Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dadorchuddio murlun newydd i ‘roi llais’ i bobl ifanc yn eu harddegau sydd â phrofiad o dderbyn gofal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cerdd mewn murlun ar Stryd Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr
Y Cyn-children’s Laureate Wales, Connor Allen, gyda'r murlun
Tîm Maethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr gyda phartneriaid ac Aelodau Cabinet y Cyngor yn nigwyddiad dadorchuddio’r murlun

Mae murlun newydd, trawiadol wedi’i ddadorchuddio yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr sy’n cynnwys cerdd yn adlewyrchu lleisiau pobl ifanc yn eu harddegau sydd â phrofiad o dderbyn gofal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gweithiodd y Cyn-children’s Laureate Wales, Connor Allen, â phobl ifanc yn eu harddegau sydd â phrofiad o dderbyn gofal, mewn partneriaeth dan law Maethu Cymru a Voices from Care Cymru, i greu darn o farddoniaeth yn mynegi eu profiadau, gyda’r gobaith o addysgu’r rhai o’u cwmpas am realiti maethu.

Nod y gerdd, sydd wedi’i chynnwys mewn murlun trawiadol gan artist stryd lleol a chyd-sylfaenydd Peaceful Progress, Bryce Davies, yw codi ymwybyddiaeth a herio canfyddiadau o bobl ifanc yn eu harddegau sydd â phrofiad o dderbyn gofal yn y fwrdeistref sirol.

Gobaith y grŵp o bobl ifanc, y cwbl yn 11+ oed, yw y bydd eu cerdd, sydd wedi’i harddangos yn gyhoeddus ar Stryd Bracla yng nghanol y dref, yn annog pobl i ystyried maethu plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau yn eu hawdurdod lleol.

Yn ôl ystadegau diweddar gan y llywodraeth, ar hyn o bryd mae bron i 5,000 o blant mewn gofal maeth ledled Cymru ac mae 53 y cant o'r rheini yn blant 11 oed a hŷn.

Mae nifer o'r bobl ifanc hyn wedi wynebu caledi a thrallod eithafol, ac eto pan ofynnir iddynt, canfyddiadau negyddol y gymdeithas ehangach sy’n eu heffeithio fwyaf.

Mae cael gofalwr maeth sy’n gweld drwy ganfyddiadau anghywir ac sy’n cydnabod fy ngorffennol ond sy’n dal i fy nghefnogi a’m hannog i wneud camau cadarnhaol yn fy mlaen yn gwneud daioni i’m llesiant.

Rhannodd Molly*, 14 oed, o Ben-y-bont ar Ogwr, a gyfrannodd at ysgrifennu'r gerdd, ei phrofiadau o fod yn unigolyn sy’n derbyn gofal

Rydym yn falch bod y gwaith ar y cyd hwn wedi adlewyrchu meddyliau a theimladau ein pobl ifanc mewn ffordd mor greadigol. Diolch i bawb ynghlwm â'r prosiect hwn, yn enwedig ein pobl ifanc sydd wedi rhannu eu profiadau gyda ni i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r agweddau cadarnhaol a chwalu rhai o’r anwiredd mewn perthynas â maethu pobl ifanc yn eu harddegau.

Dirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd, y Cynghorydd Jane Gebbie.

Mewn sawl ffordd, mae pobl ifanc yn eu harddegau mewn gofal yn haws na maethu plant ifanc. Mae ganddynt ddealltwriaeth well o'r hyn sy’n digwydd yn eu bywydau, ac yn gallu gwneud pethau ar eu pen eu hunain. Mae angen cymorth arnynt i wneud penderfyniadau a lle i ddweud eu dweud, i gael cymorth, mentor, rhywun yn gefn iddynt, yn eirioli drostynt ac i bledio eu hachos.

Alastair Cope, Pennaeth Maethu Cymru

Mae pobl ifanc eisiau cael gwared ar y labeli hyn sydd wedi’u rhoi arnynt a chael eu hystyried yn bobl ifanc yn eu harddegau, a chael y gefnogaeth iawn, i ffynnu yn union fel y gwna eu cyfoedion sydd heb brofiad o fod mewn gofal. Dyna pam mae’r prosiect hwn gyda Maethu Cymru mor bwysig, oherwydd ei fod yn rhoi lle iddynt ddweud eu dweud ac mae’n gymorth i herio’r canfyddiadau negyddol hyn.

Emma Phipps-Magill, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Voices from Care Cymru

Am fwy o wybodaeth ynghylch maethu yn yr awdurdod lleol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i wefan Maethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y