Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestru plentyn

Mae gennym ni ddyletswydd statudol i, lle y bo modd, addysgu pob plentyn yn yr ysgol y mae ei rieni neu ei ofalwyr wedi ei dewis.

Yn y rhan helaethaf o achosion, mae rhieni'n hapus i ddewis yr ysgol y maen nhw yn ei dalgylch. Serch hynny, mae’n ofynnol yn gyfreithiol i’r ysgol honno gael ei dewis a’i henwi ar y ffurflen ‘Derbyn i Ysgol’ ac i’r ffurflen honno gael ei dychwelyd erbyn y dyddiad cau. Nid oes sicrwydd y bydd lle ar gael mewn ysgol benodol, hyd yn oed os ydych chi'n byw yn y dalgylch.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r awdurdod derbyn ar gyfer ysgolion cymunedol. Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, y corff llywodraethu yw awdurdod derbyn yr ysgol. Gallwch chi ddarllen mwy am hyn dan ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir.

Gwnewch gais ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein nawr am le i'ch plentyn mewn ysgol. Cewch dawelwch meddwl o weld bod eich cais wedi cael ei dderbyn drwy gyfrwng Fy Nghyfrif. Mae’n gyflym ac yn hawdd a dim ond cyfeiriad e-bost sydd ei angen.

Cofrestrwch gyda Fy Nghyfrif heddiw neu fewngofnodi er mwyn cyrchu, cwblhewch a chyflwynwch eich ffurflen gais.

Derbyn i ysgolion uwchradd

Yr amserlen dderbyn ar gyfer disgyblion sy’n trosglwyddo o ysgolion Iau/Cynradd (Bl6) i Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2019:
Cam Gweithredu Dyddiad
Ffurflenni cais a anfonir at rieni/ofalwyr/ysgolion Dydd Llun 22 Hydref 2018
Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais Dydd Gwener 11 Ionawr 2019
Hysbysu rhieni/gofalwyr o roi/wrthod lle Dydd Gwener 1 Mawrth 2019
Hysbysiad o unrhyw apeliadau O Ebrill 2019

Derbyn i ysgolion babanod, iau a chynradd

Yr amserlen dderbyn ar gyfer disgyblion dosbarthiadau Derbyn a babanod (Bl2) sy’n trosglwyddo i Ysgol Iau (Bl3) ym mis Medi 2019:
Cam Gweithredu Dyddiad
Anfonir ffurflenni cais at rieni/ofalwyr/ysgolion Dydd Llun 26 Tachwedd 2017
Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais Dydd Gwener
15 Chwefror 2019
Hysbysu rhieni/gofalwyr o roi/wrthod lle Dydd Mawrth
16 Ebrill 2019
Hysbysiad o unrhyw apeliadau O Fai 2019

Derbyn i feithrinfeydd

Nid yw’r amserlen ar gyfer derbyn i feithrinfeydd yn cael ei llywodraethu gan y Cod Derbyniadau Ysgolion (2013).

Yr amserlen ar gyfer derbyn disgyblion i ysgol feithrin yn llawn amser ym mis Medi 2019, ac i feithrinfa ran amser ym misoedd Ionawr ac Ebrill 2020.
Cam Gweithredu Dyddiad
Y ffurflenni cais ar gyfer derbyn i lefydd mewn meithrinfeydd yn llawn amser ym mis Medi 2019 a derbyn i lefydd mewn meithrinfeydd yn rhan amser ym misoedd Ionawr ac Ebrill 2020 ar gael Dydd Llun 7 Ionawr 2019
Dyddiad cau i ni dderbyn ffurflenni cais wedi’u llenwi Dydd Llun 25 Mawrth 2019
Hysbysu rhieni/gofalwyr am dderbyn/gwrthod ceisiadau ar gyfer llefydd llawn amser mewn meithrinfeydd Dydd Llun 20 Mai 2019
Hysbysu rhieni/gofalwyr am dderbyn/gwrthod ceisiadau ar gyfer llefydd rhan amser mewn meithrinfeydd Tachwedd 2019

Derbyn i Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Corff Llywodraethu’r ysgol yw ei hawdurdod derbyn.

Darllenwch y llyfryn 'Dechrau yn yr Ysgol' er mwyn edrych ar y meini prawf derbyn am:

  • Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair
  • Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg
  • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Robert, Pen-y-bont ar Ogwr
  • Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath, Pen-y-bont ar Ogwr
  • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yr Archddiacon John Lewis

Cyswllt

Cymorth i Ddysgwyr

Ffôn: 01656 642637

Y meini prawf ar gyfer lleoedd ysgolion

Mewn rhannau o fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae pwysau am leoedd mewn ysgolion. Os yw nifer y ceisiadau’n fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn defnyddio’r meini prawf ar gyfer hynny i neilltuo lleoedd yn ôl blaenoriaeth. O ganlyniad, efallai na fydd rhai disgyblion yn cael lle yn yr ysgol maent yn ei ffafrio, ac mae hyn yn fwy tebygol os ydynt yn byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol.

Darllenwch ein polisi derbyn i ysgolion am fwy o wybodaeth am y meini prawf ar gyfer mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Chwilio A i Y