Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraethwyr Ysgol

Mae llywodraethwyr yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o arwain, cefnogi a gwella ysgolion.

Maent yn ddiduedd ac yn gwneud penderfyniadau sy’n ceisio gwella’r ysgol. Drwy wneud hynny, maent yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a’u dyfodol.

Y prif gategorïau llywodraethwyr ysgol yw:

 • Llywodraethwyr cymunedol - caiff y rhain eu penodi gan y Corff Llywodraethu i gynrychioli’r gymuned. Yn ddelfrydol, dylent fyw neu weithio yn y gymuned a wasanaethir gan yr ysgol.
 • Llywodraethwyr sy'n rhieni - caiff y rhain eu dewis drwy bleidlais i fod ar y Corff Llywodraethu gan rieni eraill. Maen nhw'n rhieni i blant sy'n mynychu'r ysgol dan sylw.
 • Llywodraethwyr yr awdurdod lleol - y llywodraethwyr hyn eu penodi gan yr awdurdod lleol.
 • Llywodraethwyr sy'n athrawon a staff - caiff y rhain eu hethol gan aelodau o staff perthnasol o fewn yr ysgol.

Mae mathau eraill o lywodraethwyr ysgol yn dibynnu ar fath a chyfansoddiad ysgol.

Gall nifer y llywodraethwyr ym mhob categori amrywio yn dibynnu ar y math o ysgol ac uchafswm nifer y disgyblion y gall yr ysgol eu lletya.

Cyfarfodydd y Corff Llywodraethol

Ym mhob cyfarfod, mae llywodraethwyr yn ystyried, trafod a gwneud penderfyniadau ar ystod o bynciau, er enghraifft:

 • perfformiad disgyblion a’r ysgol yn gyffredinol;
 • adroddiadau arolygon ysgolion;
 • cyllidebau;
 • recriwtio staff;
 • materion disgyblu; a
 • gwaith cyffredinol o gynnal a chadw adeiladau a thiroedd yr Ysgol.

Ymdrinnir â llawer o faterion gan bwyllgorau'r corff llywodraethu, sydd wedyn yn cael eu hystyried i'w cymeradwyo gan y corff llywodraethu llawn.

Mae gan bob corff llywodraethu glerc, sy'n trefnu cyfarfodydd ac yn cymryd y cofnodion.

Dod yn llywodraethwr ysgol

Os byddwch yn dod yn llywodraethwr Ysgol, fe gewch foddhad o ddod yn rhan o dîm sy’n ymgymryd â rôl strategol wrth redeg yr ysgol.  Byddwch yn dysgu sgiliau a fydd yn eich helpu mewn rhannau eraill o’ch bywyd ac yn manteisio ar hyfforddiant am ddim.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol arnoch i ddod yn llywodraethwr ysgol, ond mae angen i chi fod yn 18 oed neu drosodd ac mae angen i chi fod â: an interest in our children’s future;

 • yr awydd i wneud gwahaniaeth;
 • amser ac ynni;
 • parodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb;
 • ymrwymiad i weithio mewn tîm
 • brwdfrydedd i ofyn cwestiynau, gwrando a dysgu; a
 • y cymhelliant i helpu i lywio dyfodol addysg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont Ar Ogwr.

Unwaith y caiff ei benodi, mae tymor swydd llywodraethwr yysgol n para am bedair blynedd.  

Bydd disgwyl i chi fynychu tri chyfarfod o'r corff llywodraethu bob blwyddyn, sef un y tymor, a chyfarfodydd pwyllgor, os yn berthnasol.   

Hyfforddiant llywodraethwyr

Mae hyfforddiant llywodraethwyr am ddim.  Mae'r hyfforddiant yn helpu i wella eich gwybodaeth as yn eich sgiliau, ac yn eich galluogi i gymryd rhan yn effeithiol yng nghyfarfodydd y corff llywodraethu.

Rhaid i lywodraethwyr newydd ddilyn dau gwrs hyfforddiant gorfodol.  Cwrs sefydlu yw un, sy’n trafod prif gyfrifoldebau llywodraethwr.  Mae'r llall yn ymwneud â deall y data a ddefnyddir mewn ysgolion a sut y bydd hyn yn eich helpu i gefnogi'r ysgol.

Mae hyfforddiant hefyd ar gael ar ystod o bynciau perthnasol eraill.

Ceisiadau ar gyfer rhiant lywodraethwyr

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn rhiant lywodraethwr, cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol.

Ceisiadau ar gyfer llywodraethwyr cymunedol

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn lywodraethwr cymunedol, lawrlwythwch ffurflen gais.

Ar ôl ei chwblhau, anfonwch hi i'r ysgol y mae diddordeb gennych ddod yn llywodraethwr arni. Ceir manylion cyswllt ysgolion yma.

Ceisiadau i fod yn llywodraethwr awdurdod lleol

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn llywodraethwr awdurdod lleol, lawrlwythwch ffurflen gais.

Ar ôl ei chwblhau, anfonwch hi i pupilservices@bridgend.gov.uk

Mae cyfyngiad amser ar leoedd gwag ac, felly, rhaid i unrhyw geisiadau gyrraedd yr awdurdod lleol erbyn y dyddiadau a ddangosir yn y tabl isod.

Lleoedd gwag i lywodraethwyr awdurdod lleol

Bydd gwybodaeth am swyddi gwag a dyddiadau cyflwyno ceisiadau yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Enw'r ysgol

Nifer y swyddi gwag yn awr ac yn y dyfodol

Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno cais

Ysgol Gynradd Abercerdin

3 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Afon y Felin

2 (o 18 Gorffennaf 2022)

20 Mehefin 2022

Ysgol Gynradd Bracla

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Fabanod Bryntirion

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Cefn Cribwr

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Coety

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Llangrallo

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Croesty

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Cwmfelin

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Ffaldau

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Garth

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Litchard

1 (nawr)

1 (o 18 Gorffennaf 2022)

20 Mai 2022

20 Mehefin 2022

Ysgol Iau Llangewydd

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Nantyffyllon

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Nant-y-moel

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Y Drenewydd

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Notais

3 (nawr)

1 (o 18 Gorffennaf 2022)

20 Mai 2022

20 Mehefin 2022

Ysgol Gynradd Pen-y-bont

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pen-y-Fai

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd y Pîl

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Plasnewydd

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Porthcawl

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig Sant Robert

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Tondu

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Tremains

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Tynyrheol

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Parc y Gorllewin

1 (o 18 Gorffennaf 2022)

20 Mehefin 2022

Ysgol Bryn Castell

1 (o 18 Gorffennaf 2022)

20 Mehefin 2022

Ysgol Cynwyd Sant

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gymraeg Bro Ogwr

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd

2 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Brynteg

1 (nawr)

20 Mai 2022

Coleg Cymunedol Y Dderwen

3 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gyfun Cynffig

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Maesteg

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gyfun Pencoed

1 (o 18 Gorffennaf 2022)

20 Mehefin 2022

Ysgol Gyfun Porthcawl

1 (nawr)

20 Mai 2022

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

1 (o 18 Gorffennaf 2022)

20 Mehefin 2022

Cyswllt

Gwasanaethau Disgyblion

Ffôn: 01656 642622

Chwilio A i Y