Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud cais derbyn i ysgol

Mae gennym ni ddyletswydd statudol i, lle y bo modd, addysgu pob plentyn yn yr ysgol y mae ei rieni neu ei ofalwyr wedi ei dewis.

Yn y rhan helaethaf o achosion, mae rhieni'n hapus i ddewis yr ysgol y maen nhw yn ei dalgylch. Fodd bynnag mae’n ofynnol yn gyfreithiol i’r ysgol honno gael ei dewis a’i henwi ar ffurflen 'Derbyn i Ysgol' ac i'r ffurflen honno gael ei dychwelyd erbyn y dyddiad cau. Nid oes sicrwydd y bydd lle ar gael mewn ysgol benodol, hyd yn oed os ydych chi'n byw yn y dalgylch.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r awdurdod derbyn ar gyfer ysgolion cymunedol. Gwneir ceisiadau i ysgolion cyfrwng Cymraeg gan ddefnyddio’r un ffurflenni â’r rhai at ddefnydd ysgolion cyfrwng Saesneg, ac mae’r amserlenni yr un fath. Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, y corff llywodraethu yw awdurdod derbyn yr ysgol.

Gwnewch gais ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein nawr am le i'ch plentyn mewn ysgol. Cewch dawelwch meddwl o weld bod eich cais wedi cael ei dderbyn drwy gyfrwng Fy Nghyfrif. Mae’n gyflym ac yn hawdd a dim ond cyfeiriad e-bost sydd ei angen.

Cofrestrwch gyda Fy Nghyfrif heddiw neu fewngofnodi er mwyn cyrchu, cwblhewch a chyflwynwch eich ffurflen gais.

Ceisiadau newid ysgol

Derbyn i ysgolion uwchradd

Yr amserlen dderbyn ar gyfer disgyblion sy’n trosglwyddo o ysgolion Iau/Cynradd (Bl6) i Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2021:
Cam Gweithredu Dyddiad
Ceisiadau yn agor ar: Dydd Llun 19 Hydref 2020, 10am
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau gan yr awdurdod lleol: Dydd Gwener 22 Ionawr 2021, 4pm
Hysbysu rhieni/gofalwyr o roi/wrthod lle Dydd Llun 1 Mawrth 2021
Dyddiad cai i rieni/gofalwyr gyflwyno apêl: Dydd Gwener 19 Mawrth 2021, 4pm

Derbyn i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7, Medi 2021) Llythyr i Rieni a Gofalwyr.

Derbyn i ysgolion babanod, iau a chynradd

Yr amserlen ar gyfer derbyn disgybl dosbarth derbyn sy’n dechrau ym mis Medi 2020, neu ddisgybl yn trosglwyddo o ysgol fabanod i ysgol iau ym mis Medi 2021.
Cam Gweithredu Dyddiad
Ceisiadau yn agor ar Dydd Llun 23 Tachwedd 2020, 10am
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau gan yr awdurdod lleol Dydd Gwener
12 Chwefror 2021, 4pm
Hysbysu rhieni/gofalwyr o roi/wrthod lle Dydd Gwener 
16 Ebrill 2021
Dyddiad cau i rieni/gofalwyr gyflwyno apêl: Dydd Gwener 7 Mai 2021, 4pm

Derbyn i feithrinfeydd

Nid yw’r amserlen ar gyfer derbyn i feithrinfeydd yn cael ei llywodraethu gan y Cod Derbyniadau Ysgolion (2013)

Yr amserlen ar gyfer derbyn i lefydd meithrin llawn amser gan ddechrau ym mis Medi 2021:
Cam gweithredu Dyddiad
Ceisiadau yn agor ar Dydd Llun 11 Ionawr 2021, 9am
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau gan yr awdurdod lleol Dydd Gwener 26 Mawrth 2021, 4.30pm
Rhoi gwybod i rieni/gofalwyr am dderbyn/gwrthod lleoedd (dyddiad y cynnig) Dydd Llun 17 Mai 2021

 

Yr amserlen ar gyfer derbyn i lefydd meithrin rhan amser gan ddechrau ym mis Ionawr 2022 neu fis Ebrill 2022:
Cam gweithredu Dyddiad
Ceisiadau ar agor Dydd Llun 11 Ionawr 2021, 10am
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau gan yr awdurdod lleol Dydd Gwener 26 Mawrth 2021, 4pm
Rhoi gwybod i rieni/gofalwyr am dderbyn/gwrthod lleoedd (dyddiad y cynnig) Erbyn 29 Hydref 2021

Derbyn i Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Corff Llywodraethu’r ysgol yw ei hawdurdod derbyn.

Darllenwch y llyfryn 'Dechrau yn yr Ysgol' (.PDF 1290KB) er mwyn edrych ar y meini prawf derbyn am:

  • Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair
  • Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg
  • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Robert, Pen-y-bont ar Ogwr
  • Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath, Pen-y-bont ar Ogwr
  • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yr Archddiacon John Lewis

Gallwch ofyn am gopi papur o’r llyfryn dechrau yn yr ysgol drwy gysylltu â:

Cyswllt

Cymorth i Ddysgwyr

Ffôn: 01656 642622

Y meini prawf ar gyfer lleoedd ysgolion

Mewn rhannau o fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae pwysau am leoedd mewn ysgolion. Os yw nifer y ceisiadau’n fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn defnyddio’r meini prawf ar gyfer hynny i neilltuo lleoedd yn ôl blaenoriaeth. O ganlyniad, efallai na fydd rhai disgyblion yn cael lle yn yr ysgol maent yn ei ffafrio, ac mae hyn yn fwy tebygol os ydynt yn byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol.

Darllenwch ein polisi derbyn i ysgolion (.PDF 296KB) am fwy o wybodaeth am y meini prawf ar gyfer mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Chwilio A i Y