Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwestiynau Cyffredin ynghylch cludiant ysgolion (Medi 2020)

Mae'r awdurdod lleol yn gweithio i ailddechrau ei wasanaethau cludiant ysgolion penodedig ar gyfer mis Medi 2020.

Os bydd capasiti’n caniatáu, bydd cadw pellter cymdeithasol yn cael ei weithredu rhwng dysgwyr, neu grwpiau o ddysgwyr, a rhwng gyrwyr/cynorthwywyr teithio (hebryngwyr) ar wasanaethau cludiant cartref i ysgol penodol sy’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol.

Ar gyfer mis Medi 2020, anogir rhieni a gofalwyr i fynd â’u plant i’r ysgol drwy gerdded neu feicio, neu mewn car preifat fel dewis arall. Er hynny, rydyn ni’n deall na fydd hyn yn bosib i bob dysgwr.

Os ydych chi fel arfer yn cael gwasanaeth cludiant ysgolion, bydd hyn yn rhedeg yn ôl yr arfer ar bob llwybr ar gyfer mis Medi 2020 ond gyda chapasiti llai o lawer.

Gwybodaeth am amseroedd casglu a lleoliadau cludiant ysgolion.

Bydd pob un o'r dechreuwyr newydd yn cael llythyr gyda manylion y trefniadau cludiant ar gyfer mis Medi 2020.

Gydag adnoddau cyfyngedig o ran staff yn y Tîm Cludiant Ysgolion, peidiwch â ffonio'r awdurdod lleol oni bai ei fod yn fater brys.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch schooltransport@bridgend.gov.uk ac fe wnaiff y tîm eich ateb chi cyn gynted â phosib. Fel arall, cysylltwch â'r gweithredwr trafnidiaeth yn uniongyrchol (mae’r manylion cyswllt wedi’u nodi wrth ochr bob amserlen a llwybr)

Mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion yn ystod pandemig Covid-19.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Gall newidiadau i ganllawiau'r Llywodraeth effeithio ar y cwestiynau cyffredin hyn. Fe'ch cynghorir felly i'w darllen o bryd i'w gilydd.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch cludiant ysgolion (Medi 2020)

Bwriad yr awdurdod lleol yw gweithredu trefniadau cludiant ysgolion mor arferol â phosib o ddechrau tymor yr hydref 2020. Fodd bynnag, lle bo hynny'n bosib, rydym yn argymell y dylai rhieni/gofalwyr geisio gwneud eu trefniadau eu hunain i gludo eu plentyn i'r ysgol am y tro.

Na fydd. Ni fydd unrhyw newid i gymhwysedd o ganlyniad i'r sefyllfa bresennol.

Bydd pob dysgwr cymwys yn cael llythyr gan dîm cludiant ysgolion yr awdurdod lleol cyn dechrau'r flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi 2020.

Ar hyn o bryd, nid yw'n glir a fydd y gofynion presennol o ran cadw pellter cymdeithasol o ddau fetr yn berthnasol i gludiant ysgolion. Mae'r awdurdod lleol yn aros am gyngor pellach gan Lywodraeth Cymru ar y mater hwn.

Ar hyn o bryd, efallai y bydd rhai plant yn cael cerbyd gwahanol e.e. bws mini i sicrhau eu bod yn glynu wrth y gofynion cadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, gellir defnyddio tacsis gyda rhai contractau.

Byddant, cyn belled â'u bod o'r un cartref (eu bod yn byw gyda'i gilydd yn yr un eiddo).  Fodd bynnag, bydd hyn hefyd yn dibynnu ar yr effaith y mae hyn yn ei chael ar gadw at y gofynion sy'n ofynnol yn genedlaethol o ran cadw pellter cymdeithasol oddi wrth blant eraill ar yr un bws.

Siaradwch â'ch plentyn am gadw pellter cymdeithasol, hylendid ac ymddwyn yn dda wrth ddefnyddio cludiant i'r ysgol.  Mae'n bwysig iawn bod plant yn camu ar gludiant i’r ysgol ac oddi arno yn dawel ac yn ddiogel ac yn aros yn eu seddi bob amser.  

Dylid dilyn unrhyw gyfarwyddyd gan yrrwr y bws neu'r hebryngwr (os bydd un yn cael ei ddarparu). Ni chaiff unrhyw ymddygiad gwael ei oddef a gall unrhyw blentyn sy'n peryglu defnyddiwr arall golli ei hawl i gael cludiant am ddim.

Rydym yn argymell bod gorchuddion wyneb yn cael eu gwisgo ar gludiant ysgol ar gyfer disgyblion oed uwchradd gyda masgiau'n cael eu darparu gan ysgolion.

Gall pob disgybl oed uwchradd wneud cais am bum gorchudd wyneb gan eu hysgolion a bag storio diogel ar gyfer y flwyddyn academaidd. Bydd ysgolion yn darparu gwybodaeth bellach ar ddiwrnod cyntaf y disgyblion yn ôl yn yr ysgol.

Nid yw'n argymhelliad i ddisgyblion â chyflyrau meddygol neu anghenion dysgu ychwanegol wisgo gorchudd wyneb ond gallant wneud hynny os ydynt yn dymuno.

Mae angen i oedolyn cyfrifol (o'r un cartref) fynd â dysgwyr ysgolion cynradd sy'n gymwys i gael cludiant o'r cartref i'r ysgol i'w safle bws agosaf, oni bai bod ganddynt drefniant ymlaen llaw gyda'r awdurdod lleol i'w heithrio. 

Nid oes angen i ddysgwyr ysgol uwchradd gael rhywun i ddod gyda nhw i’r safle bws/man casglu.

Dylid cadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol bob amser.

Rhaid i oedolyn cyfrifol ddod i gwrdd â holl ddysgwyr ysgol gynradd yn eu safle bws/man casglu ar ddiwedd y diwrnod ysgol, oni bai bod ganddynt drefniant ymlaen llaw gyda'r awdurdod lleol i'w heithrio.

I rai plant, lle mae hebryngwr wedi cael ei ddarparu o'r blaen, efallai na fydd hyn yn bosib wrth symud ymlaen. Nid oes gofyniad statudol i ddarparu hebryngwyr, er y bydd yr awdurdod lleol yn asesu anghenion dysgwyr ym mhob achos ac yn pennu pa mor briodol yw hynny ac a oes hebryngwyr ar gael.

Lle bo hynny'n bosib, rydym yn argymell y dylai rhieni geisio gwneud eu trefniadau eu hunain i gludo eu plentyn i'r ysgol am y tro.  Serch hynny, bydd cludiant i'r ysgol yn parhau i gael blaenoriaeth ar gyfer dysgwyr agored i niwed.  

Os cyfyngir ar nifer a chapasiti cerbydau addas oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol, mae'n bosib na fydd yr awdurdod lleol yn gallu cludo'r holl ddysgwyr cymwys ar ddechrau tymor yr hydref. Fodd bynnag, bydd yr awdurdod lleol yn gwneud pob ymdrech i wneud hynny cyn gynted â phosib. 

Nac oes, mae'r gofyniad hwn wedi'i atal ar gyfer tymor yr hydref 2020/2021. Bydd yr awdurdod lleol yn adolygu'r gofynion 'dim tocyn, dim teithio' ar gyfer dechrau tymor y gwanwyn ym mis Ionawr.

Mae'r broses o ystyried ceisiadau am gludiant dewisol wedi'i hatal ar hyn o bryd nes bod modd asesu effaith y sefyllfa bresennol.

Mae'r cynllun 'llefydd talu' wedi'i atal ar hyn o bryd nes bod modd asesu effaith y sefyllfa bresennol.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch cludiant ysgolion

Bydd rhieni/gofalwyr disgyblion cymwys yn derbyn llythyr pan fydd cludiant wedi’i drefnu gan yr awdurdod lleol. Bydd y llythyr hwn yn esbonio pa ddarparwr cludiant fydd yn cludo eich plentyn, yn ogystal â’i fanylion cyswllt a rhif y contract.

Nid oes proses ymgeisio a byddwn yn rhoi gwybod i chi mewn llythyr os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim.

Ar gyfer disgyblion cynradd, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Fodd bynnag, fel rheol mae disgyblion uwchradd angen tocyn bws gyda llun arno er mwyn teithio. 

Yn ystod pandemig Covid-19, mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion.

Felly bydd rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein ac wedyn bydd tocyn yn cael ei anfon atoch chi. Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Bydd y Tîm Cludiant Ysgolion yn rhoi gwybod i ddisgyblion oedran cynradd am eu cymhwysedd. Bydd rhieni disgyblion oedran uwchradd yn derbyn llythyr cyn dechrau’r flwyddyn ysgol, yn manylu ar sut i gael tocyn bws. Bydd rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein gyda llun maint pasbort cymeradwy er mwyn derbyn eich tocyn.     

Yn ystod pandemig Covid-19, mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Yn ystod pandemig Covid-19, mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Rhaid i chi roi gwybod i'r ysgol a gofyn iddi roi gwybod i’r tîm Cludiant i’r Ysgol. Os ydych yn dal yn gymwys o dan y meini prawf cymhwysedd cyfredol, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau hyn.

Dim ond trefniadau byw pendant fydd yn cael eu hystyried mewn perthynas â disgyblion preswyliaeth ddeuol, a bydd rhaid dangos tystiolaeth o breswyliaeth ddeuol.

Os bydd plentyn yn aros mewn mwy nag un cyfeiriad am gyfnod o amser, efallai mai ysgol wahanol fydd eu hysgol addas agosaf. Os felly, ni fydd gan eich plentyn hawl i gludiant am ddim pan mae’n aros yn y cyfeiriad arall.

Os mai’r ysgol mae eich plentyn yn mynd iddi yw’r ysgol addas agosaf at y ddau gyfeiriad, bydd cludiant ysgol am ddim yn cael ei ddarparu. Mae hyn yn amodol ar fodloni gofyniad pellter perthnasol y polisi teithiau dysgwyr.

Os ydych yn anfon eich plentyn i ysgol heb fod yr ysgol ddalgylch addas agosaf ato, ni ddarperir cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol.

Gallwch fynd i dudalennau llwybrau bysiau cludiant i’r ysgol. Ni chaiff amseroedd gollwng i'r ysgol eu cyhoeddi, ond gallwch ofyn am amcangyfrif o'r amseroedd ar gyfer llwybr eich plentyn gan y cwmni bysiau yn uniongyrchol.

Ar gyfer disgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant i’r ysgol am ddim, mae manylion llwybrau cyhoeddus ar gael ar wefan Traveline Cymru.

Na. Rhaid i'r disgyblion gerdded i'w man casglu penodol ar gyfer bysiau.

Cynghorir disgyblion i fod yn eu safle bws 10 munud cyn yr amser gadael sydd wedi'i drefnu. Os nad yw'r bws wedi cyrraedd ar ôl 20 munud, dylai'r disgyblion ddilyn y canllawiau ar gefn eu tocyn bws. Dylent ffonio'r rhif sydd wedi'i nodi ac aros am gyfarwyddiadau gan y tîm Cludiant i’r Ysgol.

Nac oes. Bydd y gwasanaeth cludiant i'r ysgol ond yn codi ac yn gollwng disgyblion yn eu safle bws dynodedig. Ni fydd gyrrwr y bws yn caniatáu nac yn awdurdodi unrhyw gyfeiriad neu fan gollwng arall.

Na. Mae gan bob llwybr ysgol rif contract unigol, a dim ond y disgyblion sydd wedi cael tocyn ar gyfer y llwybr hwnnw gaiff deithio. Bydd unrhyw blentyn sy’n ceisio mynd ar y bws anghywir yn cael ei wrthod.

Yn ystod pandemig Covid-19, mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Mae'n rhaid i rieni a gofalwyr plant ysgol gynradd sicrhau bod eu plentyn yn mynd ar y bws a dod oddi arno yn ddiogel. Rhaid i oedolyn cyfrifol fod ar gael o leiaf 10 munud cyn yr amser casglu y cytunwyd arno fel y nodir ar amserlen y bws ysgol.

Os na fydd oedolyn cyfrifol yn aros yn y safle dynodedig i gwrdd â phlentyn oedran cynradd, bydd y plentyn yn aros ar y bws tra bydd yn cwblhau ei daith. Yna bydd yn dychwelyd i arhosfan y plentyn. Os nad oes oedolyn cyfrifol yno o hyd, bydd y plentyn yn mynd i'r orsaf heddlu agosaf.

Yn ystod pandemig Covid-19, mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Yn ystod pandemig Covid-19, mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Na chaiff. Dim ond disgyblion cymwys sy'n cael teithio ar wasanaethau cludiant i’r ysgol.

Cludiant i ysgol anghenion addysgol arbennig

Rhoi gwybod i'r ysgol a gofyn iddi roi gwybod i’r tîm Cludiant i’r Ysgol.

Cysylltu â'r tîm Cludiant i’r Ysgol i wirio statws trefniadau cludiant eich plentyn.

E: schooltransport@bridgend.gov.uk.

Rhaid i rieni a gofalwyr sicrhau bod cyfarpar yn cael ei gynnal a'i gadw'n briodol er mwyn sicrhau y gall eu plentyn deithio'n ddiogel. Dylai cadeiriau olwyn gael eu gosod gyda'r cynhaliwr pen priodol, ffrwynau a phwyntiau angori, teiars chwyddedig, breciau wedi'u haddasu a phecyn pŵer wedi'i wefru, lle bo hynny'n berthnasol.

Caiff. Caniateir mynd â meddyginiaeth ar gludiant i’r ysgol. Sicrhewch fod y feddyginiaeth mewn cynhwysydd diogel ym mag ysgol eich plentyn, lle nad yw plant eraill yn gallu mynd ato. Rhaid rhoi gwybod i'r gyrrwr neu'r hebryngwr fod meddyginiaeth yn cael ei chludo.

Ni all y gyrrwr na’r hebryngwr weinyddu meddyginiaeth o dan unrhyw amgylchiadau. Mewn argyfwng, byddant yn stopio, ac yn ffonio 999 am gymorth.

Cludiant am ddim rhwng y cartref a'r ysgol/coleg

Mae gan ddysgwyr hawl i gael cludiant am ddim ar yr amod:

  • eu bod yn astudio cwrs amser llawn am y tro cyntaf mewn coleg addysg bellach yn y flwyddyn academaidd pan fyddant yn 16, 17 neu 18 oed ar 1af Medi
  • eu bod yn byw y tu hwnt i'r maen prawf tair milltir
  • eu bod yn mynychu'r coleg agosaf i'w cartref sy'n darparu'r cwrs y maent yn ei ddewis

Am fwy o wybodaeth darllenwch y Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol neu'r Coleg.

Bydd p’un ai a yw eich plentyn yn gymwys i gael tocyn am ddim yn cael ei asesu yn ystod y cyfnod cofrestru yng ngholegau Pen-y-bont ar Ogwr neu Bencoed. Ar gyfer colegau y tu allan i'r sir, llenwch y ffurflen ar Fy nghyfrif.

Ymddygiad disgyblion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Côd Ymddygiad wrth Deithio. Mae'n annog teithio diogel i'r ysgol, ac yn nodi’r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan ddisgyblion.

Os na fydd disgyblion yn dilyn y côd, gall ysgolion, colegau a'r awdurdod lleol gymryd camau yn eu herbyn er eu diogelwch eu hunain ac eraill. Gallai hyn olygu dileu eu hawl i gludiant i’r ysgol am gyfnod a hyd yn oed eu gwahardd o'r ysgol.

Os bydd disgybl yn cael ei wahardd oddi ar gludiant i'r ysgol, bydd rhieni neu ofalwyr y disgybl yn cael gwybod yn ysgrifenedig am ba hyd, yn ogystal â’r rheswm. Bydd angen i rieni a gofalwyr wneud trefniadau eraill ar gyfer y cyfnod fel bod y disgybl yn parhau i fynychu'r ysgol.

Gall difrod i gerbyd y cwmni gweithredu olygu bod y cwmni'n adennill cost y gwaith trwsio gan rieni neu ofalwyr y plentyn.

Cynllun Dim Tocyn, Dim Teithio

Mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion yn ystod pandemig Covid-19.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion yn ystod pandemig Covid-19.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion yn ystod pandemig Covid-19.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Mae’r cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ wedi cael ei ohirio hyd nes ceir rhybudd pellach er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gludiant ysgolion yn ystod pandemig Covid-19.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol efallai na fyddwch yn derbyn tocyn bws cyn mis Medi. Ni fydd hyn yn effeithio ar allu eich plentyn i ddefnyddio’r cludiant y mae ganddo hawl iddo.

Os bydd eich plentyn yn colli ei docyn yn ystod y dydd, dylai fynd i swyddfa’r ysgol i ofyn am docyn dros dro. Gallwch wneud cais am docyn newydd yn lle’r un sydd wedi’i golli yn Fy Nghyfrif. 

Bydd staff yr awdurdod lleol yn cynnal archwiliadau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.

Cwyno neu wneud ymholiad

I gwyno am elfen o gludiant i'r ysgol, neu i ofyn am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni isod:

Cyswllt

Tîm Cludiant i’r Ysgol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y