Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Priodi

Hysbysiad o briodas

Oni bai eich bod yn priodi yn Eglwys Loegr neu’r Eglwys yng Nghymru drwy ostegion neu drwydded gyffredin, bydd angen i’r ddau ohonoch roi gwybod i’r cofrestrydd arolygol yn eich swyddfa gofrestru leol.

Mae’n rhaid i’r ddau ohonoch fod wedi byw yn yr ardal gofrestru yng Nghymru neu Loegr am o leiaf saith diwrnod cyn rhoi hysbysiad yn y swyddfa gofrestru. Os ydych chi'ch dau yn byw yn yr un ardal, bydd angen i chi roi gwybod yn yr un swyddfa. Fodd bynnag, os ydych chi’n byw mewn ardaloedd cofrestru gwahanol, bydd angen i chi roi gwybod yn eich ardaloedd eich hun.

Mae apwyntiadau ar gael yn Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr yn y Swyddfeydd Dinesig ar Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, a gellir eu harchebu drwy ffonio 01656 642391 neu anfon e-bost i registrar@bridgend.gov.uk

Pryd i roi gwybod am briodas

Mae hysbysiad priodas yn ddilys am 12 mis. Golyga hyn na allwch roi hysbysiad o briodas mwy na 12 mis cyn dyddiad eich priodas. Dim ond drwy wneud apwyntiad mae modd rhoi hysbysiad o briodas.

Rhaid i chi roi hysbysiad o leiaf 28 diwrnod cyn y briodas. Rhaid i chi hefyd gael hawl i briodi gan y cofrestrydd arolygol ar neu cyn diwrnod y briodas.

I gael rhagor o wybodaeth ar briodi yng Nghymru a Lloegr, ewch i Swyddfa'r Cofrestrydd Cyffredinol.

Costau priodi

Priodi mewn eglwys neu adeilad crefyddol

Efallai y bydd ffi amrywiol ar gyfer priodi mewn adeilad crefyddol neu eglwys. Gofynnwch i’r gweinidog yn eich adeilad crefyddol o ddewis am ragor o fanylion.

Os ydych yn priodi mewn eglwys sy’n Eglwys yng Nghymru neu’n Eglwys Loegr, fel arfer ni fydd angen cysylltu â’r swyddfa gofrestru. Gwiriwch gyda’r gweinidog yn yr eglwys i weld ai dyma yw’r achos.

Lleoliadau priodas ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dyma’r lleoliadau sydd wedi’u cymeradwyo ar gyfer priodasau sifil ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Darganfyddwch fwy am leoliadau:

Newid lleoliad y briodas

Dim ond ar gyfer y lleoliad a nodir ar yr hysbysiad y mae hysbysiad o briodas yn ddilys. Efallai y bydd yn bosibl i newid dyddiad eich priodas os yw cyn y dyddiad terfyn, ond os ydych yn newid lleoliad bydd angen i chi roi hysbysiad o’r newydd a thalu’r ffi eto.

Priodi dramor

Bydd angen i chi wirio y bydd unrhyw briodas a gynhelir mewn gwlad dramor yn cael ei chydnabod yn y DU. Cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr am fwy o fanylion.

Cyswllt

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 642391
Cyfeiriad: Tŷ’r Ardd, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.

Dogfennau y bydd angen i chi ddod gyda chi

Yn ôl y gyfraith, bydd angen i chi gadarnhau eich enw, eich oedran, eich statws priodasol a’ch cenedligrwydd cyn y gallwch gael eich cofrestru ar gyfer priodas. I wneud hyn, dylech ddod â’r canlynol:

  • pasbort neu dystysgrif geni llawn dilys a chyfredol - os cawsoch eich geni ar ôl 1 Ionawr 1983 mae'n rhaid iddi fod yn dystysgrif geni lawn yn nodi manylion eich rhieni, gan gynnwys tystysgrif geni neu basbort eich mam
  • datganiad banc dyddiedig o fewn un mis, bil trydan/nwy/dŵr dyddiedig o fewn 3 mis, bil y dreth gyngor ar gyfer y flwyddyn gyfredol neu drwydded yrru ddilys yn nodi’r cyfeiriad presennol

Os ydych yn ŵr neu’n wraig weddw, bydd angen i chi ddod â thystysgrif marw eich priod blaenorol. Os ydych wedi ysgaru, dylech ddod ag archddyfarniad absoliwt gyda stamp gwreiddiol y llys.

Os ydych wedi newid enw, dewch â’ch dogfennau gweithred newid enw.

Mae angen ffurflen ganiatâd wedi’i llofnodi gan riant os ydych o dan 18 oed.

Bydd cofrestrydd arolygol yn cynnal y gwasanaeth priodas.

Newid eich enw a’ch cyfeiriad

Os ydych yn newid eich enw neu gyfeiriad, cofiwch gysylltu nid yn unig â'ch teulu a'ch ffrindiau, ond hefyd eich cyngor lleol, dŵr, darparwyr nwy a thrydan, eich banc, y swyddfa basbort, DVLA, eich doctoriaid a deintydd, cwmnïau ariannol yr ydych yn cynnal busnes â nhw, cwmnïau catalog, yswiriant gwladol ac ati.

Cyswllt

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 642391
Cyfeiriad: Tŷ’r Ardd, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.
Oriau agor:
Dydd Llun hyd at Ddydd Gwener 9.30am hyd at 4pm

Chwilio A i Y