Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio cyrsiau yn ôl pwnc

Archebwch yn fuan, gan fod y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddydd Mercher 25 Medi. Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau yn dechrau yn yr wythnos sy'n cychwyn 30 Medi.

Cyrsiau

Taenlenni ar gyfer Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno pŵer a hyblygrwydd taenlenni. Bydd cyfle i ddysgu sut i ddefnyddio Microsoft Excel i greu taenlenni, ac wedyn cofnodi neu drin data’n fanwl gywir. Byddwch yn dod i ddeall sut i gadw a rheoli eich ffeiliau taenlenni a sut i ddefnyddio swyddogaethau sylfaenol i gyflawni tasgau’n gyflym ac yn effeithlon. Bydd posib cyflwyno eich data ar ffurf graffiau a siartiau syml ac effeithiol. Dyma gwrs a fydd yn meithrin eich hyder, gam wrth gam, mewn blociau rhwydd.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Taenlenni ar gyfer Dechreuwyr’.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Maesteg 7777 9 Dydd Llun 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim
Maesteg 7777 9 Dydd Mercher 9:15yb hyd at 11:15yb Am ddim
Canolfan Bywyd y Pîl 9 Dydd Mawrth 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim
YMCA Pen-y-bont ar Ogwr 8 Dydd Mercher 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Prosesu Geiriau ar gyfer Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae Word yn hyblyg a phwerus. Cewch ddysgu sut i’w ddefnyddio i greu dogfennau newydd at amrywiaeth o ddibenion, o wahoddiadau a thaflenni i fwydlenni, llythyrau a phosteri. Cofnodi a golygu testun yn fanwl gywir ac yn effeithlon. Wedyn fformatio eich testun i roi effaith weledol i’ch gwaith. Byddwch yn dod i ddeall sut i gadw a rheoli eich dogfennau Word.

Cyfle i wella eich sgiliau cyfrifiadurol gan feithrin eich hyder mewn amgylchedd dysgu cyfeillgar.

Lleoedd i astudio 'Prosesu geiriau i ddechreuwyr'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
YMCA Pen-y-bont ar Ogwr 9 Mawrth 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Prynu a Gwerthu Ar-lein

Achredwyd gan Agored Cymru

Ar y cwrs hwn, bydd y dysgwyr yn dechrau edrych ar fanteision a risgiau trafodion ar-lein. Byddant yn gallu gosod eitemau i’w gwerthu ar-lein, a phrynu pethau ar-lein.

Lleoedd i astudio 'Prynu a Gwerthu Ar-lein'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Maesteg 7777 5 Iau 1:30yp hyd at 3:30yp Am ddim
Canolfan Bywyd y Pîl 5 Iau 10yb hyd at 12yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 1

Achredwyd gan Agored Cymru Yn ystod y cwrs yma byddwch yn dysgu am strategaethau helpu amrywiol. Byddwch yn cael eich cyflwyno i gyfrifoldebau, sgiliau ac agweddau cwnselwyr. Hefyd bydd cyfle i chi roi cynnig ar ddatblygu sgiliau a strategaethau mewn sefyllfaoedd efelychu.

Lleoedd i astudio 'Cyflwyniad i Gwnsela'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Canolfan Gymunedol Bryncethin 9 Dydd Iau 1yp hyd at 3yp £15

Cofrestrwch nawr.

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o wybodaeth flaenorol am gwnsela, ond caiff dechreuwyr ymuno hefyd. Bydd y cwrs yn ystyried cwnsela sy’n rhoi lle canolog i’r person ac yn edrych ar arferion adlewyrchu.

Lleoedd i astudio 'Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2'
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffieodd
Neuadd yr Eglwys Nolton 9 Iau 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Cadw’n Iach: Rheoli Straen

Achredwyd gan Agored Cymru
Ar y cwrs yma, bydd y dysgwyr yn ystyried gwahanol achosion straen ac yn nodi sbardunau straen personol. Byddant yn ystyried technegau rheoli straen amrywiol a all eu helpu. Hefyd bydd y dysgwyr yn edrych ar ymddygiad pendant ac yn nodi sefyllfaoedd lle byddent yn hoffi bod yn fwy pendant.

Lleoedd i astudio 'Cadw'n Iach: Rheoli Straen'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Canolfan Gymunedol Bryncethin 9 Dydd Llun 10yb hyd at 12yp £15
Neuadd Les Pencoed 9 Dydd Llun 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Anelu’n Uwch: Fy Nyfodol

Wedi'i achredu gan Agored Cymru.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd wedi bod allan o’r farchnad waith am gyfnod, neu heb ddod yn rhan ohoni eto. Mae’r rhaglen yn helpu dysgwyr i feithrin sgiliau amrywiol ym maes cyfathrebu, cadernid a magu hyder. Hefyd mae’n edrych ar sut mae cadernid yn effeithio ar iechyd a llesiant. Mae’r cwrs yn helpu dysgwyr i gynllunio llwybrau gyrfaol realistig ar gyfer y dyfodol a sut i gyrraedd yno, gan nodi camau a hyfforddiant angenrheidiol.

Lleoedd i astudio 'Anelu'n Uwch: Fy Nyfodol'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Maesteg 7777 15 Dydd Iau 9:30yb hyd at 11:30yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Anelwch yn Uwch Eto

Achredwyd gan Agored Cymru

Yn dilyn llwyddiant ‘Anelu’n Uwch: Fy Nyfodol’, mae’r cwrs hwn yn cyfoethogi sgiliau’r dysgwyr drwy adeiladu ar ddysgu a datblygu personol blaenorol. Bydd sgiliau datrys problemau, rheoli amser a thrafod yn rhoi sylfaen gadarn i’r dysgwyr ar gyfer adnabod a goresgyn y rhwystrau sy’n atal gweithio. Byddwn yn eu cynorthwyo i gynllunio i weithredu ar gyfer llwybrau gyrfaol realistig, cyraeddadwy a llawn boddhad, yn y tymor byr a’r tymor hir.

Lleoedd i astudio 'Anelwch yn Uwch Eto'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Y Parth 15 Mercher 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Garddio Organig

Achredwyd gan Agored Cymru
Codi allan i’r awyr agored a garddio’n organig! Os oes gennych chi randir eich hun neu damaid o ardd, bydd y cwrs yma’n eich dysgu chi am y canlynol:

  • y gwahaniaethau sylfaenol rhwng systemau tyfu organig a chonfensiynol
  • technegau rheoli pridd wrth dyfu’n organig
  • technegau gwarchod cnydau
Lleoedd i astudio 'Garddio Organig'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Canolfan Gymunedol Bryncethin 9 Dydd Mercher 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Ffrangeg ar gyfer y Gwyliau

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae Ffrangeg ar gyfer y gwyliau yn gwrs hwyliog a chyfeillgar sy'n addysgu Ffrangeg sylfaenol i oedolion o bob oedran. Bydd yn eich galluogi i gael sgyrsiau syml mewn gwledydd lle mae'r Ffrangeg yn cael ei siarad. Sgwrsio yw’r cwrs yma’n bennaf. Bydd yn eich cefnogi chi i ddatblygu eich gwybodaeth am ddaearyddiaeth Ffrainc, ei diwylliant a’r llefydd diddorol yno.

Lleoedd i astudio 'Ffrangeg ar gyfer Gwyliau'
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd

Neuadd Les Pencoed

9 Dydd Mawrth 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Ffrangeg ar gyfer Gwyliau: Gwella Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru

Cwrs lefel un yw hwn ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cwblhau Dechreuwyr Blwyddyn 1 neu’r rhai sydd ag ychydig o Ffrangeg dechreuwyr. Mae’n gwrs hwyliog a chyfeillgar ar gyfer oedolion o bob oedran. Bydd y cwrs yn gyfle i chi gynnal sgwrs mewn sefyllfaoedd bob dydd, fel:

  • cyflwyno gwybodaeth bersonol/broffesiynol
  • manylion am gartref
  • teulu a ffrindiau
  • bwyta allan
  • siopa
Lleoedd i astudio 'Ffrangeg ar gyfer Gwyliau: Gwella Dechreuwyr'
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Y Ganolfan 9 Iau 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sbaeneg ar gyfer y Gwyliau

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae Sbaeneg ar gyfer y gwyliau yn gwrs hwyliog a chyfeillgar sy'n addysgu Sbaeneg sylfaenol i oedolion o bob oedran. Bydd yn eich galluogi i gael sgyrsiau syml mewn gwledydd lle mae'r Sbaeneg yn cael ei siarad. Mae'r cwrs yn un sgyrsiol ac mae'n datblygu eich sgiliau siarad a gwrando. Byddwch yn gallu delio gyda sefyllfaoedd bob dydd megis rhoi gwybodaeth bersonol, siopa, bwyta allan, rhoi a deall cyfarwyddiadau.

Lleoedd i astudio 'Sbaeneg ar gyfer y Gwyliau'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Neuadd Eglwys Nolton 9 Dydd Llun 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sbaeneg Gwyliau: Gwella Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru. 

Cwrs lefel un yw hwn ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cwblhau Sbaeneg Dechreuwyr Blwyddyn 1 neu’r rhai sydd ag ychydig o Sbaeneg dechreuwyr.
Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Bydd y cwrs yma’n dechrau ddydd Llun, 7 Hydref.

Lleoedd i astudio 'Sbaeneg ar gyfer Gwyliau: Gwella Dechreuwyr'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Neuadd yr Eglwys Newydd 9 Llun 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Tsutsumi

Achredwyd gan Agored Cymru.

Ydych chi wedi derbyn anrheg rhy hardd i’w hagor erioed? Gan ddefnyddio egwyddorion Tsutsumi, y grefft Japaneaidd o becynnu, bydd y cwrs hwn yn meithrin eich sgiliau i ddatblygu syniadau creadigol ac atyniadol. Bydd eich anrheg yn wahanol iawn i becynnu masnachol ar gyfer unrhyw achlysur – Nadolig, priodasau, neu groesawu babi, a dim ots pa siâp neu faint yw’r anrheg. Byddwch yn dysgu defnyddio deunyddiau traddodiadol a naturiol mewn cynlluniau arloesol a chyfoes i wneud eich anrhegion yn unigryw ac yn gofiadwy.

Lleoedd i astudio 'Tsutsumi'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Canolfan Bywyd Pîl 9 Iau 1yp hyd at 3yp £15

Cofrestrwch nawr.

Cyflwyniad i ddylunio mewnol

Achredwyd gan Agored Cymru.

Ar y cwrs hwn, byddwn yn edrych ymhellach ar egwyddorion dylunio mewnol. Byddwn yn canolbwyntio ar effeithiau lliw a dylanwadau diwylliannol mewn cynlluniau dylunio mewnol. Byddwch yn cael eich arwain i greu prosiectau a dyluniadau sy’n gweithredu ac yn dangos yr elfen bwysig a hanfodol hon. Byddwch yn gallu defnyddio eich gwybodaeth am liw i wella awyrgylch eich cartref, boed gynnes a chlyd neu olau ac agored, i weddu i’ch ffordd o fyw.

Lleoedd i astudio 'Cyflwyniad i Ddylunio Mewnol'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Awel-Y-Môr 9 Iau 10 hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Chwilio A i Y