Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio cyrsiau yn ôl pwnc

Archebwch yn fuan, gan fod y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddydd Mercher 8 Ionawr. Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau yn dechrau yn yr wythnos sy'n cychwyn 13 Ionawr.

Cyrsiau

Mwy Fyth o Tsutsumi

Achredwyd gan Agored Cymru.

Mae lapio anrhegion yn wahanol i grefft papur a gweithgareddau creadigol eraill o ran nad yw’r lapio ei hun yn ddiwedd ynddo’i hun. Mae’n gyfrwng i gyfleu’r meddwl a’r sentiment sy’n rhan o roi anrheg. Mae Tsutsumi, y grefft Japaneaidd o lapio anrhegion, yn hawdd ac yn rhoi llawer o foddhad. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn synnu o weld bod llawer o syniadau ymddangosiadol gywrain iawn yn hynod syml eu cyflawni.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Mwy Fyth o Tsutsumi'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Canolfan Bywyd Pîl 5 Iau 1yp hyd at 3yp £10

Cofrestrwch nawr.

Celf Silwét

Achredwyd gan Agored Cymru.

Cyfle i greu gwaith celf atyniadol ac anrhegion personol drwy grefft celf silwét! Byddwch yn dysgu sgiliau i drawsnewid delwedd yn stensil. Wedyn, byddwch yn ymestyn y dull gyda llaw ac yn defnyddio offer torri proffesiynol. Cewch eich arwain drwy ddefnyddio ‘Brother Scan and Cut’ gan edrych hefyd ar swyddogaethau amrywiol i greu cynlluniau unigryw.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Celf Silwét'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Canolfan Bywyd y Pîl  5 Iau 10 hyd at 12yp £10

Cofrestrwch nawr.

Cadw Eich Plentyn yn Ddiogel Ar-lein

Ar y cwrs yma, gall rhieni adolygu safleoedd neu apiau y mae eu plant yn eu defnyddio efallai. I ddeall y perygl posib yn well, gallwch weld yr amrywiaeth o ffactorau risg sy’n gysylltiedig â’r safleoedd yma, a chael cyngor i warchod eich plentyn.

I gael eich ychwanegu at restr cwrs neu gael gwybod am ddosbarth yn eich ardal chi, ffoniwch 01656 642729.

Datblygu Cyflwyniadau

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae’r cwrs yma’n rhoi sylw i dechnegau cyfrifiadurol sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys rheoli ffeiliau a ffolderi, ffyrdd o gadw’n ddiogel ar-lein, diogelwch cyfrifiadurol cyffredinol, a gweithio gyda ffyn cof USB. Er hynny, y prif ffocws fydd defnyddio Microsoft PowerPoint naill ai ar gyfer busnes neu i ddathlu digwyddiadau arwyddocaol fel pen blwyddi neu ddathliadau arbennig.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Datblygu Cyflwyniadau’.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Maesteg 7777 9 Dydd Mercher 9.15yb hyd at 11.15yb Am ddim
Canolfan Bywyd y Pîl 9 Dydd Mawrth 9.30yb hyd at 11.30yb Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Fi Digidol!

Cewch ddysgu pryd mae’n ddiogel rhoi gwybodaeth ar-lein a sut gall twyllwyr neu sgamwyr diegwyddor ddefnyddio eich gwybodaeth yn eich erbyn chi. Ochr yn ochr â materion eraill, bydd y cwrs yn adolygu diogelwch cyfrineiriau ac yn sicrhau eich bod chi’n defnyddio cyfrineiriau cryf.

Ffoniwch 01656 642729 i gael gwybod am ddosbarth yn eich ardal chi neu i gael eich ychwanegu at restr cwrs.

Taenlenni ar gyfer Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno pŵer a hyblygrwydd taenlenni. Bydd cyfle i ddysgu sut i ddefnyddio Microsoft Excel i greu taenlenni, ac wedyn cofnodi neu drin data’n fanwl gywir. Byddwch yn dod i ddeall sut i gadw a rheoli eich ffeiliau taenlenni a sut i ddefnyddio swyddogaethau sylfaenol i gyflawni tasgau’n gyflym ac yn effeithlon. Bydd posib cyflwyno eich data ar ffurf graffiau a siartiau syml ac effeithiol. Dyma gwrs a fydd yn meithrin eich hyder, gam wrth gam, mewn blociau rhwydd.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Taenlenni ar gyfer Dechreuwyr’.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
YMCA Pen-y-bont ar Ogwr 9 Dydd Mawrth 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Prosesu Geiriau ar gyfer Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae Word yn hyblyg a phwerus. Cewch ddysgu sut i’w ddefnyddio i greu dogfennau newydd at amrywiaeth o ddibenion, o wahoddiadau a thaflenni i fwydlenni, llythyrau a phosteri. Cofnodi a golygu testun yn fanwl gywir ac yn effeithlon. Wedyn fformatio eich testun i roi effaith weledol i’ch gwaith. Byddwch yn dod i ddeall sut i gadw a rheoli eich dogfennau Word.

Cyfle i wella eich sgiliau cyfrifiadurol gan feithrin eich hyder mewn amgylchedd dysgu cyfeillgar.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Prosesu geiriau i ddechreuwyr'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Maesteg 7777 9 Iau 9.30yb hyd at 11.30yb Am ddim
YMCA Pen-y-bont ar Ogwr 9 Mercher 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Prynu a Gwerthu Ar-lein

Achredwyd gan Agored Cymru

Ar y cwrs hwn, bydd y dysgwyr yn dechrau edrych ar fanteision a risgiau trafodion ar-lein. Byddant yn gallu gosod eitemau i’w gwerthu ar-lein, a phrynu pethau ar-lein.

Lleoedd i astudio 'Prynu a Gwerthu Ar-lein'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Canolfan Bywyd y Pîl 5 Iau 10yb hyd at 12yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Garddio i Ddechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru

Beth am godi allan o’r tŷ a dechrau garddio?! Os oes gennych chi randir eich hun, neu ddim ond gardd fechan, mae’r cwrs yma’n eich addysgu chi am sylfeini tyfu ffrwythau, llysiau a pherlysiau blasus.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Garddio i Ddechreuwyr'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Canolfan Gymunedol Bryncethin 9 Dydd Mercher 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 1

Achredwyd gan Agored Cymru

Achredwyd gan Agored Cymru Yn ystod y cwrs yma byddwch yn dysgu am strategaethau helpu amrywiol. Byddwch yn cael eich cyflwyno i gyfrifoldebau, sgiliau ac agweddau cwnselwyr. Hefyd bydd cyfle i chi roi cynnig ar ddatblygu sgiliau a strategaethau mewn sefyllfaoedd efelychu.

Lleoedd i astudio 'Cyflwyniad i Gwnsela'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr 9 Dydd Iau 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o wybodaeth flaenorol am gwnsela, ond caiff dechreuwyr ymuno hefyd. Bydd y cwrs yn ystyried cwnsela sy’n rhoi lle canolog i’r person ac yn edrych ar arferion adlewyrchu.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2'
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffieodd
Canolfan Gymunedol Bryncethin 9 Iau 1yp hyd at 3yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sbaeneg ar gyfer y Gwyliau, Dechreuwyr, Rhan 2

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae Sbaeneg ar gyfer y gwyliau yn gwrs hwyliog a chyfeillgar sy'n addysgu Sbaeneg sylfaenol i oedolion o bob oedran. Bydd yn eich galluogi i gael sgyrsiau syml mewn gwledydd lle mae'r Sbaeneg yn cael ei siarad. Mae'r cwrs yn un sgyrsiol ac mae'n datblygu eich sgiliau siarad a gwrando. Byddwch yn gallu delio gyda sefyllfaoedd bob dydd megis rhoi gwybodaeth bersonol, siopa, bwyta allan, rhoi a deall cyfarwyddiadau.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Sbaeneg ar gyfer y Gwyliau, Dechreuwyr, Rhan 2'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr 9 Dydd Mercher 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sbaeneg Gwyliau, Gwella Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru. 

Cwrs lefel un yw hwn ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cwblhau Sbaeneg Dechreuwyr Blwyddyn Un neu’r rhai sydd ag ychydig o Sbaeneg dechreuwyr.
Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. Ffoniwch 01656 642729 i holi am argaeledd.

Lleoedd i astudio 'Sbaeneg ar gyfer Gwyliau: Gwella Dechreuwyr'.
Lleoliad Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
Neuadd yr Eglwys Nolton 9 Llun 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Defnyddio eich Llyfr Coginio Digidol i Goginio ar gyfer eich Teulu

Gan fod cyfoeth o ryseitiau ar-lein ar gael i’w defnyddio, does dim rhaid i chi gael llyfrau coginio i goginio ar gyfer eich teulu erbyn hyn. Mae dwy ran i’r cwrs:

  1. Elfen ddigidol lle rydych chi’n chwilio am ryseitiau ac yn eu storio ar ddyfais ar gyfer mynd â nhw i unrhyw le.
  2. Mynd ati i goginio rhai o’r prydau bwyd i ddarparu prydau iach a rhad ar gyfer eich teulu.

Byddwn yn cynnal y cyrsiau hyn yng Nghanolfan Cymunedol Bryncethin ac Ymddiriedolaeth Ddatblygu Caerau o fis Ionawr ymlaen. Bydd mwy o leoliadau’n cael eu hychwanegu ym mis Mawrth.

I gael gwybod mwy neu i roi eich enw ar restr cwrs, ffoniwch 01656 642729.

Chwilio A i Y