Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Corfforaethol

Mae ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2023-28 yn nodi blaenoriaethau’r cyngor a sut fyddwn yn gweithio ochr yn ochr â phobl a phartneriaid lleol i gyflwyno gwasanaethau dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r cynllun, ‘Cyflawni gyda’n Gilydd’, wedi’i ddylunio i fod yn haws i bobl ymgysylltu ag ef.

Mae wedi’i gynhyrchu gan ddefnyddio adborth gan staff, trigolion o bob oed a chefndir, defnyddwyr a darparwyr gwasanaethau’r cyngor, aelodau etholedig, sefydliadau partner, awdurdodau lleol eraill, a mwy.

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cwmpasu tua 100 milltir sgwâr gyda phoblogaeth o 145,760 (Data o gyfrifiad 2021).

Mae ein daearyddiaeth yn amrywiol, gyda chymoedd hardd yn y gogledd a 12.5 milltir o arfordir a thraethau yn y de.

Mae’r M4 yn rhedeg drwy ganol y Fwrdeistref Sirol, ac mae gennym gysylltiadau rheilffordd prif linell reilffordd i Gaerdydd a Llundain i’r dwyrain, ac i Abertawe yn y gorllewin.

Mae ein hasedau yn ein helpu i gadw ein cymunedau wedi’u cysylltu a’u cefnogi. Heb ein tir, ein hadeiladau a’n ffyrdd a llwybrau troed, ni fyddem yn gallu darparu’r rhan fwyaf o’n gwasanaethau.

Rydym yn cynnal 882 cilometr o rwydwaith ffyrdd a 613.72 cilometr o hawliau tramwycyhoeddus hefyd, sy’n cynnwys llwybrau troed. Mae hyn yn bellach na’r pellter o Ben-y-bont ar Ogwr i John O’Groats!

Ein harian

Byddwn yn gwario dros £485 miliwn yn 2023/24. Datblygwyd y blaenoriaethau yn y cynllun law yn llaw â chynlluniau ariannol manwl iawn, er mwyn sicrhau ein bod yn gallu fforddio eu cyflawni.

Mae llawer o gyllideb eich Cyngor yn dod yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, ac mae llai nag un rhan o bump yn dod o’r Dreth Gyngor.

Sut mae’n cyllideb yn cael ei gwario? - Mae bron i hanner cyllideb eich Cyngor yn cael ei gwario ar ein hysgolion ac mae chwarter arall yn cael ei gwario ar wasanaethau cymdeithasol a llesiant.
Gallwch weld y manylion yn y siart isod.

Ysgolion 32% £110m / Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 27% £93m / Cyllidebau Ledled y Cyngor 17% £57m / Cymunedau 9% £31m / Addysg a Chymorth i Deuluoedd 8% £28m / Prif Weithredwyr 7% £24m

Ein huchelgais ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dros y pum mlynedd nesaf, rydym am fuddsoddi yn y pethau cywir, y pethau sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf ac sy’n cael eu gwerthfawrogi fwyaf gennych chi.

Pum ffordd o weithio eich Cyngor chi:

 • Defnyddio adnoddau’n well ac yn eu targedu’n well
 • Un Cyngor, yn gweithio gyda’n gilydd a chyda phartneriaid
 • Gwella cyfathrebu, ymgysylltu ac ymatebolrwydd
 • Cefnogi a grymuso cymunedau
 • Gwarchod y gwasanaethau sydd bwysicaf i chi

7 Amcan Llesiant eich Cyngor

 1. Bwrdeistref Sirol lle rydym yn diogelu’r rhai mwyaf agored i niwed
 2. Bwrdeistref Sirol gyda gwaith teg, swyddi medrus o ansawdd uchel a threfi
 3. Bwrdeistref Sirol lle mae cymunedau’r cymoedd yn ffynnu
 4. Bwrdeistref Sirol lle rydym yn helpu pobl i gyflawni eu potensial
 5. Bwrdeistref Sirol sy’n ymateb i’r argyfwng hinsawdd a natur
 6. Bwrdeistref Sirol lle mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu clywed ac yn rhan o’u
 7. Bwrdeistref Sirol lle rydym yn cynorthwyo pobl i fyw bywydau iach a hapus

Chwilio A i Y