Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraethwyr Ysgol

Mae llywodraethwyr yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o arwain, cefnogi a gwella ysgolion. Maent yn gweithredu fel cyswllt rhwng rhieni, y gymuned leol a’r ysgol.

Gall nifer y llywodraethwyr ym mhob ysgol amrywio. Maent yn ddiduedd ac yn gwneud penderfyniadau sy’n ceisio gwella’r ysgol.

Cyfarfodydd llywodraethwyr

Ym mhob cyfarfod mae llywodraethwyr yn derbyn, yn trafod ac yn gwneud penderfyniadau ar ystod o bynciau, er enghraifft:

 • Cyllidebau
 • Recriwtio staff
 • Materion disgyblu
 • Gwaith cyffredinol o gynnal a chadw adeiladau a thiroedd yr ysgol
 • Perfformiad disgyblion
 • Adroddiadau arolygon ysgolion

Ymdrinnir â llawer o faterion trwy bwyllgorau’r corff llywodraethu a chânt eu cymeradwyo wedyn gan y corff llywodraethu llawn.

Dod yn llywodraethwr

Mae angen i lywodraethwyr fynychu cyfarfodydd llywodraethwyr yn rheolaidd, yn ogystal â chyfarfodydd pwyllgor lle bo’n berthnasol.

Trwy ymrwymo rhywfaint o amser bob mis, fe gewch foddhad o ddod yn rhan o dîm sy’n rhedeg yr ysgol. Byddwch yn dysgu sgiliau a fydd yn eich helpu mewn rhannau eraill o’ch bywyd ac yn manteisio ar hyfforddiant am ddim.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • diddordeb yn nyfodol ein plant
 • yr awydd i wneud gwahaniaeth
 • amser ac ynni
 • parodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb
 • ymrwymiad i weithio mewn tîm
 • brwdfrydedd i ofyn cwestiynau, gwrando a dysgu

Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol arnoch, rydym ond yn edrych am bobl 18 oed a hŷn gyda’r ymagwedd gywir a’r cymhelliant i helpu i lywio dyfodol addysg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont Ar Ogwr.

Hyfforddiant llywodraethwyr

Mae hyfforddiant llywodraethwyr, a roddir am ddim, yn helpu i wella eich gwybodaeth ac yn eich galluogi i rannu profiadau gyda chyd-lywodraethwyr ysgol eraill.

Rhaid i lywodraethwyr newydd ddilyn dau gwrs hyfforddiant gorfodol. Cwrs sefydlu yw un, sy’n trafod prif gyfrifoldebau llywodraethwr, ac mae’r llall yn trafod y data a ddefnyddir mewn ysgolion a sut bydd hyn yn eich helpu i gefnogi'r ysgol.

Anfonir manylion am hyfforddiant atoch os cewch eich penodi i’r corff llywodraethu, ac wedyn ar ddechrau pob tymor ysgol.

Mae rhagor o hyfforddiant manwl i lywodraethwyr ar gael ar ystod o bynciau. Mae llinell ffôn ar gael i helpu i ateb unrhyw gwestiynau penodol, a grŵp o lywodraethwyr profiadol wrth law i rannu eu profiad helaeth. Mae gan bob corff llywodraethu hefyd glerc a fydd yn trefnu cyfarfodydd ac yn gwneud cofnodion ohonynt.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn llywodraethwr ysgol lawrlwythwch ffurflen gais.

Dogfennau cysylltiedig

Ffurflen Gais ALI

Ar ôl ei chwblhau, anfonwch hi i pupilservices@bridgend.gov.uk

Ffurflen Gais Gymunedol

Ar ôl ei chwblhau, anfonwch hi i'r ysgol y mae diddordeb gennych ddod yn llywodraethwr arni. Ceir manylion cyswllt ysgolion yma.

Cyswllt

Cymorth i ddysgwyr

Ffôn: 01656 642622
Cyfeiriad: Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB.

Chwilio A i Y