Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Taliadau cynghorwyr

Pennir tâl cynghorwyr gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (PACGA). Ni thelir cynghorwyr am fynychu cyfarfodydd ond maent yn derbyn cyflog i’w ad-dalu am yr amser maent yn ei dreulio a’r costau a godir tra byddant ar fusnes y cyngor.

Mae cynghorwyr hefyd yn gallu hawlio lwfans teithio. Y gyfradd gyfredol yw 45c y filltir sy’n gostwng i 25c y filltir ar ôl 10,000 o filltiroedd yn unol â CThEM.

Dadansoddiad o daliadau cynghorwyr

Mae’n ofynnol o dan Adran 153 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) i’r cyflog hwn gael ei dalu’n llawn i bob cynghorydd oni bai eu bod wedi ysgrifennu’n annibynnol ac o’u gwirfodd at y swyddog priodol i ofyn am y taliad cyfan neu ran ohono.

Chwilio A i Y