Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Amodau contract safonol

1.0 Diffiniadau

1.1 Mae y Cyngor yn golygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, unrhyw Awdurdod dilynol ac unrhyw un y gall ei swyddogaethau i gyd neu rai ohonynt gael eu trosglwyddo iddo’n gyfreithlon.

1.2 Mae Amodau yn golygu’r amodau a’r telerau gwerthiant a osodir allan yn y ddogfen hon ac unrhyw delerau ac amodau arbennig a gytunwyd yn ysgrifenedig gan y Cymgor.

1.3 Mae dyddiad dosbarthu yn golygu’r dyddiad a bennir gan y Cyngor pan fydd nwyddau i gael eu dosbarthu.

1.4 Mae nwyddau yn golygu’r eitemau y mae’r Cyngor yn cytuno i’w prynu gan y Gwerthwr.

1.5 Mae pris yn golygu pris y nwyddau a osodir allan trosodd heb gynnwys cludiant pacio yswiriant a TAW a fydd yn ddyledus yn ôl y rheol a fydd mewn grym ar ddyddiad anfoneb y Gwerthwr.

1.6 Mae gwerthwr yn golygu’r sawl y mae ei enw a’i gyfeiriad i’w gweld yn y blwch ‘Cyflenwr’ trosodd.

2.0 Amodau Prynu

2.1 Bydd yr amodau’n gymwys i bob contract i brynu nwyddau gan y Cyngor oddi wrth y Gwerthwr gan hepgor unrhyw delerau ac amodau eraill a chan gynnwys unrhyw delerau ac amodau y gall y Gwerthwr honni eu defnyddio o dan unrhyw gynnig gwerthiant, archeb prynu, cadarnhad o archeb neu ddogfen debyg.

2.2 Cymerir bod darparu neu ddosbarthu’r nwyddau gan y Gwerthwr i’r prynwr yn dystiolaeth bendant fod y Gwerthwr yn derbyn yr amodau hyn.

2.3 Bydd unrhyw amrywiad yn yr amodau hyn (gan gynnwys unrhyw delerau ac amodau arbennig a gytunir rhwng y partion) yn analluog oni chaiff ei gytuno’n ysgrifenedig gan y Cyngor.

3.0 Amodau Datganedig

3.1 Bydd y Gwerthwr yn sicrhau bod y nwyddau i gyd yn cael eu cynhyrchu eu storio eu profi a’u pacio’n unol â’r manylion priodol, bod yn Safon Ewropeaidd, yn gweithredu Safon Brydeinig neu’n Safon Brydeinig arall sy’n gymwys iddynt a bod y nwyddau o ansawdd gwerthu ac yn addas at y dibenion a fwriedir gan y Cyngor ar gyfer defnyddio nwyddau felly.

3.2 Bydd y Gwerthwr yn cydymffurfio â’r manylion a phob Safon Ryngwladol, Ewropeaidd neu Brydeinig (p’un bynnag sy’n briodol) a gofynion cyfreithiol yn ymwneud â dylunio cynhyrchu prosesu storio a phrofi’r nwyddau.

3.3 Bydd y gwerthwr yn caniatau i’r Cyngor archwilio a phrofi’r nwyddau wrth eu cynhyrchu a’u prosesu.

3.4 Os na fydd y Cyngor yn rhesymol o fodlon fod y nwyddau neu eu cynhyrchu neu eu prosesu yn cydymffurfio ym mhob agwedd o bwys â’r Contract, bydd y gwerthwr heb unrhyw gost ychwanegol i’r Cyngor yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfio felly.

3.5 Caiff y nwyddau eu marcio’n unol â chyfarwyddiadau’r Cyngor a phob gofyniad cyfreithlon a’u pacio a’u diogelu ar gyfer eu dosbarthu i’r Cyngor heb eu niweidio.

4.0 Sylwadau

4.1 Cymerir bod unrhyw sylwadau gosodiadau neu warantau a wneir neu a roir gan y Gwerthwr, ei weision a’i asiantwyr (boed ar lafar yn ysgrifenedig neu yn unrhyw rai o lyfrynnau catalogau a hysbysebion y Gwerthwr am ansawdd ac addasrwydd y nwyddau neu unrhyw rai o’r nwyddau at y diben yn rhai o amodau datganedig y Contract Gwerthu.

5.0 Dosbarthu’r Nwyddau

5.1 Mae’r dyddiad dosbarthu’n hanfodol i’r Contract hwn.

5.2 Os bydd y Gwerthwr yn methu dosbarthu’r nwyddau i gyd yn unol â’r Contract ar y dyddiad dosbarthu, yna heb ragfarnu hawliau’r Cyngor am dorri’r Contract:

5.2.1 Gall y Cyngor derfynu’r Contract. Bryd hynny heb ragfarnu rhwymediau eraill y Cyngor bydd y Gwerthwr yn brydlon yn nôl unrhyw nwyddau a fydd wedi eu dosbarthu.

5.2.2 Lle bydd nifer o nwyddau sy’n cyfateb i’r Contract ond sy’n llai na’r swm a gytunwyd wedi eu dosbarthu a’r Cyngor heb ymarfer i hawl terfynu o dan Gymal 5.2.1, gall y Cyngor dderbyn y nwyddau sy’n cyfateb i’r Contract ac adennill am fethiant y Gwerthwr mewn cysylltiad â’r methiant i ddosbarthu gweddill y nwyddau.

5.2.3 Gall y Cyngor ei gwneud yn ofynnol i’r Gwerthwr ddosbarthu’n brydlon

ddigon o nwyddau sy’n cyfateb i’r Contract i gydymffurfio â’r nifer angenrheidiol.

Gall y Cyngor ymarfer yr hawliau hyn drwy hysbysiad ysgrifenedig i’r Gwerthwr.

5.3 Ni chymerir bod y Cyngor wedi derbyn unrhyw ran o’r nwyddau nes bydd y Cyngor mewn gwirionedd wedi archwilio’r nwyddau a sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’r Contract. Gall y Cyngor wrthod nwyddau nad ydynt yn cydymffurfio â’r Contract am gyfnod rhesymol ar ôl archwiliad felly.

5.4 Gall y Cyngor drwy Hysbysiad i’r Gwerthwr cyn derbyn wrthod unrhyw nwyddau nad ydynt yn cydymffurfio â’r Contract. Gall y Cyngor osod yn erbyn unrhyw daliad sy’n ddyledus i’r Gwerthwr (boed o dan y Contract hwn neu fel arall) bris nwyddau felly. Oni fydd y Gwerthwr o fewn amser rhesymol ar ôl derbyn Hysbysiad Gwrthod yn nôl nwyddau felly, gall y Cyngor gael gwared â hwy yn ôl a wêl y Cyngor yn dda (cyn belled â bod y Cyngor, os bydd yn gwerthu nwyddau felly, yn rhoi cyfrif i’r Gwerthwr am yr elw net o werthiant felly).

6.0 Dyletswydd y Gwerthwr i Drwsio neu Adnewyddu Nwyddau Diffygiol

6.1 Heb ragfarnu hawliau eraill y Cyngor am fethiant gan y Gwerthwr lle na fydd unrhyw rai o’r nwyddau a ddarparwyd i’r Cyngor yn cyd-fynd â’r Contract, bydd y Gwerthwr yn ôl dewis y Cyngor ar unwaith ar ôl i rybudd gael ei roi yn trwsio neu’n adnewyddu nwyddau felly. Os bydd angen agor neu ddatgymalu unrhyw waith neu osodiad arall i ganiatau trwsio neu adnewyddu felly yna bydd y Gwerthwr yn talu cost agor neu ddatgymalu felly ac o ail-osod a thwtio ar ôl gwneud gwaith trwsio, adnewyddu a phrofi nwyddau felly sy’n bodloni’r Cyngor yn rhesymol.

7.0 Indemniad

Os bydd y Gwerthwr Asiantwyr y Gwerthwr neu Is-Gontractwyr y Gwerthwr ar y safle at ddibenion y contract hwn yna beth bynnag am ddarpariaethau Cymal 6 byddant yn indemnio’r Cyngor rhag niwed neu anaf uniongyrchol i’w eiddo neu i unrhyw berson a ddigwydd tra byddant yn gweithio ar y safle i’r graddau a achosir gan eu hesgeulustra hwy esgeulustra eu his-gontractwyr neu eu hasiantwyr, ond nid fel arall, drwy drwsio niwed felly i’r eiddo neu dalu iawn am anaf personol.

8.0 Cadw Hawl y Cyngor i Brynu Nwyddau

Yn amodol ar unrhyw amodau a thelerau arbennig a gytunir gan y Cyngor, ni fydd bodolaeth y contract hwn yn atal y Cyngor rhag prynu nwyddau o’r un math ag y mae a wnelo’r contract ag ef o unrhyw ffynhonnell arall.

9.0 Datgelu Gwybodaeth Gyfrinachol

Ni fydd unrhyw wybodaeth a adnabuwyd gan y Cyngor fel gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei datgelu gan y Gwerthwr wrth drydydd parti, oni bai fod datgeliad o’r fath yn ofynnol yn gyfreithiol, neu ei fod wedi cael cydsyniad y Cyngor. Ceidw’r Cyngor yr hawl i ddatgelu unrhyw wybodaeth yn ei ddisgresiwn llwyr os yw’r Cyngor yn ystyried bod angen ei datgelu er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ymrwymiad cyfreithiol, a heb i hynny leihau effaith y cymal cyffredinol hwn, unrhyw wybodaeth y mae’n credu bod angen ei datgelu er mwyn cydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf Diogelu Data 1998.

10.0 Cymal Awdurdodaeth a Chyflafareddu

10.1 Mae’r Contract hwn yn ddarostyngedig i Gyfraith Cymru a Lloegr.

10.2 Os cwyd unrhyw anghydfod neu wahaniaeth rhwng y partion ynglyˆn ag ysbryd y Contract hwn neu unrhyw fater neu beth sy’n deillio o’r Contract neu mewn cysylltiad ag ef yna caiff ei gyfeirio i’w benderfynu gan Gyflafareddwr i gael ei benodi drwy gytundeb y partion neu (os methir cytuno cyn pen 21 diwrnod ar ôl cyflwyno i un parti gais ysgrifenedig i gydymffurfio â phenodiad felly) gan Lywydd Sefydliad Siartredig y Cyflafareddwyr ar y pryd.

11.0 Gwahardd Aseinio

Ni fydd y Gwerthwr yn aseinio is-gontractio trwyddedu nac mewn rhyw ffordd arall yn cael gwared ag unrhyw ran o’i hawliau neu ei ddyletswyddau o dan y Contract hwn heb ganiatâd ysgrifenedig y Cyngor ymlaen llaw.

12.0 Force Majeure

Ni fydd y naill barti na’r llall yn atebol am unrhyw fethiant oherwydd gweithred o Dduw, rhyfel, streic, cloi allan, gweithredu diwydiannol, tân, llif, sychdwr, tymestl na digwyddiad arall y tu hwnt i reolaeth resymol y naill ran neu’r llall.

13.0 Rhoddion Llwgr a Thalu Comisiwn

13.1 Ni fydd y Gwerthwr:

(a) Yn cynnig nac yn rhoi nac yn cytuno i roi i unrhyw berson unrhyw rodd nac unrhyw ystyriaeth o unrhyw fath am wneud neu ymatal rhag gwneud neu am fod wedi gwneud neu fod wedi ymatal rhag gwneud unrhyw beth mewn cysylltiad â chael neu weithredu’r Contract hwn neu unrhyw gontract arall i’r Cyngor nac am ddangos neu ymatal rhag dangos ffafr neu ddiffyg ffafr i unrhyw berson mewn cysylltiad â’r Contract hwn neu unrhyw gontract arall i’r Cyngor:

(b) Yn gwneud y Contract hwn nac unrhyw gontract arall gyda’r Cyngor y talwyd neu y cytunwyd i dalu comisiwn mewn cysylltiad ag ef ganddo neu ar ei ran neu ac yntau’n gwybod, oni fydd manylion am unrhyw gomisiwn felly ac am delerau ac amodau unrhyw gytundeb i dalu hwnnw wedi eu datgelu cyn gwneud y Contract i gynrychiolwyr y Cyngor.

Bydd unrhyw achos o dorri’r amod hwn gan y Gwerthwr neu gan unrhyw un a gyflogir ganddo neu sy’n gweithio ar ei ran (boed hynny’n wybod neu heb fod yn wybod i’r Gwerthwr) neu o gyflawni trosedd gan y contractwr neu gan unrhyw un a gyflogir ganddo neu sy’n gweithredu ar ei ran dan Ddeddfau Atal Llygredigaeth 1889 i 1916 mewn perthynas â’r contract hwn neu unrhyw gontract arall ar gyfer y Cyngor yn rhoi hawl i’r Cyngor derfynu’r Contract ac adfer oddi wrth y Gwerthwr swm unrhyw golled a ddeilliodd o derfyniad o’r fath ac/neu adfer gan y Gwerthwr swm neu werth unrhyw rodd, cydnabyddiaeth neu gomisiwn o’r fath.

13.2 Ni fydd y Cyngor yn atebol am unrhyw golled na niwed o unrhyw fath sy’n deillio o ddileu felly.

Last Updated: 21/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud