Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

3. Ceisiadau am wybodaeth a wrthodwyd

Byddwch yn ymwybodol y gallen ni gymeryd fwy o amser nag arfer i ymateb i lythyrau neu gwynion, o ganlyniad i brinder staff ac ein hymateb i coronafeirws. Diolch i chi am eich dealltwriaeth.

Yn dilyn penderfyniad y Tribiwnlys Hawliau Gwybodaeth Haen Gyntaf EA/2018/0033, nid yw'r Awdurdod bellach yn cyhoeddi data ardrethi busnes ar ei dudalen we data agored. Ni fydd bellach yn datgelu gwybodaeth am gyfrifon ardrethi busnes mewn ymateb i geisiadau rhyddid gwybodaeth.

Byddwn yn darparu’r wybodaeth y gofynnir amdani, oni bai bod rheswm da dros beidio â gwneud hynny. Er enghraifft, efallai y bydd eich cais yn ymwneud â manylion personol rhywun arall, ac mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhestru unrhyw eithriadau.

Mae’n rhaid i ni nodi pam ein bod wedi gwrthod cais. Gallwch ofyn i ni ailystyried, ac os cewch eich gwrthod eto, gallwch ofyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am adolygiad.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gorff annibynnol sy’n gorfodi’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Ddeddf Diogelu Data, a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. I ddysgu mwy, ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Chwilio A i Y