Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diogelu oedolion sydd mewn perygl

Mae oedolyn sydd mewn perygl yn oedolyn:

  • sy’n cael ei gam-drin neu ei esgeuluso neu sydd mewn perygl o hynny
  • sydd ag anghenion gofal a chymorth
  • nad yw’n gallu amddiffyn ei hun rhag cael ei gam-drin neu ei esgeuluso neu’r perygl o hynny

Diffiniad o gam-drin ac esgeulustod

Gallai cam-drin fod yn gorfforol, yn rhywiol, yn seicolegol, yn emosiynol neu’n ariannol. Mae’n cynnwys cam-drin sy’n digwydd mewn unrhyw leoliad, boed hynny mewn tŷ preifat, mewn sefydliad neu mewn unrhyw le arall. Mae gan bawb yr hawl i fyw eu bywydau heb ddioddef trais, cam-drin a chamfanteisio. Rydym yn gweithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu pobl.

Dyletswydd i wneud ymholiadau

Os yw awdurdod lleol yn amau bod rhywun yn ei ardal yn oedolyn mewn perygl, mae’n rhaid iddo wneud ymholiadau. Bydd hyn yn ei helpu i benderfynu a ddylid cymryd unrhyw gamau. Os bydd angen cymryd camau, mae’r ymholiadau hyn hefyd yn ei helpu i benderfynu beth sydd angen ei wneud a phwy ddylai ei wneud.

Beth i’w wneud os ydych chi’n amau bod oedolyn mewn perygl

Rhaid i chi roi gwybod i’r awdurdod lleol am oedolyn sydd mewn perygl.

Gallwch gysylltu â Thîm Diogelu Oedolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar waelod y dudalen yma. Bydd yn gallu trafod eich pryderon gyda chi a’ch cynghori ynghylch pa gam i’w gymryd. Bydd rhywun yn gwrando arnoch chi ac yn eich cymryd o ddifrif.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at ASP._Page_app_plugins_s8080_grid_editors_render_calltoaction_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\www_bridgend_gov_uk\app_plugins\s8080-grid\editors\render\calltoaction.cshtml:line 23
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\www_bridgend_gov_uk\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Cyswllt

Tîm Diogelu Oedolion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642477
Cyfeiriad: Hwb Diogelu Aml Asiantaeth, Ravens Court, Bridgend, CF31 4AP.

Diogelwch ar ôl oriau arferol

Dîm Dyletswydd Argyfwng Cwm Taf Morgannwg

Ffôn: 01443 743665

Chwilio A i Y