Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio cyrsiau yn ôl pwnc

Cyfleoedd Dysgu Ar-lein

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyrsiau ar-lein i'r cyhoedd. 

Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal ar-lein. Mae cymorth TG am ddim ar gael cyn dechrau'r cwrs i'r rhai sydd angen help i gael mynediad at ddysgu ar-lein. Efallai y bydd rhai sesiynau’n cael eu cynnal mewn ystafell ddosbarth os bydd cyfyngiadau Covid-19 yn newid.

Cyrsiau'n dechrau ar yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 11 Ionawr 2021.

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer cwrs cysylltwch ag adultlearning@bridgend.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gofrestru.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ar y cyrsiau hyn yw dydd Mercher 6 Ionawr 2021.

Dim iPad? Dim problem!

Os hoffech chi gael mynediad at un o'n cyrsiau ar-lein ond nad oes gennych ddyfais addas neu gysylltiad Wifi, cysylltwch â ni, oherwydd gallwn eich cefnogi gyda hyn efallai.

Mae gennym amrywiaeth o ddyfeisiau cludadwy, ychwanegiadau symudol a chysylltiadau Wifi cludadwy y gellir eu benthyca pan fo angen. Peidiwch â gadael i ddiffyg adnoddau atal eich cynnydd!

"Mae gwybodaeth yn bŵer, rydw i bellach mewn sefyllfa well i ddelio â'r byd digidol diolch i'r hyn rydw i wedi’i ddysgu" – Joanna Atkinson, dysgwr ar gwrs Dysgu Digidol gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer dilyn cwrs Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Ni fydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfyngu ar fynediad ar sail cyrhaeddiad academaidd blaenorol, oedran, cyflogaeth, lleoliad daearyddol nac unrhyw resymau eraill.

Sylwch fod achrediad yn ofynnol ar y cyrsiau a bod dysgwr, wrth gofrestru ar gwrs, yn cytuno i gwblhau'r gwaith papur cysylltiedig.

Achredwyd gan Agored Cymru

 Mae'r cwrs 11 wythnos hwn ar gyfer dechreuwyr sydd â diddordeb mewn dysgu tynnu llun popeth, o fywyd llonydd i anifeiliaid a phortreadau. Byddwn yn edrych ar dechnegau amrywiol i roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i allu tynnu lluniau'n arsylwadol drwy fraslunio, arlliwio a defnyddio lliw!

Bydd arnoch angen

Un i dri gwrthrych bywyd llonydd (dim patrymau manwl), pensiliau (4H i 6B os yw’n bosib), pinnau ffelt du, llyfr braslunio a phapur (unrhyw faint), siarcol, a phensiliau/pinnau ffelt lliw, creonau a/neu basteli.

Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar wahanol ddeunyddiau a thechnegau felly mae croeso i chi ddod ag unrhyw gyflenwadau celf ychwanegol yr hoffech eu defnyddio.

 • Dyddiau Mawrth 1.00pm – 3.00pm 11 wythnos (£10 wrth dalu ffi lawn neu £5 gostyngiadau)
 • Dyddiau Iau 10.00am – 12.00pm 11 wythnos (£10 wrth dalu ffi lawn neu £5 gostyngiadau)

Achredwyd gan Agored Cymru

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddysgu prosesau dylunio gwefannau. Bydd dysgwyr yn gallu creu neu ddefnyddio cynllun sy'n bodoli eisoes i gynhyrchu gwefan. Yn ogystal, byddwch yn gallu creu a datblygu gwefan gan ddefnyddio meddalwedd golygu HTML i safon y gellir ei chyhoeddi.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu sut i sefydlu ffolder electronig i storio tudalennau gwe a ffeiliau ffynhonnell, mewnosod lliw cefndir neu gefndir i dudalennau gwe a chreu hyperddolenni llywio sy'n galluogi ymwelwyr i bori o un dudalen i'r llall.

 • Dyddiau Llun 12.00pm – 2.00pm 11 wythnos (Am Ddim)
 • Dyddiau Mercher 12.00pm – 2.00pm 11 wythnos (Am Ddim)

Achredwyd gan Agored Cymru

Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw i dechnegau cyfrifiadurol sylfaenol, gan gynnwys rheoli ffeiliau a ffolderi, technegau ar gyfer cadw'n ddiogel ar-lein, diogelwch cyfrifiadurol cyffredinol, a gweithio gyda ffyn cof USB.

Fodd bynnag, bydd y prif ffocws ar ddefnyddio meddalwedd cyflwyniadau (Microsoft PowerPoint), naill ai at ddibenion busnes, neu i ddathlu digwyddiad arwyddocaol fel pen-blwydd neu ddyddiad arbennig. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. Mae angen i ddysgwyr fynychu'r ddau sesiwn bob wythnos.

 • Dyddiau Llun 9.30am – 10.30am 11 wythnos (Am Ddim)
 • Dyddiau Mercher 9.30am – 10.30am 11 wythnos (Am Ddim)

Achredwyd gan Agored Cymru

 Mae Word yn amlbwrpas ac yn bwerus. Cewch ddysgu sut i greu dogfennau newydd ar gyfer amrywiaeth o ddibenion, o wahoddiadau a thaflenni i fwydlenni, llythyrau a phosteri. Cynnwys a golygu testun yn fanwl gywir ac yn effeithlon, ac wedyn fformatio eich testun i roi effaith weledol i'ch gwaith.

Byddwch yn dod i ddeall sut i gadw a rheoli eich dogfennau Word. Gwella eich sgiliau cyfrifiadurol a meithrin hyder mewn amgylchedd dysgu cyfeillgar.

Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. Mae angen i ddysgwyr fynychu'r ddau sesiwn bob wythnos.

 • Dyddiau Mawrth 1.00pm – 2.00pm 11 wythnos (Am Ddim)
 • Dyddiau Iau 1.00pm – 2.00pm 11 wythnos (Am Ddim)

Achredwyd gan Agored Cymru

 Rydym yn byw mewn byd sy'n gynyddol ddigidol. Mae'n hawdd teimlo eich bod yn cael eich gadael ar ôl. Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr a bydd yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli eich dyfodol digidol. Bydd yn rhoi pwrpas a chadernid i chi.

Mewn cyfnodau hawdd, gam wrth gam, bydd y cwrs hwn yn meithrin eich sgiliau a’ch hyder digidol i greu dogfennau Word, eu cadw'n rhesymegol ac yn ddibynadwy mewn ffolderi rydych wedi'u creu ar eich cyfrifiadur, ac wedyn rheoli'r ffeiliau hyn yn hyderus ac yn ddiogel. Byddwn hefyd yn dangos i chi sut i anfon a derbyn atodiadau e-bost gyda chywirdeb a manylder.

Dewch i ymuno â ni mewn amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol. Yn 2021, manteisiwch ar y cyfle hwn i ddiogelu eich dyfodol digidol a dod yn ddefnyddiwr cyfrifiadur hyderus.

Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. Mae angen i ddysgwyr fynychu'r ddau sesiwn bob wythnos.

 • Dyddiau Mawrth 9.30am – 10.30am 11 wythnos (Am Ddim)
 • Dyddiau Iau 9.30am – 10.30am 11 wythnos (Am Ddim)

Achredwyd gan Agored Cymru

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym myd addysg? Eisoes yn gweithio mewn lleoliad addysg ond eisiau gwella eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth?

Mae'r cwrs hwn yn cynnig trosolwg o'r disgwyliadau sy'n gysylltiedig â rôl Cynorthwy-ydd Dosbarth gyda chyflwyniad i bolisïau a gweithdrefnau defnyddiol.  

Byddwch yn cael cipolwg ar ystod o dechnegau rheoli ymddygiad ac yn dysgu sut i gyfathrebu'n effeithiol.  Bydd y cwrs hefyd yn canolbwyntio ar sut i gynnal cyfrinachedd mewn lleoliad ysgol.

 • Dyddiau Mercher 10.00am – 12.00pm 11 wythnos (£10 wrth dalu ffi lawn neu £5 gostyngiadau)
 • Dyddiau Mercher 7.00am – 9.00am 11 wythnos (£10 wrth dalu ffi lawn neu £5 gostyngiadau)

Cyrsiau ar-lein Learndirect am ddim

Mae Learndirect yn cynnig llawer o hyblygrwydd. Mae’r cyrsiau ar-lein am ddim yma’n galluogi i chi astudio yn eich amser eich hun, gan eu bod yn cael eu harwain gan y dysgwr ac yn cael eu rhannu’n rannau cryno. I gofrestru neu am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost i adultlearning@bridgend.gov.uk.

Mae darparu gwasanaethau cwsmeriaid da’n gwrs llawn popeth rydych chi angen ei wybod i sicrhau dealltwriaeth sylfaenol dda o wasanaethau cwsmeriaid. Mae’n cynnwys y gwahanol fathau o gwmseriaid, pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu da, a delio gyda phroblemau a chwynion.   

Bydd y cwrs hwn yn ddefnyddiol i chi os oes arnoch angen y canlynol:

 • gwybod am wasanaethau cwsmeriaid am eich bod eisiau dechrau gyrfa yn y maes.  
 • rydych chi’n gweithio tuag at gymhwyster mewn gwasanaethau cwsmeriaid.
 • mae gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy.   

Mewn unrhyw swydd, rhaid gallu cyfathrebu ag eraill. Dyma pam mae cyfathrebu rhagorol yn ddymunol i gyflogwyr ac yn sgil hanfodol. Gall sut rydych chi’n cyfathrebu ac yn cyflwyno eich hun wneud gwahaniaeth rhwng llwyddo neu fethu mewn gyrfa. 

Os ydych chi’n delio â chwsmeriaid wyneb yn wyneb yn y gwaith neu eisiau cael eich swydd gyntaf, mae angen sgiliau cyfathrebu da i wneud argraff. Os ydych chi braidd yn rhydlyd, peidiwch â chynhyrfu. Bydd Sgiliau Cyfathrebu yn eich datblygu o fod yn amhrofiadol wrth gyfathrebu i fod yn arbenigwr mewn dim o dro.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys yr egwyddorion allweddol sy’n sail i wasanaethau cwsmeriaid. Mae’r egwyddorion hyn yn berthnasol i bob sefyllfa. Mae’n cynnwys wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac ar-lein. Dewiswch y cwrs yma i helpu i fireinio eich sgiliau yn un o’r meysydd mwyaf allweddol mewn busnes sy’n gweithredu’n dda.             

Y dystysgrif gofal yw cyfres gytunedig y diwydiant o safonau sy’n pennu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiad gofynnol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’n cynnwys 15 safon sydd wedi’u cynllunio i sicrhau bod gan y rhai yn y diwydiant wybodaeth i allu cynnig gofal o ansawdd uchel.              

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys holl elfennau gwybodaeth y dystysgrif gofal gyffredinol. Mae’n adnodd gwerthfawr a difyr ar gyfer y rhai sy’n astudio am y dystysgrif ofal ffurfiol neu eisiau gweld a yw gyrfa ym maes gofal yn addas i chi.

Mae cael adborth gan gwsmeriaid yn hanfodol, ond rhaid i chi weithredu yn ei gylch os yw am fod yn werthfawr. Gall hyn eich helpu chi i wella eich gwasanaeth, a fydd o fudd i chi a’ch sefydliad.                    

Bydd y cwrs hwn yn dangos sut rydych yn adolygu eich gweithdrefnau a sut i weithredu unrhyw newidiadau gofynnol, gan feddwl hefyd am gydbwysedd rhwng cwmni, cwsmeriaid a phartneriaid gwasanaethu. Bydd hefyd yn eich dysgu sut i fonitro ac adrodd ar y newidiadau hyn.

Nid gwaith un person yw gwella gwasanaethau cwsmeriaid. Rhaid i chi weithio gydag eraill os ydych chi am wneud gwahaniaeth. Bydd y cwrs hwn yn dangos sut gall gweithio gydag eraill greu syniadau i wneud eich gwasanaethau cwsmeriaid yn well ac yn fwy effeithiol.

Hefyd byddwch yn gweld sut gall trafod eich perfformiad gydag eraill gael effaith bositif ar eich gwasanaethau cwsmeriaid.

Mae’r rhan fwyaf o weithleoedd yn defnyddio sylweddau a all fod yn beryglus i iechyd. Gall cemegau a sylweddau peryglus eraill achosi risg i’ch iechyd. Dywed y gyfraith bod rhaid i gyflogwyr reoli cyswllt â sylweddau o’r fath o dan y rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH).

Mae’r cwrs cyflwyniad i COSHH hwn yn esbonio beth yw sylweddau peryglus a ble maent i’w gweld yn y gweithle. Cewch wybod pa fathau o risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â hwy a hefyd byddwn yn rhoi sylw i fanteision cadw at ganllawiau COSHH.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y sector gwasanaethau cwsmeriaid sydd eisiau meithrin perthnasoedd cryfach gyda’u cwsmeriaid a datblygu eu sylfaen o gleientiaid.

Bydd y cwrs hwn yn meithrin eich gwybodaeth a’ch sgiliau i ffurfio perthnasoedd da gyda chwsmeriaid a mynd yr ail filltir i’w cynorthwyo. Byddwch yn dangos parch at eich cwsmeriaid ac yn gwneud iddynt deimlo’n werthfawr. Bydd hyn yn rhoi hwb i foddhad cwsmeriaid ac yn arwain at well llwyddiant busnes o ganlyniad.

Mae’r rhaglen hon ar gyfer pobl sydd eisiau deall egwyddorion ac arferion iechyd a diogelwch yn y gweithle. Bydd yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen dealltwriaeth ymarferol o’u rôl a’u cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch. 

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol.

Mae codi a chario’n digwydd ym mhob amgylchedd gwaith bron. Codi a chario anghywir yw un o’r achosion mwyaf cyffredin o anaf yn y gwaith. Mae wir yn bwysig eich bod yn deall y peryglon cyffredin sy’n gysylltiedig â chodi a chario ac yn dysgu sut i leihau’r risg o anaf.   

Bydd y cwrs codi a chario’n rhoi adnoddau asesu risg hyblyg a hawdd eu defnyddio i chi. Hefyd byddwch yn cael gwybodaeth am dechnegau codi cywir. Gallwch fod yn hyderus i ysgwyddo cyfrifoldeb am eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill tra rydych chi yn y gwaith.          

Mae dylanwadu a thrafod wedi cael ei greu ar gyfer rheolwyr newydd sydd eisiau datblygu, neu wella, eu sgiliau dylanwadu a thrafod. Fodd bynnag, gall fod o fudd hefyd i reolwyr mwy profiadol sy’n teimlo eu bod eisiau gloywi eu gwybodaeth am y pwnc. Bydd hyn yn galluogi’r rheolwr i weithio’n fwy effeithiol gydag eraill a chyflawni ei amcanion.    

Mae gwasanaethau cwsmeriaid yn rhan greiddiol o bob sefydliad, os ydych chi yn y sector preifat, cyhoeddus neu wirfoddol. Mae’r cwrs hwn yn dangos sut gall eich gwasanaethau cwsmeriaid fynd ymhellach fyth a rhagori ar ddisgwyliadau.        

Mae’r cwrs hwn yn dysgu popeth y mae arnoch angen ei wybod i ennill cymhwyster Sgiliau Swyddogaethol mewn mathemateg sy’n cael ei gydnabod yn eang fel opsiwn yn lle TGAU traddodiadol. Mae mathemateg Sgiliau Swyddogaethol yn dysgu i chi’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddefnyddio mathemateg gartref, yn y gwaith ac mewn sefyllfaoedd bob dydd.

 

Mae hyn yn amrywio o allu cyfrif yr 20% oddi ar y gôt rydych chi’n ei hoffi yn y sêl i ddeall ystadegau busnes. Oherwydd hyn, byddwch yn gallu defnyddio’r sgiliau newydd rydych chi wedi eu dysgu drwy ‘Mathemateg Lefel 2: Safonol’ ar unwaith yn y byd real.  

Hefyd mae’r cwrs mathemateg ar-lein yma’n addas i bobl sydd eisiau gloywi eu gwybodaeth fathemateg er mwyn teimlo’n fwy hyderus wrth wynebu rhifau yn y gwaith neu gartref.

Mae’r cwrs hwn yn dysgu popeth y mae arnoch angen ei wybod i ennill cymhwyster Sgiliau Swyddogaethol mewn Saesneg sy’n cael ei gydnabod yn eang fel opsiwn yn lle TGAU traddodiadol. Mae Saesneg Sgiliau Swyddogaethol yn dysgu i chi’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddefnyddio’r iaith Saesneg gartref, yn y gwaith ac mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Mae hyn yn amrywio o allu fformatio’n briodol ac ysgrifennu llythyr ffurfiol i gyfathrebu’n effeithiol gyda’r rhai o’ch cwmpas. Oherwydd hyn, byddwch yn gallu defnyddio’r sgiliau newydd rydych chi wedi eu dysgu drwy ‘Saesneg Lefel 2: Safonol’ ar unwaith yn y byd real.  

Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656642729
Cyfeiriad: Lefel 3, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Mawrth i Ddydd Iau 9am i 3.30pm. (Mae ffôn ateb yn gweithredu tu allan i'r amserau hyn).

Chwilio A i Y