Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adnoddau, dogfennau allweddol a chysylltiadau

Dogfennau allweddol

O dan y System Cynllunio Gwlad a Thref, rhaid i benderfyniadau cynllunio ystyried Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur.

Adnoddau

Polisïau CDLl Pen-y-bont ar Ogwr perthnasol i Wybodaeth Ddaearyddol

Mae’r rhain i gyd i’w gweld yn pdf y 'Datganiad Ysgrifenedig’ ar dudalen 'dogfennau mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr’.

 • Polisi Strategol SP2 Dylunio a Chreu Lleoedd Cynaliadwy
 • Polisi Strategol SP4 Cadwraeth a Gwella’r Amgylchedd Naturiol
 • Polisi Strategol SP5 Cadwraeth yr Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol
 • Polisi Strategol SP14 Seilwaith
 • Polisi PLA4 Newid Hinsawdd ac Olew Brig
 • Polisi PLA7 Cynigion Trafnidiaeth 6
 • Polisi ENV3 Ardaloedd Tirwedd Arbennig
 • Polisi ENV4 Safleoedd Cadwraeth Natur Lleol/Rhanbarthol
 • Polisi ENV5 Seilwaith Gwyrdd
 • Polisi ENV6 Cadwraeth Natur
 • Polisi ENV7 Gwarchod Adnoddau Naturiol ac Iechyd y Cyhoedd
 • COM11 i COM13 Polisïau Hamdden
 • COM14 Darparu Rhandiroedd a Rhwydweithiau Bwyd Cymunedol

Nodiadau Cyngor Technegol (TANs) Llywodraeth Cymru perthnasol i Wybodaeth Ddaearyddol

Polisïau cenedlaethol perthnasol i Wybodaeth Ddaearyddol

Cysylltiadau Defnyddiol

Cyswllt

Adran Gynllunio Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643

Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Ffôn: 01202 391319

Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWBReC)

Ffôn: 029 2064 1110

Cyfoeth Naturiol Cymru (Adran Gwarchod Rhywogaethau)

Ffôn: 0845 1306229

Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol

Tîm Cefn Gwlad Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

Ffôn: 01767 680551

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Ffôn: 01656 724100

Ymddiriedolaeth y Tylluanod Gwynion

Yr Adran Gynllunio

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643

Yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Cadwraeth Ystlumod

Ffôn: 0845 1300228

Y Sefydliad Cynllunio Trefi Brenhinol (RTPI)

Ffôn: 020 7929 9494

Y Sefydliad Siartredig ar gyfer Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM)

Ffôn: 01962 868626

Chwilio A i Y