Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cynllun lles lleol ac asesu

Mae’r cynllun lles yn amlinellu sut i wella lles ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Hefyd mae’n dangos sut bydd dilyn y cynllun yn ein helpu i gyflawni saith nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru iachach
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru o gymunedau cydlynus
  • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
  • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Chwilio A i Y