Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriadau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i wrando ar farn trigolion ac ymateb iddi. Rydym am greu cyfleoedd i bobl leol gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau.

Rydym yn croesawu ymatebion yn Gymraeg. Mae pob ymgynghoriad ar gael yn Gymraeg drwy ddefnyddio’r botwm Cymraeg.

Ymgynghoriadau cyfredol

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Mae’r asesiad yn cefnogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddeall yn well defnydd rhieni/gofalwyr o ofal plant, y cyflenwad cyffredinol o ofal plant yn y sir ac unrhyw ffactorau ychwanegol a all effeithio ar y galw am ofal plant dros y bum mlynedd nesaf.

Dyddiad cau: 09 Rhagfyr 2022

Ymgynghoriad ar Dai Gwag ac Ail Gartrefi

Ers 1 Ebrill 2017, mae Cynghorau yng Nghymru wedi gallu codi symiau uwch (premiwm) o hyd at 100% ar ben graddfa gyffredin y dreth gyngor ar ail gartrefi a thai gwag tymor hir. Gwnaed y newidiadau deddfwriaethol gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 ac mae'r pwerau a roddwyd i Gynghorau yn ddiamod. Penderfyniad pob cyngor felly yw a ydynt am godi premiwm ar ail gartrefi neu dai gwag tymor hir (neu'r ddau), a rhaid i’r penderfyniad gael ei wneud gan y Cyngor llawn.

Dyddiad cau: Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022

Ymgynghoriad Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Rydym yn awyddus i glywed barn pobl leol er mwyn cefnogi datblygiad ein rhaglen ‘Heneiddio’n Dda’. 

Dyddiad cau: 06 Ionawr 2023

Chwilio A i Y