Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Eithriadau disgyblion

Gellir gwahardd disgybl o ysgol neu Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD):

 • os yw wedi torri polisi ymddygiad yr ysgol yn ddifrifol
 • os yw’n peri risg i addysg neu les dysgwyr eraill

Mae dogfen arweiniad Llywodraeth Cymru’n rhoi cyngor ynglŷn â:

 • gwahardd dysgwyr o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion
 • sut i gynnal addysg dysgwyr sydd wedi eu gwahardd
 • sut i apelio yn erbyn gwaharddiad

Mae wedi’i rhannu’n 7 adran, ac mae’r rheiny’n ymdrin â:

 • defnyddio gwaharddiadau
 • y broses a rôl y pennaeth
 • pwyllgorau disgyblu
 • paneli apeliadau
 • materion yr heddlu
 • ailintegreiddio
 • effeithiau ar gyllidebau ysgolion

Pobl sy’n gorfod defnyddio’r arweiniad

O dan Adran 52(4) Deddf Addysg 2002, mae’r rhaid i’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau ar waharddiadau ac sy’n gweithredu gweithdrefnau neu apeliadau ystyried y cyngor hwn. Mae hynny’n cynnwys:

 • penaethiaid
 • athrawon UCD
 • cyrff llywodraethu
 • awdurdodau lleol
 • paneli apeliadau

Cyswllt

Tîm Cymorth Dysgwyr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642622

Chwilio A i Y