid enw
 • llythyrau hysbysu budd-dal y wladwriaeth
 • tystysgrifau is-gontractwyr
 • ffurflenni P45
 • ffurflenni E111
 • slipiau cyflog
 • cytundebau tenantiaeth, llyfrau rhent neu gardiau rhent
 • biliau cyfleustodau, fel rhai ar gyfer nwy, trydan a dŵr
 • biliau ffôn sefydlog
 • cardiau rheilffordd, cardiau teithio a thocynnau bws
 • tocynnau tymor
 • cardiau debyd neu gredyd banc neu gymdeithas adeiladu
 • cardiau tâl siopau
 • cyfriflenni/paslyfrau banc neu gymdeithas adeiladu
 • tystysgrifau cyfranddaliadau
 • polisïau yswiriant bywyd
 • cardiau aelodaeth undeb llafur

Chwilio A i Y