Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriadau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i wrando ar farn trigolion ac ymateb iddi.

Rydym am greu cyfleoedd i bobl leol gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau.

Rydym yn croesawu ymatebion yn Gymraeg. Mae pob ymgynghoriad ar gael yn Gymraeg drwy ddefnyddio’r botwm Cymraeg.

Ymgynghoriadau cyfredol

Ymgynghoriad Creu Lleoedd Canol Tref Maesteg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda chymorth Rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a’n hymgynghorwr Mott MacDonald, wrthi’n llunio Cynllun Creu Lleoedd ar gyfer canol tref Maesteg. Y nod yw creu cynllun ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol sy'n dod â manteision i bawb sy'n gweithio, yn ymweld ac yn byw ym Maesteg.

Drop-in Sessions

  • Dydd Gwener 22 Medi
  • Dydd Sadwrn 23 Medi
Dyddiad cau: 5 Hydref 2023

Ymgynghoriad Hunan-Asesiad Corfforaethol 2022-23

Rhaid i’r cyngor gynhyrchu adroddiad hunanasesiad bob blwyddyn sy’n egluro sut lwyddom i berfformio dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’r adroddiad hwn yn cwmpasu 6 Ebrill 2022 i 5 Ebrill 2023 a’n egluro ein cynnydd yn erbyn ein camau blaenoriaeth, a’r hyn fyddwn yn ei wneud i wella yn ystod y flwyddyn nesaf.

Dyddiad cau: 28 Medi 2023

Arolwg Adborth Fy Nghyfrif

Helpwch ni i wella’n barhaus drwy gynnig adborth ar eich profiad o’n gwasanaeth ‘Fy Nghyfrif’. Hoffem wybod beth sy’n gweithio’n dda a beth allwn ni ei wneud i wella.

Dyddiad cau: 28 Medi 2023

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai

Mae cynllun drafft pedair blynedd wedi ei greu yn amlinellu cyfeiriad strategol y cyngor ar gyfer darparu gwasanaethau cymorth sy’n ymdrin â digartrefedd a thai ar gyfer 2022-2026. Mae'r cynllun yn adnabod blaenoriaethau allweddol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i bartneriaid, er mwyn atal digartrefedd a darparu gwasanaethau cymorth eraill sy’n ymwneud â thai.

Mae'r strategaeth yn ymgorffori’r gofynion strategol fel y’u nodir yng Nghanllawiau’r Grant Cymorth Tai gan Lywodraeth Cymru, a gofynion statudol y Strategaeth Ddigartrefedd a amlinellir yn Rhan 2 Deddf Tai (Cymru) 2014. Byddwn yn cyflawni adolygiad o’r strategaeth hanner ffordd drwy’r broses, sef ar ôl 2 flynedd.

Dyddiad cau: 12 Hydref 2023

Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2022 -2026 (DOCX.246kb)

Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2022-26 Cynllun Gweithredu (DOCX.176kb)

Chwilio A i Y