Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Partneriaethau sifil

Mae cyplau un-rhyw wedi gallu bod mewn partneriaethau sifil ers mis Rhagfyr 2004. Mae hyn yn rhoi cydnabyddiaeth gyfreithiol iddynt a’r un cyfrifoldebau a hawliau â chyplau priod, er enghraifft, o ran pensiynau, yswiriant bywyd ac etifeddiaeth. Cymeradwyodd a lluniodd y Senedd Reoliadau Partneriaethau Sifil (Cyplau o Wahanol Ryw) 2019 ar 5 Tachwedd 2019. Mae’r rhain yn ymestyn cymhwysedd ar gyfer partneriaethau sifil i gyplau o wahanol ryw, a daethant i rym ar 2 Rhagfyr 2019.

Mae modd trosi partneriaethau sifil yn briodasau, ac ers mis Mawrth 2014 gall cyplau un-rhyw briodi hefyd.

Mae’n rhaid i gyplau sydd am ddod yn bartneriaid sifil roi ‘rhybudd’ i’r cofrestrydd yn yr ardal y maen nhw'n byw ynddi. Byddant yn cymryd eich manylion ac yn eu rhoi nhw yn ystafell aros y swyddfa gofrestru am 28 diwrnod. Mae hyn yn ofyn cyfreithiol, a dim ond ar ôl gwneud hyn y mae modd cofrestru’r bartneriaeth sifil.

Gallwch gofrestru un ai mewn swyddfa gofrestru neu mewn lleoliad trwyddedig. Gall fod yn syml iawn neu’n rhan o seremoni fwy llawn. Mae cyfnewid addunedau yn ddewisol, ond bydd angen i’r cwpl a dau o dystion arwyddo atodlen y bartneriaeth sifil.

Mae’n rhaid i gyplau sydd am fod yn bartneriaeth sifil fod dros 16 oed. Os ydynt o dan 18 oed mae’n rhaid iddynt gael cydsyniad eu rhieni neu warcheidwaid. Ni allent fod wedi priodi'n barod neu mewn partneriaeth sifil arall.

Ffioedd presennol ar gyfer partneriaethau sifil

Cyswllt

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642391
Cyfeiriad: Tŷ'r Ardd, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.
Oriau agor:
Dydd Llun hyd at Ddydd Gwener 9.30 hyd at 4pm

Chwilio A i Y