Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dweud eich dweud ar ofal plant, y cynnig i Gymru

Mae’r ddarpariaeth gofal plant yn cynnwys 30 awr yr wythnos o ofal plant a gyllidir ac addysg gynnar am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Gall rhieni sy’n gweithio sy’n gymwys ac sydd â phlant tair i bedair oed wneud defnydd o’r ddarpariaeth. Mae’r ddarpariaeth ar gael o’r tymor ar ôl trydydd pen blwydd y plentyn tan y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen blwydd. Nid yw rhieni’n gymwys mwyach i gael y cynnig yn ystod y tymor ysgol pan mae’r plentyn yn cael cynnig lle llawn amser yn yr ysgol. Er hynny, gallant barhau i gael naw wythnos o ofal plant yn ystod y gwyliau.

Mae’r ddarpariaeth yn gyfuniad o’r ddarpariaeth Meithrin bresennol yn y Cyfnod Sylfaen i blant tair a phedair oed, a gofal plant ychwanegol a gyllidir sy’n cynnwys gwarchodwyr plant. Mae’r ddarpariaeth yn ymestyn i gynnwys oriau ar ôl ysgol, penwythnosau a gwyliau ysgol.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn prosesu’r holl geisiadau am y ddarpariaeth gofal plant.

Bydd y ddarpariaeth gofal plant ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dechrau yn 2019. I gael y newyddion diweddaraf, ewch i’n gwefan ni a’n dilyn ni ar Facebook a Twitter.

Cyswllt

Tîm Darpariaeth Gofal Plant Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642649

Chwilio A i Y