Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Mae seicolegwyr addysg yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc agored i niwed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac sydd rhwng 0 a 19 oed. Bydd hyn yn ymestyn o 0 i 25 o dan y Diwygiad Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn 2020. Mae’r gwasanaeth yn cefnogi eu cynnwys yn academaidd a’u cynnydd, eu datblygiad, eu lles, eu dysgu a’u cyflawniad. Mae’r gwasanaeth yn gwneud y canlynol:

 • defnyddio amrywiaeth o sgiliau seicolegol
 • gallu gweithio ar draws meysydd
 • cynnig mynediad cyfartal i bawb

Mae’r tîm yn dod o hyd i’r ffordd orau i gynorthwyo plant o blith sawl dull o weithio. Maent yn gweithio gydag unigolion, grwpiau, ysgolion a systemau ehangach fel awdurdodau lleol a’r gymuned, ar bob lefel academaidd. Hefyd, mae’r gwasanaeth yn effeithiol wrth gynnig ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth, a newid sefydliadol. Mae’n cydweithio i greu newid i sicrhau’r canlyniadau gorau.

Mae eu cyswllt â rhieni, gofalwyr a theuluoedd yn sicrhau dealltwriaeth gyflawn o berson ifanc. Gan roi lle canolog i’r person, maent yn mynd ati i wrando a hybu ‘llais y plentyn’.

Sut i ddefnyddio’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Mae tair ffordd i ddefnyddio’r gwasanaeth:

 1. Os ydych chi’n rhiant/gwarcheidwad, bydd rhaid i chi siarad gyda Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yr ysgol. Wedyn, efallai y bydd y CADY yn gwneud atgyfeiriad.
 2. Os ydych chi’n asiantaeth neu adran arall, gallwch atgyfeirio drwy lythyr. Nodwch y cefndir a pham rydych eisiau ymgynghoriad.
 3. Os ydych chi’n ysgol, bydd seicolegwyr addysg yn ymweld â chi sawl gwaith, fel sy’n ofynnol. Cyn yr ymweliad cyntaf, dylai’r ysgol gwblhau cais am ymgynghoriad a ffurflen ganiatâd. Llunnir agenda’r ymweliad ymlaen llaw.

Dyma’r cyfeiriad ar gyfer ysgrifennu atom:

Cyswllt

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Y grwpiau o blant mae’r gwasanaeth yn gweithio â hwy

Mae seicolegwyr addysg yn gweithio gyda phobl ifanc sydd â’r anghenion canlynol:

 • cyflwr ar y sbectrwm awtistig
 • anawsterau dysgu
 • anghenion iaith
 • anghenion cymdeithasol ac emosiynol
 • ymddygiad heriol
 • diagnosis meddygol, fel parlys yr ymennydd neu anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd
 • maent yn blant neu’n bobl ifanc sy’n derbyn gofal
 • myfyrwyr sydd â Saesneg fel iaith ychwanegol
 • plant a arferai fod yn rhan o’r system cefnogi ieuenctid neu gyfiawnder ieuenctid

Hefyd mae seicolegwyr addysg yn cefnogi plant nad ydynt yn gwneud cynnydd am resymau anhysbys.

Y gweithwyr proffesiynol maent yn gweithio â hwy

Mae seicolegwyr addysg yn cydweithio â phobl sy’n gweithio gyda phlant, fel y canlynol:

 • staff ysgolion
 • CADY
 • cwnselwyr mewn ysgolion
 • timau diogelu
 • gweithwyr iechyd proffesiynol
 • gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol
 • gweithwyr cymdeithasol
 • gweithwyr ieuenctid
 • staff mewn lleoliadau addysg bellach
 • staff mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

Gall seicolegwyr addysg ddatrys problemau ac ymgynghori ag athrawon a phenaethiaid, yn ogystal â CADY, a rhoi cyngor am ddisgyblion penodol.

Lle’r gwasanaeth fel rhan o’r cyngor

Mae’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol yn rhan o’r Gyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd.

Chwilio A i Y