Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriadau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i wrando ar farn trigolion ac ymateb iddi. Rydym am greu cyfleoedd i bobl leol gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau.

Rydym yn croesawu ymatebion yn Gymraeg. Mae pob ymgynghoriad ar gael yn Gymraeg drwy ddefnyddio’r botwm Cymraeg.Mae fformatau amgen hefyd ar gael ar gais.

Ymgynghoriadau cyfredol

Ymgynghoriad Teithio gan Ddysgwyr

Diben yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd barn a safbwyntiau ynglŷn â newidiadau posibl i drefniadau teithio disgyblion a myfyrwyr coleg a chanfod sut y bydd unrhyw newidiadau arfaethedig i’r Polisi Cludiant rhwng y Cartref ar Ysgol/Coleg yn effeithio arnoch chi a’ch teulu.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn wynebu pwysau digyffelyb ar ei gyllideb. Golyga hyn y bydd angen lleihau’r gyllideb yn fawr dros y pedair blynedd nesaf. Ymhellach, rhagwelir y bydd y cyngor wedi gorwario swm sy’n cyfateb i £1.157M ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol yn 2023-24. O gofio bod y polisi hwn ymhlith y polisïau mwyaf hael yng Nghymru o safbwynt darparu cludiant i ddysgwyr, mae Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor yn cynnig arbed £792k ar gyfer 2025-26.

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2024

Chwilio A i Y