Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dim gwrthwynebiad i gynlluniau Ysgol Pont y Crychydd

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynlluniau i adeiladu ysgol newydd ar gyfer 300 o ddisgyblion fydd yn cymryd lle Ysgol bresennol Pont y Crychydd.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei dylunio i fodloni anghenion arbenigol disgyblion Pont y Crychydd, a chaiff ei chodi ger Island Farm, sydd filltir o safle'r ysgol bresennol ar Heol Ewenni.

Cafwyd cymeradwyaeth gan y cabinet yn dilyn derbyn canlyniad proses ymgynghori statudol, ac ni dderbyniom wrthwynebiadau i'r cynigion.

O ystyried natur arbenigol yr ysgol, cytunwyd y dylid symud y dyddiad agor yn ôl rhai misoedd i dymor y gwanwyn 2026. Drwy wneud hyn, rhoddir amser i gynnal trafodaethau ystyrlon gyda rhanddeiliaid fydd yn llywio dyluniad yr ysgol newydd.

Bydd yr ysgol newydd Ysgol Pont y Crychydd, fydd yn llawer mwy o ran maint, yn cael ei dylunio i fodloni anghenion ei dysgwyr, ac yn cynnig llawer o fuddion sylweddol, gan gynnwys:

  • Mwy o leoedd ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.
  • Llai o ddysgwyr yn cael eu hanfon i ysgolion y tu hwnt i'r sir (mae hyn yn ddrud, ac yn aml yn gorfodi disgyblion i dreulio peth amser yn teithio).

Bydd disgyblion yn cael cyfrannu at ddyluniadau'r ysgol newydd hon, fydd yn ceisio bod yn Carbon Sero Net, a fydd hefyd yn cynnig adeilad addas a digonol i fodloni eu hanghenion.

Mae'r penderfyniad ynghylch sut i ddefnyddio safle presennol yr ysgol yn y dyfodol yn nwylo'r Cyngor, ac yn dibynnu ar werthusiad opsiynau. Mae prif adeilad yr ysgol hefyd wedi'i restru'n ddiweddar gan Cadw.

Bydd ail-leoli ac ail-adeiladu Ysgol Pont y Crychydd yn rhoi cyfle i fwy o ddisgyblion gael y cymorth arbenigol hanfodol y maen nhw ei angen ac yn ei haeddu.

Mae prosiect moderneiddio'r ysgol yn gyfle gwych i gynnig y cyfleusterau modern gorau un i bobl ifanc yn y fwrdeistref sirol, ac rwy'n siŵr y bydd y cynlluniau'n cynnig buddion sylweddol am flynyddoedd i ddod.

Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Jon-Paul Blundell

Chwilio A i Y