Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canllaw i ymgeiswyr

Diolch i chi am eich diddordeb mewn rôl gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydyn ni eisiau i chi lenwi cais sy’n adlewyrchu orau eich galluoedd ar gyfer y swydd, felly darllenwch y cyfarwyddyd canlynol cyn cyflwyno eich cais.

Er mwyn gwneud cais ar-lein, bydd rhaid i chi greu cyfrif ar-lein. Os ydych chi’n ddefnyddiwr presennol, mewngofnodwch ga ddefnyddio eich enw fel defnyddiwr a’ch cyfrinair. Bydd hyn yn eich galluogi i arbed ceisiadau sydd ar eu canol a gweld ceisiadau wedi’u cyflwyno.

Yr hysbyseb, disgrifiad swydd a manyleb y person

Mae’r gofynion allweddol ar gyfer y swydd, a’r sgiliau a’r rhinweddau gofynnol, yn yr hysbyseb, y disgrifiad swydd a manyleb y person.

Dylech ddarllen y rhain yn ofalus er mwyn deall yn llawn beth sydd ei angen. Dim ond ceisiadau sy’n dangos tystiolaeth o’r meini prawf hanfodol gaiff eu hystyried ar gyfer y rhestr fer.

Y ffurflen gais

Y ffurflen gais yw’r cam cyntaf ac allweddol i ni weld a ydych chi’n addas ar gyfer y swydd. Mae’n bwysig iawn bod pob adran ar y ffurflen gais yn cael eu llenwi mor glir a llawn â phosib. Dyma’r cyfan sydd gennym ni ar hyn o bryd i benderfynu a ydych chi’n bodloni gofynion y rôl.

Dilynwch y nodiadau cyfarwyddyd ar bob adran ar y ffurflen gais ar-lein:

  • gwybodaeth bersonol
  • cyflogaeth bresennol ac yn y gorffennol
  • addysg a hyfforddiant
  • aelodaeth broffesiynol
  • gwybodaeth ychwanegol
  • geirda a gwybodaeth ategol
  • datganiad
  • cyfleoedd cyfartal

Gwybodaeth ychwanegol (datganiad personol)

Rhowch sylw arbennig i’r wybodaeth ychwanegol (eich datganiad personol) uchod. Rhaid iddi gynnwys eich profiad, eich sgiliau a’ch rhinweddau a nodi esiamplau perthnasol yn dangos sut rydych yn bodloni meini prawf manyleb y person. Dim ond os ydynt yn bodloni’r holl feini prawf hanfodol gaiff ceisiadau eu hystyried ar gyfer y rhestr fer.

Esiamplau

“Mae gen i sgiliau TG rhagorol a gwybodaeth weithredol am MS Office. Rydw i’n defnyddio Excel ar gyfer diweddaru taenlenni, creu tablau pifod i grynhoi data a ‘VLOOKUP’ i ddadansoddi data ar draws taenlenni niferus. Hefyd mae gen i brofiad o ddefnyddio systemau a rhaglenni cwmni penodol fel… ar gyfer…”.

“Rydw i’n gweithio mewn archfarchnad brysur. Rydw i’n helpu cwmseriaid yn rheolaidd i ddod o hyd i eitemau yn y siop ac yn delio ag ymholiadau yn y til hunanwasanaeth. Nid dim ond un ffordd o ddelio â chwsmeriaid sydd, oherwydd mae ganddyn nhw i gyd wahanol ymholiadau, pryderon ac anghenion. Mae hyn wedi rhoi hyder i mi i allu delio heb gynhyrfu â gwahanol sefyllfaoedd a sicrhau boddhad cwsmeriaid.”

“Mae fy rôl bresennol i’n cynnwys baich gwaith amrywiol gyda gwahanol ddyddiadau cau mewnol ac allanol. Rydw i’n gyfrifol am weinyddu’r broses recriwtio. Rydw i’n gorfod cadw at ddyddiadau cau hysbysebu bob pythefnos a dyddiadau cyflogres misol. Ar adegau, mae’r dyddiadau cau ar gyfer hysbysebu’n cyrraedd yn ystod yr un wythnos â dyddiadau’r gyflogres ac felly mae’n rhaid i mi fod yn drefnus. Rydw i’n gwneud rhestr ddyddiol o bethau i’w gwneud ar gyfer cadw trefn. Rydw i’n penderfynu ar drefn o wneud pethau erbyn y dyddiad cau, a’r amser sydd ei angen i gwblhau’r dasg. Rydw i’n defnyddio fy nghalendr ar e-bost i drefnu’r amser gofynnol i ymgymryd â thasgau newydd yn ogystal ag i osod negeseuon atgoffa. Os byddaf yn cael tasg newydd, byddaf yn ei hychwanegu at y rhestr ac yn penderfynu pryd i’w gwneud. Felly rydw i’n addasu’r drefn o wneud pethau yn ôl yr angen. Os nad ydw i’n gallu cwblhau pob tasg, rydw i’n gofyn am help gan fy nghydweithwyr ond yn troi at fy rheolwr os nad ydyn nhw’n gallu helpu.”

“Yn y brifysgol roedd rhaid i mi gwblhau aseiniadau amrywiol ar yr un pryd er mwyn cadw at ddyddiadau cyflwyno. Roedd gen i swydd ran amser hefyd. Roedd rhaid i mi gynllunio fy ngwaith yn fanwl. Roeddwn i’n creu amserlen fel adnodd cynllunio er mwyn fy helpu i dreulio amser ar bob aseiniad. Roedd hyn yn sicrhau fy mod i’n cadw at yr hyn oedd yn cael ei osod ac yn cwblhau popeth ar amser bob tro."

“Yn ystod y tymor prysuraf yn fy rôl bresennol, roeddwn i’n gweithio yn y siop gyda fy nghydweithwyr i gyrraedd targedau gwerthiant y gangen oedd yn cael eu gosod gan y brif swyddfa. Roedd yn bwysig bod holl aelodau’r tîm yn bositif ac yn parhau’n frwdfrydig hyd yn oed pan oedd y siop yn brysur iawn. Fe wnes i gyfrannu drwy gyrraedd fy holl dargedau personol a helpu fy nghydweithwyr i sicrhau gwerthiant. Fe wnes i ddysgu bod helpu aelodau’r tîm yn hytrach na dim ond canolbwyntio ar fy nodau fy hun yn gwella cynhyrchiant ac yn creu amgylchedd gwaith hapusach.”

“Ar hyn o bryd rydw i’n gwirfoddoli yng nghlwb chwaraeon fy mhlentyn. Rydw i’n gweithio gyda gwirfoddolwyr eraill i drefnu digwyddiadau codi arian, cadw cofnodion ariannol a threfnu dyddiau gweithgarwch i’r plant a’r rhieni. Mae hyn yn creu amgylchedd positif a chefnogol i bawb ac yn creu ymdeimlad o berthyn.”

Yr iaith Gymraeg

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. Bydd manyleb y person yn nodi’n glir os yw hwn yn ofyniad hanfodol.

Y datganiad

Drwy lenwi a chyflwyno’r ffurflen gais, rydych yn derbyn telerau’r datganiad. Gall unrhyw ddatganiad ffug neu unrhyw wybodaeth a gaiff ei hepgor arwain at dynnu eich cais yn ôl neu derfynu eich penodiad.

Cyfleoedd cyfartal

Mae’r cwestiynau cyfleoedd cyfartal yn rhan o’r broses ymgeisio a defnyddir yr wybodaeth hon gan y cyngor at ddibenion monitro yn unig. Nid yw’n cael ei defnyddio fel rhan o’r broses ddethol ac nid yw ar gael i’r rheolwyr.

Archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Os oes angen archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) fel rhan o’r swydd, mae’n ofynnol i chi ddatgelu manylion unrhyw euogfarnau na fyddant yn cael eu didoli o Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Darllenwch ganllaw didoli’r DBS i gael gwybod mwy.

Mae rhagor o gyfarwyddyd ar euogfarnau heb ddarfod, rhybuddion neu gerydd ar gael hefyd.

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 1998. Bydd yn cael ei gadw gan y cyngor at ddibenion recriwtio. Os cewch eich penodi, bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadw yn unol â Datganiad Prosesu Teg Adran Adnoddau Dynol y cyngor.

Chwilio A i Y