Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cynllun lles lleol ac asesu

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr a Chwm Taf wedi dod ynghyd i sefydlu ‘Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg’.

Mae’r Bwrdd newydd wedi llunio a chreu Cynllun Llesiant ar y cyd sy’n amlinellu sut y gellir gwella llesiant yn ardal Cwm Taf Morgannwg.

Cafodd y Cynllun ei ysgrifennu gan ddefnyddio canfyddiadau’r Asesiad Llesiant, a bu inni ymgysylltu â rhanddeiliaid a chymunedau wrth inni gadarnhau ein hamcanion llesiant. Mae’r Cynllun Llesiant hefyd yn amlinellu sut y bydd saith nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael eu gwireddu. Y nodau hynny yw:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru iachach
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru o gymunedau cydlynus
  • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
  • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Chwilio A i Y