Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tocynnau bws

Mae tocyn bws consesiynol am ddim yn eich galluogi chi i fwynhau trafnidiaeth diderfyn ar bob gwasanaeth bws lleol ledled Cymru.

Er enghraifft, os oes gennych docyn bws o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gallech ei ddefnyddio i fwynhau trafnidiaeth diderfyn yn y Rhyl.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer tocyn bws consesiynol am ddim?

Gallwch hefyd ymgeisio am docyn bws am ddim os:

 • ydych chi’n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl (CUESLBA)
 • ydych chi’n derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB)
 • ydych chi’n derbyn Lwfans Symudedd Pensiynwyr Rhyfel (LSPRh)
 • ydych chi’n derbyn dyfarniad dan Dariffau 1-8 y Cynllun Iawndal Cyn-filwyr Rhyfel (AFCS)
 • oes gennych nam sylweddol ar y golwg
 • oes gennych nam sylweddol ar y clyw neu’n hollol fyddar
 • os oes gennych fathodyn glas
 • ydych yn methu siarad
 • oes gennych nam neu anaf sy’n golygu bod cerdded yn anodd iawn
 • nad oes gennych freichiau neu’n methu â defnyddio’r ddwy fraich
 • oes gennych anabledd dysgu
 • na fyddech chi’n cael trwydded dan Rhan III Deddf Traffig Ffyrdd 1998, oni bai ei fod ar gyfer camddefnyddio cyffuriau neu alcohol

Tocynnau Cydymaith

Mae ar rai pobl angen person arall i deithio gyda nhw oherwydd problem feddygol neu anabledd. Mewn achosion o’r fath, efallai y byddwch yn gallu cael tocyn cydymaith fel bod modd iddynt deithio â chi am ddim. Efallai y bydd ffi ychwanegol am hyn, y bydd yn rhaid i'r ymgeisydd ei thalu, oherwydd efallai y bydd angen tystiolaeth feddygol.

Sut i ymgeisio

Os ydych yn ymgeisio’n seiliedig ar oedran, gallwch ymgeisio hyd at dair wythnos cyn eich pen-blwydd yn 60.

Gallwch ymgeisio wyneb yn wyneb yn y lleoliadau canlynol:

 • Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Llyfrgell Abercynffig
 • Llyfrgell Maesteg
 • Canolfan Fywyd Bro Ogwr
 • Llyfrgell Pencoed
 • Llyfrgell Pontycymer
 • Llyfrgell Porthcawl
 • Canolfan Fywyd Pîl

Hefyd, bydd angen:

 • llun pasbort diweddar mewn lliw o’r ymgeisydd
 • prawf oedran, megis tystysgrif geni, pasbort, neu drwydded yrru
 • dau brawf cyfeiriad mewn cyfuniad megis bil trydan/nwy/dŵr, bil y dreth gyngor, datganiad banc, trwydded yrru, dogfennau budd-daliadau neu ddogfennau pensiwn
 • efallai y bydd angen cyflwyno dogfennau ychwanegol os ydych yn ymgeisio ar sail anabledd neu gyflwr meddygol
 • eich rhif Yswiriant Gwladol

Gynted ag y mae’r cais wedi’i dderbyn, bydd y tocynnau’n cael eu prosesu o fewn 21 diwrnod gwaith ac yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i gyfeiriad cartref yr ymgeisydd.

Tocynnau coll neu docynnau wedi’u dwyn

Rydym yn prosesu tocynnau bws newydd o fewn 7-10 diwrnod gwaith. Efallai y bydd cost o £5.00 am hyn.

Mwy o wybodaeth

Ymweld â gwefan Trafnidiaeth Cymru am fwy o wybodaeth ynghylch y tocyn mantais bws.

Cyswllt

Uned Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont
Ffôn: 01656 642559
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y