Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynorthwyo gydag Adfer yn y Gymuned (ARC)

Mae Cynorthwyo gydag Adfer yn y Gymuned (ARC) yn darparu cyngor ymarferol, cyfarwyddyd a chefnogaeth strwythuredig i unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae staff ARC yn cyfarfod unigolion mewn lleoliadau amrywiol ar draws y fwrdeistref i drafod materion sy’n effeithio ar eu lles. Maent yn cynnig cefnogaeth i’ch helpu i symud ymlaen gyda’ch bywyd, teimlo’n dda, a gweithredu’n dda.

Y gefnogaeth mae ARC yn ei darparu

Cyfeirio a chefnogaeth tymor byr

Mae ARC yn darparu cyngor a chyfarwyddyd ymarferol i’ch helpu chi i ddefnyddio’r gwasanaethau a’r sefydliadau y mae arnoch eu hangen i wella eich iechyd a’ch lles emosiynol. Gall hyn hefyd gynnwys cynnig cefnogaeth gychwynnol i chi i ddefnyddio gwasanaethau cymunedol neu rwydweithiau cefnogi.

Hunan-gymorth

Bydd ARC yn darparu gwybodaeth hunan-gymorth i chi.

Gweithiwr cefnogi

O dan rai amgylchiadau, bydd gweithiwr cefnogi’n cael ei neilltuo ar eich cyfer, i roi cefnogaeth unigol, deilwredig i’ch helpu i fod yn annibynnol ac yn iach. Gall hyn gynnwys eich cefnogi i godi allan o’r tŷ, cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol neu ddefnyddio gwasanaethau addysgol a chyflogaeth.

Therapi

Mae ARC yn darparu cyfleoedd therapi ar ôl cyfranogiad ac yn gweithio’n agos gyda therapyddion galwedigaethol, therapyddion seicolegol a gwasanaethau cwnsela.

Sut i ddefnyddio ARC

Gallwch gael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu neu ddefnyddio ARC drwy fynychu sesiwn galw heibio mewn lleoliad sy’n hwylus i chi.

Lleoliadau’r sesiynau galw heibio

ARC, Heol Quarella, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4JN.

Bob dydd Mawrth rhwng 10am a 12pm.

Bob dydd Iau rhwng 1pm a 2:30pm.

Bob dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher o bob mis rhwng 5pm a 6:30pm.

Clwb Ieuenctid KPC, 26 Heol Tegfryn, Y Pîl, CF33 6AB.

Bob 2il ddydd Mercher a’r 4ydd dydd Mercher o bob mis rhwng 1pm a 2:30pm.

Canolfan Iechyd a Lles, Tŷ Hartshorn, Llawr 1af, Heol Castell-nedd, Maesteg, CF34 9EE.

Bob dydd Iau 1af a’r 3ydd dydd Iau o bob mis rhwng 9am a 10:30am.

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr, Heol Aber, Cwm Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 7AJ.

Bob 2il ddydd Iau o bob mis rhwng 10am a 11:30am.

Sut mae’r sesiynau galw heibio yn gweithio

Pan rydych chi’n mynd i sesiwn galw heibio bydd dau weithiwr ARC yn eich gweld. Mae ARC yn gweithredu ar sail ‘y cyntaf i’r felin’. Efallai y bydd rhaid i chi aros ond byddwch yn cael eich gweld.

Yn y sesiwn galw heibio, gall ARC drafod sut orau i’ch cynghori chi a’ch arwain a’ch cefnogi gyda’r anawsterau rydych yn eu hwynebu.

Mae ARC yn defnyddio dulliau amrywiol i’ch helpu i fynd i’r afael â phroblemau fel pryder, iselder a phanig.
Nid yw’r staff yn gweithio yn y lleoliadau yma yn llawn amser a dim ond ar y dyddiau a’r amseroedd sydd wedi’u rhestru uchod maen nhw yno. Os nad ydych chi’n gallu mynd i unrhyw un o’r sesiynau uchod, cysylltwch ag ARC:

Cyswllt:

Cynorthwyo gydag Adfer yn y Gymuned (ARC)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 763176

Mae’r gwasanaeth yn canolbwyntio ar herio eich hun. Bydd rhaid i chi wneud ymdrech fawr yn ystod cyswllt ARC ac ar ei ôl. Bydd ARC yn addysgu sgiliau i chi ond dim ond drwy ymrwymiad a gwaith caled cyson fydd llwyddiant i’w gael.

Chwilio A i Y