Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgolion ailagor 2020 FAQ

Ailagor ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Medi 2020

Cwestiynau cyffredin

Cwricwlwm, dysgu, asesiadau, data a chymwysterau

Ar 24 Mehefin 2020, penderfynwyd atal y gofynion sylfaenol ar gyfer y cwricwlwm yng Nghymru a’r trefniadau asesu mewn ysgolion a lleoliadau meithrin nas cynhelir, a hynny fel rhan o Ddeddf y Coronafeirws 2020. Diben hyn oedd rhoi’r cyfle a’r hyblygrwydd angenrheidiol iddynt ymateb i bandemig COVID-19.

Bydd angen i ysgolion a lleoliadau addasu eu dulliau dysgu yn ystod tymor yr hydref i ymdopi ag amrywiaeth o broblemau a byddwn yn ystyried hyn wrth wneud ein holl benderfyniadau. Bydd Llywodraeth Cymru yn egluro’r disgwyliadau o ran deddfwriaeth maes o law a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar anghenion a budd dysgwyr yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi ‘canllawiau i ddysgwyr’. Diben y canllawiau hyn yw cyflwyno set o egwyddorion dysgu i ysgolion a’r partneriaid sy’n eu cynorthwyo, ni waeth sut y maent wedi ymateb hyd yma i COVID-19. Mae’r canllawiau i’w gweld yma.

(Sylwch y gall y canllawiau hyn newid. Adeg ei hysgrifennu, mae’r ddogfen hon yn seiliedig ar y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan Lywodraeth Cymru).

Bydd.

Bydd COVID-19 yn parhau i effeithio ar ddysgu ac addysgu yn ystod blwyddyn ysgol 2020-2021. Bydd ysgolion a lleoliadau’n parhau i addasu er mwyn darparu addysg yn yr ysgol a’r tu allan i’r ysgol os bydd angen. Mae’n bosibl iawn y bydd y cydbwysedd rhwng dysgu yn yr ysgolion a’r lleoliadau, a’r amser a gaiff ei dreulio’n dysgu mewn mannau eraill, yn newid ar adegau penodol er mwyn ymateb i’r pandemig.

Do.

Gwyddom fod y pandemig wedi effeithio i ryw raddau ar y rhan fwyaf o’r maes addysg dros y misoedd diwethaf ac mai grwpiau agored i niwed a grwpiau difreintiedig sydd wedi dioddef fwyaf. Mae’r pandemig wedi effeithio’n benodol hefyd ar ddysgwyr a fydd yn sefyll arholiadau ffurfiol yn 2021 (hy disgyblion sy’n dechrau ym Mlynyddoedd 11, 12 ac 13).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £29 miliwn ar gael i recriwtio, adfer a chodi safonau, gan ddod ag athrawon i’r ysgolion i roi cymorth penodol i’r disgyblion hynny sy’n wynebu’r problemau mwyaf i’w galluogi i gyrraedd eu potensial. Bydd yr awdurdod lleol a’r consortia rhanbarthol yn gweithio ochr yn ochr ag ysgolion i’w cynorthwyo yn ystod y cyfnod hwn.

Yn ddiweddarach yn yr haf, bydd Llywodraeth Cymru yn paratoi canllawiau ategol ar gynorthwyo dysgwyr difreintiedig ac agored i niwed.

Bydd cynllun ‘Recriwtio, adfer a chodi safonau’ Llywodraeth Cymru yn ceisio codi hyder a gwella gwybodaeth a sgiliau'r dysgwyr hynny a fydd yn sefyll arholiadau ffurfiol yn 2021. Y bwriad yw cynorthwyo dysgwyr a gwneud yn siŵr na fyddan nhw dan anfantais.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio casglu gwybodaeth a rhoi adborth ar gynnydd y  garfan o ddysgwyr a fydd yn cael y cymorth ychwanegol hwn a bydd yn rhannu’r wybodaeth â Cymwysterau Cymru i’w helpu yn eu trafodaethau yn 2021.

Mae Cymwysterau Cymru, sy’n cydweithio â Chyd-bwyllgor Addysg Cymru, hefyd yn ystyried sut y gellid newid arholiadau 2021 i roi cyfle digonol i ddysgwyr ddangos eu gallu gan gydnabod bod y pandemig wedi tarfu’n sylweddol ar ddysgu ac addysgu.

Mae Cymwysterau Cymru a CBAC wedi bod yn diweddaru eu gwefannau’n gyson gan gynnwys eu cyhoeddiadau a’u penderfyniadau diweddaraf, gan gynnwys y bwriad i gynnal yr arholiadau arferol ym mis Tachwedd, a hynny’n bennaf i gynorthwyo dysgwyr sydd am ailsefyll arholiad i geisio gwella ar y radd a gawsant yn yr haf.

Bydd pob dysgwr yn dychwelyd i’w ysgol neu leoliad ar ddechrau tymor yr hydref oni bai bod rheswm meddygol/iechyd iddynt beidio â gwneud hynny. Ym marn Llywodraeth Cymru, byddai’n anodd i awdurdod lleol/ysgol gyfiawnhau rhoi hysbysiad cosb benodedig i rieni neu ddwyn achos yn  herbyn oherwydd absenoldeb plentyn. Bydd Llywodraeth Cymru yn monitro’r sefyllfa dros hanner tymor.

Os na fydd dysgwyr yn gallu mynd i safle’r ysgol  mae’n hanfodol bod yr ysgol yn parhau i gysylltu â nhw o bell. Dylai ysgolion a lleoliadau gadw cofnod o bresenoldeb a dylai teuluoedd roi gwybod i’r ysgol os na fydd eu plentyn yn gallu bod yn bresennol, gan ddweud pam, er mwyn i’r ysgol fedru cofnodi presenoldeb yn gywir. Bydd hyn yn helpu ysgolion, lleoliadau ac awdurdodau lleol i gynllunio i ddysgwyr ddychwelyd i’r ysgol ac i ddeall y problemau a all eu hatal rhag  gwneud hynny ac yna ystyried unrhyw gymorth ychwanegol y gellid ei gynnig iddynt. Bydd yn hanfodol i’r holl ddysgwyr ymgysylltu â’r ysgol ac ymdrin ar unwaith ag unrhyw bryderon am yr ymgysylltiad hwn, neu am les y dysgwr. Gall y Gwasanaeth Lles Addysg, a’r gwasanaethau Cymorth Cynnar, helpu yn y sefyllfaoedd hyn hefyd.

Mae’n hanfodol bod dysgwyr, teuluoedd a staff yn dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â’r feirws a ni ddylai dysgwyr na staff ddod i’r ysgol/lleoliad ar unrhyw gyfrif os byddant:

  • yn teimlo’n wael, ac os oes ganddynt unrhyw un o’r tri symptom sy’n gysylltiedig â COVID-19 (os bydd ganddynt beswch cyson newydd, tymheredd uchel neu’n colli’r gallu i flasu neu arogli) neu os ydynt wedi cael prawf COVID-19 positif yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; neu os byddant
  • yn byw ar aelwyd neu’n rhan o aelwyd estynedig sy’n cynnwys rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Os yw rhieni/gofalwyr yn poeni am eu plant yn mynd yn ôl i’r ysgol, rydym yn eu cynghori i drafod y sefyllfa â’r ysgol/lleoliad.

Dylai ysgolion a lleoliadau esbonio wrth y rhieni/gofalwyr fod yn rhaid i ddysgwyr o oedran ysgol gorfodol fod yn yr ysgol oni bai bod rheswm statudol iddynt beidio â gwneud hynny (ee os cawsant ganiatâd i fod yn absennol, yn absennol oherwydd salwch neu oherwydd rhesymau crefyddol penodol).

Bydd gwasanaethau Cymorth Cynnar a’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i fod ar gael i blant a theuluoedd y mae angen eu cynorthwyo neu eu diogelu.

Gall gwasanaethau Cymorth Cynnar helpu teuluoedd gyda materion rhianta, lles, cwnsela, materion ariannol a chyflogaeth/hyfforddiant. Maent yn gweithio’n agos gydag ysgolion a gwasanaethau eraill gan gynnwys rhieni/gofalwyr, a gallant gyfeirio plant a theuluoedd at wasanaethau eraill drwy earlyhelp@bridgend.gov.uk

Os oes pryderon ym maes diogelu, rhaid cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol drwy mashcentra@bridgend.gov.uk

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau ers 11 Awst 2020, ac maent i’w gweld yma.

Mae’n dweud yn y canllawiau hyn mai corff llywodraeth ysgol ddylai benderfynu ynghylch gwisg ysgol.  Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y gall gwisg ysgol fod yn gyfraniad gwerthfawr at ethos ysgol ac y gall greu naws briodol.

Fodd bynnag, os bydd corff llywodraethu’n penderfynu llacio’r polisi gwisg ysgol, bydd yr awdurdod lleol yn cefnogi’r penderfyniad hwnnw.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad i deuluoedd ar incwm isel. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn yr adran budd-daliadau a chymorth grantiau i ddisgyblion.

Dylai rhieni/gofalwyr gysylltu ag ysgolion unigol i gael gwybod sut a phryd y caiff y grant ei ddosbarthu.

Bydd.

Bydd gan bob ysgol asesiad risg cynhwysfawr.

Mae’r ysgolion a’r lleoliadau i gyd wedi cael cyflenwadau PPE cysylltiedig â COVID-19 ac wedi cael cyfarwyddyd ar eu defnyddio’n briodol (ee gweithio’n agos iawn at unigolion i roi gofal personol, cymorth cyntaf neu, efallai, i helpu unigolion sy’n dangos symptomau ac sy’n aros i gael eu casglu i fynd adref).

Bydd yr holl rieni’n cael llythyr yn dweud wrthynt am beidio ag anfon eu plentyn i’r ysgol os oes ganddynt symptomau COVID-19 ac mae trefniadau tebyg ar waith ar gyfer staff. Bydd ysgolion yn cael canllawiau ar ymdrin ag unrhyw un sy’n cael ei daro’n wael yn yr ysgol ac sy’n dangos symptomau COVID-19, gan gynnwys cyfarwyddyd i’w cadw ar wahân i bawb arall, i’w goruchwylio a chanllawiau ar y gofynion glanhau ychwanegol.

 

Bydd canllawiau’r gwasanaeth ‘Profi, Olrhain a Diogelu’ yn cael eu dilyn ym mhob achos cysylltiedig â’r ysgol neu’r lleoliad.

Yn unol â’r asesiad risg, caiff plant wisgo gorchudd wyneb ar yr amod eu bod nhw’n gallu eu rhoi a’u tynnu nhw, eu cadw nhw (os oes modd eu hailddefnyddio) neu eu rhoi nhw yn y bin.

Cyn belled ag y byddant yn cadw at y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol pan fyddant oddi ar y safle a’u bod yn cadw at safonau hylendid personol llym ar ôl dychwelyd i’r ysgol, nid oes unrhyw reswm dros eu gwahardd rhag gadael y safle.

Mae’r awdurdod lleol yn bwriadu trefnu cludiant ysgol fel arfer, cyhyd ag y bo modd, o ddechrau tymor yr hydref 2020. Fodd bynnag, rydym yn cynghori rhieni i wneud eu trefniadau eu hunain i gludo’u plant i’r ysgol ar hyn o bryd os yw’n bosibl.

Na fydd.

 

Ni fydd y meini prawf cymhwysedd yn newid oherwydd o sefyllfa bresennol.

Mae’n annhebygol y bydd y gofynion i gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr yn gymwys ar gludiant ysgol.

Am y tro, efallai bydd rhai’n cael teithio mewn cerbyd gwahanol ee bws mini i wneud yn siŵr bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd tacsis yn cael eu defnyddio ar gyfer rhai contractau.

Bydd angen i’r awdurdod lleol ddilyn polisi ‘dim goddefgarwch’ mewn perthynas ag ymddygiad disgyblion ar gludiant ysgol er mwyn sicrhau diogelu disgyblion a staff y cwmni cludiant ysgol. Os bydd unrhyw blentyn yn camymddwyn, yn peryglu diogelwch eraill neu’n gwrthod dilyn cyfarwyddiadau staff, ee i aros yn eu seddi, mae’n bosibl na chânt deithio ar gludiant ysgol eto.

Rydym yn argymell bod disgyblion oedran uwchradd yn gwisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol, a bydd yr awdurdod lleol yn darparu’r rhain.

Bydd ysgolion unigol yn cadw cyflenwad o fasgiau ac yn eu rhoi i’r disgyblion.

Nid ydym yn argymell bod disgyblion yn gwisgo gorchudd wyneb os oes ganddynt gyflwr meddygol neu anghenion dysgu ychwanegol ond gallant wneud hynny os dymunant.

Os yw disgyblion ysgolion cynradd yn gymwys i gael cludiant ysgol, mae angen i oedolyn cyfrifol (o’r un aelwyd) eu danfon i’r safle bws agosaf oni bai eu bod wedi’u heithrio neu wedi trefnu fel arall gyda’r awdurdod lleol. 

Nid oes angen i oedolyn cyfrifol ddanfon disgyblion ysgolion uwchradd i’r safle bws.

Dylid cadw at y canllawiau cenedlaethol ar gadw pellter cymdeithasol bob amser.

Rhaid i oedolyn cyfrifol gasglu disgyblion ysgolion cynradd o’r safle bws ar ddiwedd y diwrnod ysgol oni bai eu bod wedi trefnu ymlaen llaw i’r awdurdod lleol eu heithrio rhag  gwneud hynny.

Mae’n bosibl na fydd yn bosibl parhau â’r trefniadau blaenorol i hebryngwr deithio gyda’r plant.  Nid oes gofyniad statudol i ddarparu hebryngwyr, er y bydd yr awdurdod lleol yn asesu anghenion dysgwyr ac yn penderfynu a fyddai’n briodol gwneud hynny ac a oes hebryngwyr ar gael.

Nid yw’r awdurdod lleol yn rhagweld unrhyw broblemau o ran darparu cludiant ysgol i bob dysgwr cymwys o fis Medi ymlaen. Fodd bynnag, os bydd angen newid y trefniadau, bydd yr awdurdod lleol yn gwneud pob ymdrech i roi gwybod i rieni/gofalwyr yn uniongyrchol cyn gynted â phosibl.

Na fydd.

Mae’r polisi ‘dim tocyn, dim teithio’ wedi’i atal ar gyfer tymor yr hydref 2020. Bydd yr awdurdod lleol yn adolygu’r sefyllfa ddechrau tymor y gwanwyn, ym mis Ionawr 2021.

Dim ond disgyblion sy’n gymwys i gael cludiant ysgol sydd yn cael gwneud hynny fodd bynnag.

Rydym yn argymell bod disgyblion ysgolion uwchradd yn gwisgo gorchudd wyneb, ond ni fydd yn orfodol iddynt wneud hynny.

Gan ein bod yn cynghori, nid yn gorfodi, disgyblion i wisgo masg, does dim disgwyl iddynt wisgo masg ar y diwrnod cyntaf oni bai bod eu rhieni/gofalwyr yn rhoi un iddynt.

Bydd gan ysgolion gyflenwad o fasgiau i’w rhoi i’r dysgwyr ar eu diwrnod cyntaf yn ôl yn yr ysgol a byddant yn rhoi gwybod i’r rhieni/gofalwyr am y trefniadau fydd ar waith i’r disgyblion eu casglu.

Rydym yn disgwyl rhywfaint o hyblygrwydd ar y siwrnai gyntaf i’r ysgol, a bydd y gyrwyr/hebryngwyr yn dangos i’r disgyblion lle y dylent eistedd. Disgwylir i’r disgyblion hŷn eistedd yn y cefn a’r disgyblion iau eistedd yn nes at y tu blaen. Ar y siwrnai adref, bydd yr ysgolion yn dangos i’r disgyblion lle y dylent eistedd. Y disgyblion a fydd yn mynd ar y bws gyntaf ddylai fynd oddi arno ddiwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau ar 11 Awst 2020, ac maent i’w gweld yma.

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i ysgolion ystyried trefnu i ddysgwyr ddechrau’r ysgol ar amseroedd gwahanol neu i addasu amseroedd dechrau a gorffen i gadw grwpiau o ddysgwyr ar wahân wrth iddynt gyrraedd a gadael yr ysgol a chaniatáu i ragor deithio ar adegau llai prysur.

Bydd pob ysgol unigol yn cael penderfynu ar eu hamseroedd dechrau a gorffen.

Mae gwybodaeth am dderbyn disgyblion, ac amserlen sy’n cynnwys y cylch ymgeisio nesaf, i’w gweld ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn yr adran ‘derbyniadau i ysgolion’.

Cysylltwch â Chymorth i Ddysgwyr yn pupilservices@bridgend.gov.uk os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Prydau ysgol

Mae’n annhebygol y bydd clybiau brecwast ar gael ar ddechrau’r tymor ysgol newydd.

Fodd bynnag, bydd pob ysgol yn asesu ei threfniadau presennol o ran eu clybiau brecwast ac yn ceisio ailddechrau’r gwasanaeth cyn gynted â phosibl yn nhymor yr hydref, ond dim ond os bydd yn ddiogel iddynt wneud hynny. Bydd rhagor o wybodaeth am ailagor clybiau brecwast ar gael maes o law.

Bydd prydau ysgol am ddim ar gael ar y diwrnodau y bydd eich plentyn yn bresennol yn yr ysgol.

Mae’r awdurdod lleol hefyd yn ystyried parhau i ddosbarthu’r parseli bwyd bob wythnos i ddisgyblion eFSM tan 4 Medi.

Anfonwch e-bost at fsm@bridgend.gov.uk neu ffoniwch (01656) 643396 i gael gwybodaeth am y meini prawf cymhwysedd.

Byddant.

Mae’n bosibl, fodd bynnag, na fydd ysgolion unigol yn gallu cynnig cymaint o ddewis ar y fwydlen am gyfnod.

Penderfyniad i bob ysgol unigol fydd hyn felly dylech gysylltu â’ch ysgol yn uniongyrchol.

Bydd deiet meddygol arbenigol ar gael i’ch plentyn, ond bydd disgwyl i’r rhieni ddweud wrth yr ysgol os yw ei ddeiet arbenigol blaenorol wedi newid er mwyn medru rhoi gwybod i’r Gwasanaeth Arlwyo cyn i’ch plentyn fynd yn ôl i’r ysgol.

Byddant. Bydd ysgolion unigol yn cysylltu â’r darparwr llaeth i ailddechrau’r ddarpariaeth llaeth am ddim drwy gydol tymor yr hydref.

Bydd ysgolion unigol yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac asesiadau risg lleol, ac yn penderfynu a fyddai’n well i’r disgyblion fwyta cinio yn y ffreutur ynteu yn eu hystafell ddosbarth/wrth eu desgiau.

Bydd.

Bydd angen i rieni/gofalwyr, fodd bynnag, ofalu bod digon yn weddill yng nghyfrif y plentyn. Os nad yw rhieni wedi cael e-bost yn ddiweddar yn nodi faint sydd yn y cyfrif, dylent gysylltu â gweinyddwr yr ysgol i holi.

Mae’n annhebygol y bydd modd defnyddio’r peiriannau pwrpasol yn yr ysgolion uwchradd ar y dechrau, felly bydd angen i rieni/gofalwyr roi arian yn eu cyfrif prydau ysgol drwy ‘Dalu ar-lein’ ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Y Gwasanaeth Cynhwysiant

Rydym yn aros am ganllawiau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth yn cynnig gweithgareddau a sgyrsiau dros y ffôn, ac yn cyfeirio plant at gymorth penodol.

Bydd adolygiad ddiwedd mis Medi. Bydd trafodaethau unigol yn cael eu cynnal â’r teuluoedd sy’n defnyddio’r cylch chwarae synhwyraidd.

Ar hyn o bryd, rydym yn archwilio’r gwahanol bosibiliadau gan gynnwys ‘sesiynau galw heibio’ a defnyddio Microsoft Teams i gynnal sesiynau un i un o bell gyda theuluoedd os bydd angen.

Bydd ffurflenni cais ar gyfer darpariaeth arbenigol yn cael eu hanfon ym mwletin wythnosol y Gyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd ar ddechrau tymor yr hydref.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 31 Hydref 2020. Bydd rhagor o fanylion am wneud cais electronig a drwy’r post ar gael ym mis Medi.

Byddant.

Bydd cynorthwywyr SNSA yn gallu cwblhau eu horiau contract mewn dwy ysgol (ond dim mwy na dwy) mewn un diwrnod.

Bydd.

Mae adolygiadau wedi’u cynnal yn llwyddiannus o bell yn ystod y cyfnod clo. Bydd y rhain yn parhau i gael eu cynnal o bell yn ystod tymor yr hydref os bydd modd, a hynny er mwyn lleihau’r perygl o drosglwyddo’r feirws a rhag i staff o’r tu allan i’r ysgol ddod i gysylltiad â grwpiau cyswllt yn ddiangen.

Rydym yn dal yn aros am ragor o ganllawiau gan Lywodraeth Cymru ond, ar hyn o bryd, nid yw’r broses na’r amserlen wedi newid. Fodd bynnag, mae’n bosibl na fu modd cynnal asesiadau uniongyrchol, ac efallai y bydd angen casglu rhagor o wybodaeth yn ddiweddarach, os bydd hynny’n briodol.

Chwilio A i Y