Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfannau Ailgylchu Cymunedol

Newidiadau i Oriau Agor Canolfannau Ailgylchu Cymunedol

Bydd oriau agored newydd i Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dod i rym o ddydd Mawrth 6 Chwefror.

Bydd pob un o’r tair canolfan ailgylchu yn cau am un diwrnod yr wythnos, fel rhan o ymarfer arbed arian yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd yn 2023.

 • Tythegston – Dydd Mawrth
 • Brynmenyn – Dydd Mercher
 • Maesteg – Dydd Iau

Mae’r dyddiau cau wedi cael eu gwasgaru fel bod lleiafswm o ddau safle yn dal i fod ar gael i’r cyhoedd ar unrhyw amser, ac ar ôl astudio nifer yr ymwelwyr ym mhob safle, clustnodwyd y dyddiad lleiaf prysur ar gyfer cau.

Mae disgwyl i’r newid arbed £50,000 ac mae’n cael ei ddatblygu i helpu’r cyngor i fynd i’r afael ag angen brys i leihau ei gyllideb gwasanaethau gwastraff fel rhan o strategaeth ariannol tymor canolig 2023-24.

Mae tair canolfan ailgylchu gymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd. Mae’r rhain ym Mrynmenyn, Maesteg a Llandudwg.

Trefnwch eich ailgylchu cyn dod i’r ganolfan ailgylchu gymunedol i osgoi oedi. Gallwch roi bagiau o wastraff y cartref yn y sgip gwastraff cyffredinol, ond ni fyddant yn cael eu derbyn os ydynt yn cynnwys unrhyw ddeunydd y gellir ei ailgylchu.

Cofiwch y bydd y giatiau’n cael eu cau hyd at ugain munud yn gynnar efallai. Bydd hyn er mwyn rhoi lle i’r ceir sydd eisoes yn ciwio ar y safle, cyn i’r ganolfan ailgylchu gau.

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Sul:

9am - 4pm

Llandudwg

Cyfeiriad: Davies (Bros) Waste, Llandudwg, CF32 0NE.

Maesteg

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Heol Tŷ Gwyn, Maesteg, CF34 0BQ.

Bryncethin

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn, Brynmenyn, CF32 9SZ.

Trwyddedau Tipio

Os yw eich cerbyd yn fan neu dryc picyp, rhaid ei gofrestru gyda thrwydded tipio cyn ymweld â chanolfannau ailgylchu cymunedol Tythegston neu Faesteg. Mae hyn yn ein helpu ni i reoli’r gwaredu ar wastraff heb ddod o dai.

Hefyd bydd rhaid i chi gael trwydded os oes gan eich cerbyd drelar sydd rhwng 5 troedfedd a 6 troedfedd 6 modfedd (1.5m i 2m)Ni chaiff cerbydau neu drelars olwynion hir mawr sy’n fwy na 6 throedfedd (2m) ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu cymunedol.

Nid yw ceir, jîps na cherbydau MPV, na threlars llai na 5 troedfedd, angen trwyddedau.

Sylwer nad yw canolfan Brynmenyn yn caniatáu faniau na threlars.

 

Cael trwydded dipio

Gallwch gael trwyddedau tipio am ddim trwy ffonio 01656 643643 o leiaf 48 awr cyn eich bod eisiau dod i un o’r canolfannau.

Bydd angen i chi roi’r manylion canlynol:

 • eich enw a’ch cyfeiriad
 • rhestr o eitemau rydych am eu hailgylchu
 • y dyddiad a’r ganolfan rydych am fynd iddi
 • rhif cofrestru, gwneuthuriad a model eich cerbyd

Mewn rhai achosion gallai fod angen i ni edrych ar y gwastraff rydych am ei waredu cyn rhoi trwydded. Gellir gwneud hyn yn eich cartref.

Yr hyn y gallwch ei ailgylchu yn eich canolfan leol

Cyn i chi fynd i’ch canolfan ailgylchu gymunedol leol, cadarnhewch ein bod yn gallu derbyn eich gwastraff. Gallwn ailgylchu:

 • batris (car neu’r cartref)
 • beiciau
 • bric-a-brac
 • bylbiau
 • caniau
 • cardbord
 • deunyddiau plastig
 • eitemau trydanol ac electronig
 • gwastraff gwyrdd/gwastraff gardd
 • metel sgrap
 • oergelloedd/rhewgelloedd
 • olew coginio
 • olew modur
 • paent
 • papur
 • poteli a jariau gwydr
 • pren
 • pridd
 • silindrau nwy
 • tecstilau

 

Asbestos a gwastraff adeiladu

Mae asbestos yn cael ei dderbyn mewn sgip arbenigol yng nghanolfan Tythegston ond dim ond gyda thrwydded tipio. Bydd rhaid talu ffi.

Mae asbestos yn ddeunydd peryglus a rhaid cael gwared arno yn y ffordd gywir. Os caiff ei ollwng mewn sgipiau eraill yn ein canolfannau mae’n llygru gwastraff arall.

Os oes arnoch chi angen cael gware ar asbestos, cysylltwch â Kier i drefnu trwydded.

Mae bwrdd plastr, rwbel, pridd a chraidd caled yn cael eu hystyried yn wastraff adeiladu. Mae’r rhain wedi’u cyfyngu i ddau fag gydag uchafswm pwysau o 17kg yr un. Ni chaniateir ail ymweliadau o fewn y 30 diwrnod calendr nesaf. Os oes gennych symiau mawr o’r rhain, bydd angen i chi archebu sgip neu logi cwmni gwaredu gwastraff. Ni dderbynnir gwastraff masnach.

Dim ond yn y sgip plastrfwrdd fydd plastrfwrdd yn cael ei ganiatáu, ac nid yn y sgip gwastraff cyffredinol. Bydd rhaid tynnu unrhyw ddeunydd arall sydd ar y plastrfwrdd, fel teiliau, cyn ei dderbyn.

Peidiwch â gadael gwastraff y tu allan i’r canolfannau ailgylchu cymunedol. Gallech gael eich erlyn am dipio anghyfreithlon.

Cyswllt

Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y