Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Anghenion dysgu ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru yn newid y ffordd y bydd plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA) yn cael eu cefnogi. Mae’r system newydd yn diffinio Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Bydd y gyfraith newydd ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag ADY yn arwain ar sawl prif newid a fydd yn gwneud y broses yn symlach ac yn fwy tryloyw i bawb sy’n gysylltiedig.

Bydd y wefan hon yn darparu cyngor a gwybodaeth i riant (rhieni)/gofalwr (gofalwyr) a phobl ifanc am ADY, y system ADY newydd a beth fydd y newidiadau hyn yn ei olygu i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Cael cefnogaeth: canllaw cam wrth gam

Siaradwch ag athro eich plentyn

Os ydych chi’n credu bod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) siaradwch ag athro neu gydlynydd ADY eich plentyn (CydADY).

Creu Cynllun Datblygu Unigol (CDU) gyda'ch gilydd

Os yw'r ysgol yn cytuno â chi bod gan eich plentyn ADY, bydd yr ysgol yn gweithio gyda chi a'ch plentyn i greu CDU.

Trafod unrhyw bryderon gyda'r ysgol, neu'r awdurdod lleol

Os nad yw'r ysgol yn cytuno bod gan eich plentyn ADY, neu os ydych chi'n anfodlon â CDU eich plentyn, trafodwch ef gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol

Gallwch gael mynediad at eiriolwr

Os yw'r awdurdod lleol yn cytuno â'r ysgol ond eich bod chi’n anhapus o hyd, gallant eich cyfeirio at wasanaethau eirioli annibynnol

Mae gennych hawl i apelio                    

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc a'u rhieni neu ofalwyr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau i Dribiwnlys Addysg Cymru

Am fanylion a gwybodaeth bellach gwyliwch y canllaw fideo yma.

Chwilio A i Y