Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i ariannu gwelliannau ym Mhafiliwn y De yng Nghaeau Newbridge

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o gefnogi clybiau chwaraeon fel Bridgend Athletic RFC drwy eu helpu i sicrhau cyllid hanfodol drwy'r Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT), a ddefnyddir i ariannu cam olaf y gwelliannau i Bafiliwn y De yng Nghaeau Newbridge.

Mae Rhaglen CAT y cyngor yn galluogi grwpiau cymunedol i gymryd rheolaeth dros asedau a gwasanaethau fel y gellir eu datblygu mewn modd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Amcangyfrifir y bydd y gwaith diweddaraf yn costio £27,000, a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn dechrau'r tymor newydd.

Mae'r gwelliannau arfaethedig yn cynnwys meinciau a llawr newydd, ac ailaddurno'r pafiliwn cyfan, sy'n cael ei ddefnyddio gan dimau lleol sy'n chwarae yng nghaeau Newbridge fel ystafelloedd newid.

Mae'r cyngor eisoes wedi ymgymryd â gwaith adnewyddu sylweddol i Bafiliwn y De, gan gynnwys gosod deunyddiau cladio allanol newydd, ail-wefru'r adeilad, gosod offer ymolchi a boeler newydd.

Dywedodd Adrian Burt, Ysgrifennydd Clwb ar gyfer Bridgend Athletic RFC: "Mae'r cyngor wedi bod yn ein cefnogi a'n helpu gyda'r rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol, ac mae'n braf gweld y gwelliannau i'r adeilad, y tu mewn a'r tu allan. Am y tro cyntaf ers blynyddoedd, mae gennym bellach bafiliwn sy'n addas at y diben, ac ni fydd rhaid i ni ymddiheuro i'n hymwelwyr mwyach."

Mae'r cyngor yn gwella ei gyfleusterau chwaraeon ac mae Caeau Newbridge eisoes wedi cael to newydd ar Bafiliwn y Bandstand a gwelliannau sylweddol i nodweddion allanol Pafiliwn y De, yn ogystal â systemau mecanyddol a thrydanol newydd.

Bydd y gwaith sy'n cael ei wneud gan Bridgend Athletic RFC ar hyn o bryd yn sicrhau bod modd moderneiddio'r cyfleusterau hyn yn barhaus. Mae'n braf gwybod y bydd gan Bafiliwn y De gyfleusterau toiledau neillryw ac anabl a fydd yn caniatáu defnydd ehangach o'r amwynderau hyn i’r dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd John Spanswick, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau:

Chwilio A i Y