Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prentisiaethau

Swydd gyflogedig yw prentisiaeth sy'n cynnig profiad gwaith ymarferol ochr yn ochr â hyfforddiant drwy ddarparwr hyfforddiant, coleg, gweithle neu brifysgol.

Gallant fod mewn ystod eang o alwedigaethau, gan gynnwys:

 

 • Gweinyddu Busnes
 • Trydan
 • Caffael
 • Cyfrifeg
 • Gwaith ffordd
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Gofal Cymdeithasol
 • Rheolaeth Adeiladu
 • Materion Cyhoeddus Corfforaethol
 • TGCh
 • Dysgu a Datblygu
 • Cyllid
 • Marchnata
 • Adnoddau Dynol
 • Rheoli Prosiect
 • Rheoli'r Ffordd Fawr

Mae dod yn brentis gyda Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn un o'r camau mwyaf gwerth chweil yn fy ngyrfa hyd yma; mae wedi fy ngalluogi i gael profiad gwerthfawr yn y diwydiant Marchnata gan ddatblygu fy sgiliau gyda'r brentisiaeth.

Dwi wedi cael cefnogaeth gan y cyngor a fy nhîm bob cam o'r ffordd ac ers i mi orffen fy nghymhwyster, dwi bellach wedi mynd ymlaen i fod yn Swyddog Cymorth parhaol yn y tîm Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu.

Mae'n gam y byddwn i'n argymell i unrhyw un sy'n ceisio datblygu ei yrfa neu'r rhai sy'n chwilio am newid; mae'n un o'r penderfyniadau gorau dwi erioed wedi ei wneud.

Holly Davies, cyn Brentis Marchnata, bellach yn Swyddog Cymorth

Pam dod yn brentis?

Mae nifer o fanteision i fod yn brentis gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n cynnwys:

 • Cael profiad ymarferol mewn maes astudio o’ch dewis
 • Cael eich talu i ddysgu ac astudio am gymhwyster
 • Ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn y diwydiant
 • Gwella eich cyflogadwyedd a hyrwyddo eich gyrfa mewn maes o’ch dewis
 • Cael manteisio ar ostyngiadau myfyrwyr

Mae prentisiaid yn ein galluogi fel awdurdod lleol i recriwtio talent newydd sy'n awyddus i ddysgu ac sy'n galluogi unigolion i ddatblygu sgiliau proffesiynol a chael profiad gwerthfawr gan ennill cyflog byw go iawn ar yr un pryd, a gweithio tuag at gymhwyster achrededig.

Ers lansio'r rhaglen brentisiaethau, mae'r cyngor wedi llwyddo i gefnogi 144 o brentisiaid - mae nifer ohonynt wedi mynd ymlaen i gael gwaith gyda'r awdurdod lleol ers hynny.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi pobl o bob oed i ddatblygu eu sgiliau drwy greu cyfleoedd prentisiaeth lle bynnag y bo hynny'n bosibl a datblygu ein gweithlu ar gyfer dyfodol y cyngor.

Mae ymuno â Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr fel prentis wedi cynnig gymaint o gyfleoedd i mi. Ar hyn o bryd, rwy'n astudio tuag at fy CIPD Lefel 5 yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro wrth ennill profiad ymarferol o fewn Datblygu Sefydliadol.

Fel prentis, rwy'n gallu dysgu gan dîm hynod brofiadol a hynod gefnogol sydd bob amser yn annog fy natblygiad.

Mae'r pecyn cymorth sy'n cael ei gynnig yn wych – gyda sesiynau cymorth wythnosol i brentisiaid, amser astudio penodol a chyfleoedd datblygu parhaus. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn prentisiaeth i wneud cais gyda'r cyngor.

Sian Roberts, Prentis Dysgu a Datblygu

Swyddi Gwag presennol

Os oes gennych ddiddordeb mewn prentisiaeth gyda'r cyngor, cliciwch yma i fynd i'r dudalen swyddi.

Rhagor o wybodaeth  

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor am brentisiaethau, ewch i wefan Gyrfa Cymru neu ffoniwch 0800 100 900.

Gallwch hefyd ddarllen am brentisiaethau ar dudalen sgiliau a hyfforddiant Prentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Chwilio A i Y