Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfraddau Lwfans Tai Lleol

Ers mis Ebrill 2013, mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol (LTLl) wedi’u codi’n flynyddol.

Effaith y Cap Budd-daliadau ar LTLl - Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, bydd hyn yn lleihau swm y Budd-dal Tai y mae hawl gennych i’w gael.

Cyfradd ystafell a rennir i hawlwyr hyd at 35 oed - Mae hyn yn berthnasol i’r rhan fwyaf o denantiaid sengl sy’n rhentu eu cartref gan landlord preifat. Nid yw’n berthnasol i denantiaid y Cyngor neu denantiaid cymdeithas tai.

 

Sut mae newidiadau’n effeithio ar fudd-daliadau tenantiaid

Ers mis Ionawr 2012, mae hawl wedi bod gan y rhan fwyaf o bobl dan 35 oed i rannu'r gyfradd LTLl ar gyfer llety a rennir. Mae hyn yn berthnasol i denantiaid os:

 • ydynt yn sengl, ac os nad oes plant yn byw gyda nhw.
 • ydynt dan 35 oed
 • nad ydynt yn derbyn Premiwm Anabledd Difrifol yn rhan o’u Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith

Mae hyn yn golygu y bydd budd-dal tenant ond yn talu am gost y llety a rennir, hyd yn oed os yw’r tenant yn byw mewn llety hunangynhwysol.

Eithriadau’r LTLl

Dyma'r bobl sydd wedi’u heithrio o gael LTLl:

 • tenantiaid cymdeithas tai
 • tenantiaid mewn mathau penodol o lety â chymorth
 • hawlwyr sy’n gymwys i gael premiwm anabledd difrifol
 • hawlwyr sy’n gymwys i gael ystafell ychwanegol ar gyfer gofalwr nad yw’n byw yn y cartref gan fod angen gofal dros nos arnynt 
 • pobl sy’n gadael gofal sy’n iau na 22 oed

I wirio a yw rhywun wedi’i eithrio gan ei fod yn denant llety â chymorth, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion isod, neu ddefnyddio'r ddolen uwchben.

Rhaid i bobl sy’n gymwys i gael y premiwm anabledd mwyaf difrifol fod yn derbyn cyfradd ganolig neu gyfradd uchaf y gydran ofal. Hefyd, ni ddylai unrhyw un fod yn derbyn Lwfans Gofalwr am edrych ar ei holau nhw.

Cyswllt

Adran Budd-dal Tai
Ffôn: 01656 643 396
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_app_plugins_s8080_grid_editors_render_image_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\www_bridgend_gov_uk\app_plugins\s8080-grid\editors\render\image.cshtml:line 25
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\www_bridgend_gov_uk\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Cyfrif faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael

Cewch wybod am eich cyfradd gyda’r gyfrifiannell hawliad ystafell wely LtLl.

Cyfraddau lwfans tai lleol am Ben-y-Bont ar Ogwr

Mis Ebrill 2024 hyd at Fis Mawrth 2025

 

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2023 to 2024
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir A

£69.04

1 ystafell wely B

£92.05

2 ystafell wely C

£120.82

3 ystafell wely D

£132.33

4 ystafell wely E

178.36

 

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r Cap Budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

 

Cyfraddau LTLl mewn blynyddoedd blaenorol

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2022 to 2023
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir A £58.68
1 ystafell wely B £89.75
2 ystafell wely C £109.32
3 ystafell wely D £115.07
4 ystafell wely E 155.34

O ganlyniad i'r achosion o Covid-19, mae llywodraeth y DU wedi penderfynu diweddaru'r cyfraddau LHA ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21. Felly bydd cynnydd yn y Cyfraddau Lwfans Tai Lleol ar gyfer Hawlwyr Cyffredinol a Hawlwyr Budd-dal Tai fel eu bod wedi'i osod ar y 30ain ganradd o renti'r farchnad.

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2021 to 2022
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir A £58.68
1 ystafell wely B £89.75
2 ystafell wely C £109.32
3 ystafell wely D £115.07
4 ystafell wely E £156.26

Newidiadau pwysig i LTLl

O ganlyniad i'r achosion o Covid-19, mae llywodraeth y DU wedi penderfynu diweddaru'r cyfraddau LHA ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21. Felly bydd cynnydd yn y Cyfraddau Lwfans Tai Lleol ar gyfer Hawlwyr Cyffredinol a Hawlwyr Budd-dal Tai fel eu bod wedi'i osod ar y 30ain ganradd o renti'r farchnad.

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2020 to 2021
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir A £58.68
1 ystafell wely B £89.75
2 ystafell wely C £109.32
3 ystafell wely D £115.07
4 ystafell wely E £156.26

 

Newidiadau pwysig i LTLl

O ganlyniad i ddiwygio lles, bydd lwfansau LTLl yn parhau i fod yn unol â chyfraddau 2015 oni bai bod y ffigwr Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPD) yn cael ei ostwng. Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol
 Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2019 to 2020
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir A £56.33
1 ystafell wely B £80.55
2 ystafell wely C £103.56
3 ystafell wely D £113.92
4 ystafell wely E £149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cyswllt

Adran Budd-dal Tai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Email: benefits@bridgend.gov.uk
Telephone: 01656 643396
Address: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r Cap Budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i LTLl

O ganlyniad i ddiwygio lles, bydd lwfansau LTLl yn parhau i fod yn unol â chyfraddau 2015 oni bai bod y ffigwr Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPD) yn cael ei ostwng.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2018 to 2019

Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir A £58.02
1 ystafell wely B £80.55
2 ystafell wely C £103.56
3 ystafell wely D £113.92
4 ystafell wely E £149.59

Newidiadau pwysig i LTLl

O ganlyniad i ddiwygio lles, bydd lwfansau LTLl yn parhau i fod yn unol â chyfraddau 2015 oni bai bod y ffigwr Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPD) yn cael ei ostwng.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Cyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2017 to 2018
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir
1 ystafell wely
2 ystafell wely
3 ystafell wely
4 ystafell wely
A
B
C
D
E
£56.33
£80.55
£103.56
£113.92
£149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i LTLl

O ganlyniad i ddiwygio lles, bydd lwfansau LTLl yn parhau i fod yn unol â chyfraddau 2015 oni bai bod y ffigwr Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPD) yn cael ei ostwng.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Cyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2016 to 2017
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir
1 ystafell wely
2 ystafell wely
3 ystafell wely
4 ystafell wely
A
B
C
D
E
£55.23
£80.55
£103.56
£115.06
£149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i’r LTLl

O fis Ebrill, caiff cyfraddau LTLl 2013 ei godi’n flynyddol. Mae hyn o ganlyniad i newid yn y ddeddfwriaeth, a bydd yn galluogi’r cyfraddau i gael eu codi gan y Mynegai Prisoedd Defnyddiwr (MPD).

Mae codi’r LTLl yn unol â’r ffigwr MPD yn creu sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gwariant yn y sector rhent preifat yn parhau i fod yn rhesymol. Bydd hefyd yn cysoni Budd-dal Tai â’r broses flynyddol o godi budd-daliadau eraill, a’r gwaith o integreiddio cymorth tai yn y Credyd Cynhwysol.  

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Cyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2015 to 2016
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir
1 ystafell wely
2 ystafell wely
3 ystafell wely
4 ystafell wely
A
B
C
D
E
£57.50
£80.55
£103.56
£115.06
£149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i’r LTLl

O fis Ebrill 2013, caiff cyfraddau LTLl eu codi’n flynyddol. Mae hyn o ganlyniad i newid deddfwriaethol, a bydd yn galluogi’r cyfraddau i gael eu codi gan y Mynegai Prisoedd Defnyddiwr (MPD).

Mae codi’r LTLl yn unol â’r ffigwr MPD yn creu sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gwariant yn y sector rhent preifat yn parhau i fod yn rhesymol. Mae hefyd yn cysoni Budd-dal Tai â’r broses flynyddol o godi budd-daliadau eraill, a’r gwaith o integreiddio cymorth tai yng Nghredyd Cynhwysol.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2014, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Cyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 2014 to 2015
Nifer yr ystafelloedd gwely Categori Swm wythnosol
Cyfradd ystafell a rennir
1 ystafell wely
2 ystafell wely
3 ystafell wely
4 ystafell wely
A
B
C
D
E
£57.40
£80.55
£103.56
£113.92
£149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i LTLl

O fis Ebrill 2013, caiff cyfraddau LTLl eu codi’n flynyddol. Mae hyn o ganlyniad i newid deddfwriaethol, a bydd yn galluogi’r cyfraddau i gael eu codi gan y Mynegai Prisoedd Defnyddiwr (MPD).

Mae codi’r LTLl yn unol â’r ffigwr MPD yn creu sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gwariant yn y sector rhent preifat yn parhau i fod yn rhesymol. Bydd hefyd yn cysoni Budd-dal Tai â’r broses flynyddol o godi budd-daliadau eraill, a’r gwaith o integreiddio cymorth tai yng Nghredyd Cynhwysol.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2013, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol 

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Chwilio A i Y