Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

'Mae llesiant disgyblion wrth wraidd Ysgol Gynradd Afon-y-Felin' yn ôl adroddiad arolwg diweddar

Mae Ysgol Gynradd Afon-y-Felin yng Ngogledd Corneli wedi'i chanmol gan Estyn, y corff arolygu ysgolion, am greu amgylcheddau gweithio cadarnhaol ar gyfer disgyblion a staff. 

Canfu arolygwyr bod llesiant disgyblion wrth wraidd gwaith yr ysgol, gyda disgyblion yn dweud wrth arolygwyr bod yr ysgol yn rhywle gofalgar a heddychlon, lle maent yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn gallu siarad â staff pe baent yn poeni neu'n teimlo'n bryderus. 

Roedd yr adroddiad hefyd yn pwysleisio bod nifer o'r disgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion dysgu ychwanegol, yn gwneud defnydd da o'r ystod eang o'r profiadau dysgu sydd ar gael ac yn gwneud cynnydd da yn y rhan fwyaf o feysydd dysgu. 

Canfuwyd bod gan y disgyblion gymhelliant da i ddysgu a'u bod yn frwd dros gydweithio ar bynciau diddorol. Maent yn mwynhau helpu arweinwyr i wneud penderfyniadau am wella eu hysgol ac maent yn falch o'r newidiadau pwysig maent wedi'u gwneud.

Roedd y tîm arwain hefyd yn cael eu canmol am greu ysbryd tîm da ymysg staff, sy'n llwyddo i gefnogi llesiant disgyblion. 

Dywedodd arolygwyr bod arweinwyr wedi ffurfio partneriaethau gwaith agos gyda nifer o asiantaethau allanol, wedi ennill hyder rhieni a sefydlu ystod o ddulliau effeithiol i nodi'r ddarpariaeth gywir fel bod disgyblion yn gallu cyflwyno'r canlyniadau gorau posibl. 

Yn ôl yr arfer, mae Estyn wedi cynnwys nifer o argymhellion i'r ysgol ganolbwyntio arnynt, a bydd yr ysgol yn mynd i'r afael â'r argymhellion hyn drwy ei chynllun datblygu ysgol.

Dylai pawb yn Ysgol Gynradd Afon-y-Felin fod yn falch iawn o'r adroddiad cadarnhaol hwn gan Estyn, ac mae'n galonogol darllen bod disgyblion yn gweld yr ysgol fel rhywle gofalgar a heddychlon, lle maent yn teimlo'n gyfforddus i siarad â staff am unrhyw bryderon neu boenau.

Mae hefyd yn newyddion da bod cynnydd cadarn dysg y disgyblion wedi'i gydnabod, ac rwy'n sicr y byddai'r ysgol yn mynd i'r afael â'r argymhellion a nodwyd ac yn parhau i fynd o nerth i nerth.

Dywedodd y Cynghorydd Jon-Paul Blundell, yr Aelod Cabinet dros Addysg:

Chwilio A i Y