Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Taliadau cynghorwyr

Pennir tâl cynghorwyr gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (PACGA). Ni thelir cynghorwyr am fynychu cyfarfodydd ond maent yn derbyn cyflog i’w ad-dalu am yr amser maent yn ei dreulio a’r costau a godir tra byddant ar fusnes y cyngor.

Mae cynghorwyr hefyd yn gallu hawlio lwfans teithio. Y gyfradd gyfredol yw 45c y filltir sy’n gostwng i 25c y filltir ar ôl 10,000 o filltiroedd yn unol â CThEM.

Rhestr cydnabyddiaeth ariannol i aelodau

Dadansoddiad o daliadau cynghorwyr

Mae’n ofynnol o dan Adran 153 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) i’r cyflog hwn gael ei dalu’n llawn i bob cynghorydd oni bai eu bod wedi ysgrifennu’n annibynnol ac o’u gwirfodd at y swyddog priodol i ofyn am y taliad cyfan neu ran ohono.

Hawl

Cyflog sylfaenol

Y cyflog sylfaenol sy’n daladwy i bob cynghorydd nad yw’n derbyn cyflog uwch neu ddinesig: £13,600

Cyflog uwch

Mae cyflogau uwch yn cynnwys y cyflog sylfaenol. Un cyflog uwch yn unig y gellir ei dalu i gynghorydd.

Arweinydd: £48,300

Dirprwy Arweinydd: £33,800

Aelodau’r Cabinet: £29,300

Cadeiryddion Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu: £22,300

Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu: £22,300

Cadeiryddion y pwyllgorau a restrir isod:£22,300

  • Panel Apeliadau
  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Trwyddedu

Arweinydd y grŵp gwrthblaid mwyaf: £22,300

Arweinydd grŵp gwrthblaid gydag o leiaf 10% o aelodaeth y cyngor: £17,300

 Cyflogau dinesig

Pennaeth Dinesig (Maer): £21,800

Dirprwy Bennaeth Dinesig (Dirprwy Faer): £16,300

Aelodau cyfetholedig statudol

Cadeirydd y Pwyllgor Safonau: £256 Diwrnod llawn, £128 Hanner diwrnod

Cadeiryddion y Pwyllgor Archwilio (os yw’n aelod cyfetholedig neu leyg): £256 Diwrnod llawn, £128 Hanner diwrnod

Aelodau cyfetholedig statudol â hawliau pleidleisio – Pwyllgor Safonau, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Pwyllgor Archwilio, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Troseddu ac Anhrefn: £198 Diwrnod llawn, £99 Hanner diwrnod

Aelodau cyfetholedig statudol â hawliau pleidleisio – aelodau cyffredin y Pwyllgor Safonau sydd hefyd yn cadeirio Pwyllgorau Safonau ar gyfer Cynghorau Cymuned: £226 Diwrnod llawn, £113 Hanner diwrnod

Cynghorwyr sy’n gymwys i dderbyn lwfans gofal

Lwfans gofal: Hyd at £403 y mis

Gallwch gael mwy o wybodaeth am daliadau cynghorwyr ar y wefan Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Chwilio A i Y