Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio cyrsiau yn ôl pwnc

Cyrsiau ar-lein Learndirect am ddim

Mae Learndirect yn cynnig llawer o hyblygrwydd. Mae’r cyrsiau ar-lein am ddim yma’n galluogi i chi astudio yn eich amser eich hun, gan eu bod yn cael eu harwain gan y dysgwr ac yn cael eu rhannu’n rannau cryno. I gofrestru neu am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost i adultlearning@bridgend.gov.uk.

Mewn unrhyw swydd, bydd rhaid i chi gyfathrebu gydag eraill. Dyma pam mae cyfathrebu rhagorol yn ddymunol gan bob cyflogwr ac yn sgil hanfodol. Gall sut rydych chi’n cyfathrebu ac yn cyflwyno eich hun wneud gwahaniaeth rhwng llwyddiant neu fethiant gyrfaol.

Os ydych chi’n delio wyneb yn wyneb gyda chwsmeriaid yn y gwaith neu eisiau cael eich swydd gyntaf, mae angen sgiliau cyfathrebu da er mwyn creu argraff. Os ydych chi braidd yn rhydlyd, peidiwch â chynhyrfu. Bydd Sgiliau Cyfathrebu yn eich tywys chi o fod yn ddechreuwr i fod yn arbenigwr mewn dim o dro.

Rydyn ni’n cyfathrebu ac yn derbyn gwybodaeth bob munud o’r dydd bron ac nid yw’r gweithle yn eithriad. A dweud y gwir, mae cyfathrebu effeithiol yn bwysicach fyth yn y gwaith gan ei fod yn rhan o bob tasg rydych chi’n ei gwneud bron. Os ydych chi’n rhoi cyflwyniad, yn ysgrifennu e-bost at gwsmeriaid neu’n gofyn i’ch rheolwr am amser i ffwrdd, rydych chi’n cyfathrebu. Felly, mae’n hanfodol eich bod yn gallu cyfathrebu yn effeithiol.

Os nad ydych chi’n gyfathrebwr naturiol, rydych chi’n edrych ar y cwrs priodol. Mae Cyfathrebu effeithiol yn rhoi sylw i bopeth, o gyfathrebu electronig i gyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu datblygu eich sgiliau mewn amrywiaeth o wahanol gyfryngau a dod yn gyfathrebwr hyderus mewn dim o dro.

Rydyn ni i gyd yn dibynnu ar bobl eraill am help neu wybodaeth ar rai adegau, yn ein gyrfa ac yn ein bywyd cymdeithasol. Mae rhwydweithio yn ffordd o greu cyfres o gysylltiadau a all roi cymorth i chi pan fydd arnoch ei angen. Bydd y cwrs yma’n helpu i ddatblygu adnodd amhrisiadwy a fydd yn eich helpu chi i fod yn fwy effeithiol yn eich rôl.

Mae iaith y corff yn elfen allweddol o gyfathrebu ag eraill o’ch cwmpas chi. Yn wir, os yw’r geiriau rydych chi’n eu dweud yn rhai positif ond nad yw iaith eich corff yn adlewyrchu hyn, byddwch yn drysu pobl. Oherwydd hyn, mae iaith dda gan y corff yn sgil bwysig i’w datblygu mewn bywyd.

Fodd bynnag, mae’n eithriadol bwysig i wasanaethau cwsmeriaid oherwydd mae sut rydych chi’n cyfathrebu â chwsmeriaid yn hanfodol o ran gwasanaethau cwsmeriaid eich sefydliad. Bydd y cwrs hwn yn gwneud y canlynol:

 • eich gwneud yn ymwybodol o iaith eich corff
 • dangos i chi sut i’w defnyddio i gyfathrebu yn effeithiol
 • darparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel

Mae gallu cyfathrebu’n effeithiol gydag eraill yn un o’r sgiliau pwysicaf y gallwch eu datblygu yn y gwaith. Mae cyfathrebu’n rhan hanfodol o bob tasg y gofynnir i chi eu cwblhau bron.

Fel rhan o’r cwrs hwn, byddwch yn edrych yn fanwl ar sut mae cyfathrebu’n gweithio. Byddwch yn edrych ar nifer o wahanol ddulliau cyfathrebu ac yn darganfod eu cryfderau a’u gwendidau. Byddwch hefyd yn edrych ar rai o’r rhwystrau cyffredin sy’n atal cyfathrebu ac yn dod i wybod sut i’w goresgyn.

Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o ddeunydd cefnogi i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau. Mae hyn yn cynnwys adnoddau gwe, yn ogystal â senarios astudiaethau achos a chynllun gweithredu i’ch helpu i ddefnyddio eich gwybodaeth mewn sefyllfaoedd real.

Mae rheoli gwrthdaro yn y gwaith mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol yn gyfrifoldeb pob arweinydd tîm neu reolwr. Ond o’i drin yn dda, gall gwrthdaro fod yn gatalydd ar gyfer twf ac arloesi.

Mae’r cwrs hwn yn esbonio sut i reoli gwrthdaro yn y gwaith mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol, a sut i osgoi drwgdeimlad a niwed i ysbryd y tîm. Bydd cyfle i ddysgu strategaethau ar gyfer helpu i ganfod achos unrhyw wrthdaro, datrys y gwrthdaro ac adfer undod.

Y gynulleidfa darged yw rheolwyr ac arweinwyr tîm.

Ydych chi’n gweithio gyda sylweddau niweidiol?

Os ydych chi wedi ateb na, mae’n debygol iawn eich bod yn gweithio gyda sylweddau niweidiol ond nad ydych yn ymwybodol o hynny. Efallai nad yw’n amlwg ond mae’r rhan fwyaf o weithleoedd yn defnyddio sylweddau sy’n gallu bod yn beryglus i iechyd.

Yn ddealladwy, mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid i gyflogwyr reoli’r cyswllt â sylweddau o’r fath o dan y rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd, sef COSHH.

Mae’r cwrs cyflwyniad i COSHH yma’n esbonio beth yw sylweddau peryglus a ble mae cael hyd iddynt yn y gweithle. Fe welwch chi pa fath o risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â hwy a byddwn hefyd yn rhoi sylw i fanteision cadw at ganllawiau COSHH.

Mae’r cwrs hyfforddi GDPR achrededig hwn sy’n cynnig datblygiad proffesiynol parhaus yn helpu i sicrhau cyfrinachedd a phreifatrwydd data er mwyn osgoi dirwyon a chosbau’r GDPR. Mae profion am y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data ac mae’r dysgwyr yn cael tystysgrif hyfforddiant y GDPR. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod gan holl aelodau’r staff a’r rhai sy’n trin data sgiliau a gwybodaeth i gydymffurfio’n effeithiol â’r rheoliadau. Mae’r cwrs hyfforddi GDPR hwn yn lleihau’r risg sefydliadol ac yn sicrhau bod eich sefydliad yn bodloni cydymffurfiaeth busnesau. Mae hynny’n cynnwys Cymal 4.4 rheoliad BS102000 sy’n datgan:

“Dylai’r cynnig sy’n rhan o’r contract ddangos sut mae darparwr y gwasanaeth ymchwiliol yn cydymffurfio â’r cyfyngiadau ar weithgareddau a orfodir gan ofynion cyfreithiol, fel Deddf Diogelu Data 1998 [3], Rheoliad Deddf Pwerau Ymchwiliol 2000 [4, 5], y Ddeddf Gweithdrefnau ac Ymchwiliadau Troseddol [6] a’r Ddeddf Llwgrwobrwyaeth [7]”.

Bydd Cymal 4.4 yn cael ei ddiwygio i gynnwys y GDPR ar gyfer 2018 a bydd rhaid i bob cwmni sy’n gwneud cais am BS102000 gydymffurfio.

Mae’r rhaglen yma ar gyfer pobl sydd eisiau deall egwyddorion ac arferion iechyd a diogelwch yn y gweithle. Bydd yn addas i unrhyw un sydd eisiau dealltwriaeth ymarferol o’i rôl a’i gyfrifoldeb ar gyfer iechyd a diogelwch. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol.

Dyma amcanion y cwrs:

 • disgrifio’r fframwaith cyfreithiol y mae iechyd a diogelwch gweithle’n gweithredu ynddo
 • esbonio’r systemau rheoli ar gyfer sicrhau rheolaeth briodol ar iechyd a diogelwch
 • dadansoddi polisïau ac arferion mewn perthynas â’r canlynol:
  • iechyd yn y gweithle
  • diogelwch yn y gweithle
  • lles yn y gweithle

Gall myfyrwyr gofrestru ar unrhyw amser a chael blwyddyn lawn i gwblhau eu hastudiaethau.

Mae codi a chario yn digwydd ym mhob amgylchedd gwaith bron. Mae ymchwil yn dangos bod 35% o weithwyr yn dod i gysylltiad â’r risg o gario neu symud llwythi trwm am o leiaf chwarter eu hamser yn gweithio.

Codi a chario anghywir yw un o’r achosion mwyaf cyffredin o anaf yn y gwaith. Mae hynny’n golygu ei bod wir yn bwysig eich bod yn deall y peryglon cyffredin sy’n gysylltiedig â chodi a chario a dysgu sut i leihau’r risg o anaf.

Mae’r cwrs Codi a Chario yn rhoi adnoddau asesu risg hyblyg a hawdd i chi, a hefyd cyngor ar dechneg godi gywir. Drwy ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth yma, gallwch fod yn hyderus i ysgwyddo cyfrifoldeb am eich diogelwch eich hun a diogelwch pobl eraill yn y gwaith.

Mae’r cwrs hwn yn ymwneud â lleihau risg sefydliadol wrth wneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl. Gan ddefnyddio senarios astudiaethau achos i enghreifftio’r ddeddfwriaeth a’r cyfarwyddyd cenedlaethol, mae’r cwrs hwn yn dangos cyfrifoldebau pawb am ddiogelu yn glir. Mae arferion gorau, meini prawf clir, esiamplau a chwestiynau ‘beth nesaf’ yn helpu dysgwyr i roi’r ddeddfwriaeth yng nghyd-destun eu hamgylchedd eu hunain.

Mae’r cwrs hwn yn ymwneud â lleihau risg sefydliadol wrth wneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl. Gan ddefnyddio senarios astudiaethau achos i enghreifftio’r ddeddfwriaeth a’r cyfarwyddyd cenedlaethol, mae’r cwrs hwn yn dangos cyfrifoldebau pawb am ddiogelu yn glir. Mae arferion gorau, meini prawf clir, esiamplau a chwestiynau ‘beth nesaf’ yn helpu dysgwyr i roi’r ddeddfwriaeth yng nghyd-destun eu hamgylchedd eu hunain.

Mae’r cwrs hwn yn addysgu popeth i chi er mwyn ennill cymhwyster Sgiliau Swyddogaethol mewn mathemateg a gydnabyddir yn eang fel opsiwn yn lle TGAU traddodiadol. Mae mathemateg sgiliau swyddogaethol yn addysgu’r sgiliau ymarferol gofynnol i chi er mwyn defnyddio mathemateg gartref, yn y gwaith ac mewn sefyllfaoedd bob dydd. Mae hyn yn amrywio o allu cyfrif faint yw 20% oddi ar gôt rydych chi ei heisiau mewn sêl i ddeall ystadegau ar gyfer busnes. Oherwydd hyn, byddwch yn gallu rhoi’r wybodaeth newydd rydych chi wedi’i dysgu drwy Fathemateg Lefel 2 Safonol ar waith ar unwaith, yn y byd real.

Hefyd mae’r cwrs mathemateg ar-lein hwn yn addas ar gyfer pobl sydd eisiau gloywi eu sgiliau mathemateg er mwyn teimlo’n fwy hyderus wrth wynebu rhifau gartref ac yn y gwaith.

Mae’r cwrs hwn yn addysgu popeth i chi er mwyn ennill cymhwyster Sgiliau Swyddogaethol mewn Saesneg a gydnabyddir yn eang fel opsiwn yn lle TGAU traddodiadol. Mae Saesneg sgiliau swyddogaethol yn addysgu’r sgiliau ymarferol gofynnol i chi er mwyn defnyddio’r iaith Saesneg gartref, yn y gwaith ac mewn sefyllfaoedd bob dydd. Mae hyn yn amrywio o allu fformatio ac ysgrifennu llythyr ffurfiol yn briodol i gyfathrebu’n effeithiol gyda’r rhai o’ch cwmpas. Oherwydd hyn, byddwch yn gallu rhoi’r sgiliau newydd rydych chi wedi’u dysgu drwy ‘Saesneg Lefel 2: Safonol’ ar waith ar unwaith, yn y byd real.

Mae’r cofrestru ar gyfer y cyrsiau isod wedi dod i ben yn awr.

Dysgu ar-lein yn y pandemig

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau ar-lein am ddim yn ystod y cyfyngiadau symud. Bydd y cyrsiau’n cael eu cynnal ddwywaith yr wythnos. Byddant yn cynnwys sesiwn ar-lein 40 munud gan ddefnyddio cynhadledd fideo ar Zoom a sesiwn dysgu ar-lein am awr ar Zoom. Os nad ydych chi wedi defnyddio Zoom o’r blaen ac os hoffech gael cymorth gyda hynny, cofiwch gysylltu â ni.

Cyrsiau

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 1

Achredwyd gan Agored Cymru

Achredwyd gan Agored Cymru Yn ystod y cwrs yma byddwch yn dysgu am strategaethau helpu amrywiol. Byddwch yn cael eich cyflwyno i gyfrifoldebau, sgiliau ac agweddau cwnselwyr. Hefyd bydd cyfle i chi roi cynnig ar ddatblygu sgiliau a strategaethau mewn sefyllfaoedd efelychu.

Manylion astudio ar gyfer 'Cyflwyniad i Gwnsela'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Ar-lein. 10 Dydd Mawrth a Dydd Iau Y bore. Am ddim.

Achredwyd gan Agored Cymru

Ar y cwrs yma, bydd y dysgwyr yn ystyried gwahanol achosion straen ac yn nodi sbardunau straen personol. Byddant yn ystyried technegau rheoli straen amrywiol a all eu helpu. Hefyd bydd y dysgwyr yn edrych ar ymddygiad pendant ac yn nodi sefyllfaoedd lle byddent yn hoffi bod yn fwy pendant.

Manylion astudio ar gyfer 'Cadw’n Iach: Rheoli Straen'.
Lleoliad Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
Ar-lein 10 Dydd Mawrth a Dydd Iau. Y bore. Am ddim.

Cofrestru diddordeb mewn cyrsiau TG sy’n cael eu harwain gan diwtoriaid

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyrsiau TG dan arweiniad tiwtoriaid, anfonwch ymholiad atom ni ar e-bost.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656642729
Cyfeiriad: Lefel 3, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Mawrth i Ddydd Iau 9am i 3.30pm. (Mae ffôn ateb yn gweithredu tu allan i'r amserau hyn).

Chwilio A i Y