Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwestiynau cyffredin ynghylch cludiant i'r ysgol

Cludiant i ysgolion prif ffrwd

Bydd rhieni/gofalwyr disgyblion cymwys yn derbyn llythyr pan fydd cludiant wedi’i drefnu gan yr awdurdod lleol. Bydd y llythyr hwn yn esbonio pa ddarparwr cludiant fydd yn cludo eich plentyn, yn ogystal â’i fanylion cyswllt a rhif y contract.

Nid oes proses ymgeisio a byddwn yn rhoi gwybod i chi mewn llythyr os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim.

Ar gyfer disgyblion oedran cynradd, nid oes angen gwneud unrhyw beth. Fodd bynnag, mae disgyblion oedran uwchradd angen tocyn bws gyda llun arno i deithio. Felly bydd rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein a bydd tocyn yn cael ei anfon atoch chi.

Bydd y Tîm Cludiant Ysgolion yn rhoi gwybod i ddisgyblion oedran cynradd am eu cymhwysedd. Bydd rhieni disgyblion oedran uwchradd yn derbyn llythyr cyn dechrau’r flwyddyn ysgol, sy’n manylu ar sut mae cael tocyn bws. Rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein gyda llun maint pasbort cymeradwy i dderbyn eich tocyn. Ar ôl ei llenwi, byddwch yn derbyn y tocyn bws cyn i’r flwyddyn ysgol ddechrau.

Na chaiff. Mae gennym gynllun ‘Dim tocyn, dim teithio’. Fodd bynnag, gall eich plentyn gael tocyn dros dro o dderbynfa’r ysgol tra bydd tocyn yn cael ei lunio.

Os na fydd eich plentyn wedi cael tocyn erbyn diwedd mis Awst, cysylltwch â'r tîm Cludiant i'r Ysgol.

E: schooltransport@bridgend.gov.uk.

Ffôn: 01656 643643

Rhaid i chi roi gwybod i'r ysgol a gofyn iddi roi gwybod i’r tîm Cludiant i’r Ysgol. Os ydych yn dal yn gymwys o dan y meini prawf cymhwysedd cyfredol, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau hyn.

Dim ond trefniadau byw pendant fydd yn cael eu hystyried mewn perthynas â disgyblion preswyliaeth ddeuol, a bydd rhaid dangos tystiolaeth o breswyliaeth ddeuol.

Os bydd plentyn yn aros mewn mwy nag un cyfeiriad am gyfnod o amser, efallai mai ysgol wahanol fydd eu hysgol addas agosaf. Os felly, ni fydd gan eich plentyn hawl i gludiant am ddim pan mae’n aros yn y cyfeiriad arall.

Os mai’r ysgol mae eich plentyn yn mynd iddi yw’r ysgol addas agosaf at y ddau gyfeiriad, bydd cludiant ysgol am ddim yn cael ei ddarparu. Mae hyn yn amodol ar fodloni gofyniad pellter perthnasol y polisi teithiau dysgwyr.

Os ydych yn anfon eich plentyn i ysgol heb fod yr ysgol ddalgylch addas agosaf ato, ni ddarperir cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol.

Gallwch fynd i dudalennau llwybrau bysiau cludiant i’r ysgol. Ni chaiff amseroedd gollwng i'r ysgol eu cyhoeddi, ond gallwch ofyn am amcangyfrif o'r amseroedd ar gyfer llwybr eich plentyn gan y cwmni bysiau yn uniongyrchol.

Ar gyfer disgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant i’r ysgol am ddim, mae manylion llwybrau cyhoeddus ar gael ar wefan Traveline Cymru.

Na. Rhaid i'r disgyblion gerdded i'w man casglu penodol ar gyfer bysiau.

Cynghorir disgyblion i fod yn eu safle bws 10 munud cyn yr amser gadael sydd wedi'i drefnu. Os nad yw'r bws wedi cyrraedd ar ôl 20 munud, dylai'r disgyblion ddilyn y canllawiau ar gefn eu tocyn bws. Dylent ffonio'r rhif sydd wedi'i nodi ac aros am gyfarwyddiadau gan y tîm Cludiant i’r Ysgol.

Nac oes. Bydd y gwasanaeth cludiant i'r ysgol ond yn codi ac yn gollwng disgyblion yn eu safle bws dynodedig. Ni fydd gyrrwr y bws yn caniatáu nac yn awdurdodi unrhyw gyfeiriad neu fan gollwng arall.

Nac oes. Mae gan bob llwybr ysgol rif contract unigol, a dim ond disgyblion sy'n cael tocyn ar gyfer y llwybr hwnnw gaiff deithio. Ni fydd unrhyw blentyn sy'n ceisio cael lle ar y bws anghywir yn cael mynediad.

Mae'n rhaid i rieni a gofalwyr plant ysgol gynradd sicrhau bod eu plentyn yn mynd ar y bws a dod oddi arno yn ddiogel. Rhaid i oedolyn cyfrifol fod ar gael o leiaf 10 munud cyn yr amser casglu y cytunwyd arno fel y nodir ar amserlen y bws ysgol.

Os na fydd oedolyn cyfrifol yn aros yn y safle dynodedig i gwrdd â phlentyn oedran cynradd, bydd y plentyn yn aros ar y bws tra bydd yn cwblhau ei daith. Yna bydd yn dychwelyd i arhosfan y plentyn. Os nad oes oedolyn cyfrifol yno o hyd, bydd y plentyn yn mynd i'r orsaf heddlu agosaf.

Gwneud cais am docyn newydd ar Fy nghyfrif. Mae gyrwyr yn cael cyfarwyddyd i beidio â chaniatáu i ddisgyblion deithio heb eu tocynnau. Ar ôl cyrraedd yr ysgol, rhaid i’r disgybl roi gwybod yn y dderbynfa ei fod wedi colli ei docyn a bydd yn cael tocyn dros dro.

Na chaiff. Dim ond disgyblion cymwys sy'n cael teithio ar wasanaethau cludiant i’r ysgol.

Cludiant i ysgol anghenion addysgol arbennig

Rhoi gwybod i'r ysgol a gofyn iddi roi gwybod i’r tîm Cludiant i’r Ysgol.

Cysylltu â'r tîm Cludiant i’r Ysgol i wirio statws trefniadau cludiant eich plentyn.

E: schooltransport@bridgend.gov.uk.

Rhaid i rieni a gofalwyr sicrhau bod cyfarpar yn cael ei gynnal a'i gadw'n briodol er mwyn sicrhau y gall eu plentyn deithio'n ddiogel. Dylai cadeiriau olwyn gael eu gosod gyda'r cynhaliwr pen priodol, ffrwynau a phwyntiau angori, teiars chwyddedig, breciau wedi'u haddasu a phecyn pŵer wedi'i wefru, lle bo hynny'n berthnasol.

Caiff. Caniateir mynd â meddyginiaeth ar gludiant i’r ysgol. Sicrhewch fod y feddyginiaeth mewn cynhwysydd diogel ym mag ysgol eich plentyn, lle nad yw plant eraill yn gallu mynd ato. Rhaid rhoi gwybod i'r gyrrwr neu'r hebryngwr fod meddyginiaeth yn cael ei chludo.

Ni all y gyrrwr na’r hebryngwr weinyddu meddyginiaeth o dan unrhyw amgylchiadau. Mewn argyfwng, byddant yn stopio, ac yn ffonio 999 am gymorth.

Disgyblion heb hawl i gludiant am ddim

Weithiau gall nifer y disgyblion sydd â hawl i gludiant ysgol am ddim o ardal fod yn is na chapasiti’r cerbyd sy’n cael ei ddefnyddio. Mewn achosion o’r fath, bydd yr Awdurdod Lleol (ALl) yn sicrhau bod seddau wrth gefn ar gael i ddisgyblion sy’n byw o fewn dwy filltir (disgyblion cynradd) neu dair milltir (disgyblion ysgolion cyfun). Mae ‘llefydd talu’ yn cael eu neilltuo bob blwyddyn. Rhaid deall nad yw darparu’r cyfleuster hwn yn arwain at rwymedigaeth ar ran yr ALl i barhau â’r trefniant hwn am gyfnod amhenodol. Felly mae modd ei ddileu gyda rhybudd cymharol fyr.

Hefyd, mae’r ALl yn cadw’r hawl i ddileu lle talu mewn achosion lle mae’r rhiant/gofalwr yn gwrthod talu’r ffi. Hefyd, bydd yr ALl yn ystyried record talu blaenorol rhiant/gofalwr wrth ystyried cais newydd. Pan mae rhiant/gofalwr wedi gwrthod/methu talu yn ystod blynyddoedd blaenorol, gall hyn arwain at wrthod cais newydd.

Os oes gofod ar gael mewn cerbydau presennol, gall y disgyblion ddefnyddio lle am ffi o £380 am bob blwyddyn academaidd.

Anfonwch e-bost i schooltransport@bridgend.go.uk i wneud cais am ffurflen gais prynu sedd. Byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad yn ystod wythnosau cyntaf y flwyddyn academaidd newydd.

Cludiant am ddim rhwng y cartref a'r ysgol/coleg

Mae gan ddysgwyr hawl i gael cludiant am ddim ar yr amod:

  • eu bod yn astudio cwrs amser llawn am y tro cyntaf mewn coleg addysg bellach yn y flwyddyn academaidd pan fyddant yn 16, 17 neu 18 oed ar 1af Medi
  • eu bod yn byw y tu hwnt i'r maen prawf tair milltir
  • eu bod yn mynychu'r coleg agosaf i'w cartref sy'n darparu'r cwrs y maent yn ei ddewis

Am fwy o wybodaeth darllenwch y Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol neu'r Coleg.

Bydd p’un ai a yw eich plentyn yn gymwys i gael tocyn am ddim yn cael ei asesu yn ystod y cyfnod cofrestru yng ngholegau Pen-y-bont ar Ogwr neu Bencoed. Ar gyfer colegau y tu allan i'r sir, llenwch y ffurflen ar Fy nghyfrif.

 

 

Ymddygiad disgyblion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Côd Ymddygiad wrth Deithio. Mae'n annog teithio diogel i'r ysgol, ac yn nodi’r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan ddisgyblion.

Os na fydd disgyblion yn dilyn y côd, gall ysgolion, colegau a'r awdurdod lleol gymryd camau yn eu herbyn er eu diogelwch eu hunain ac eraill. Gallai hyn olygu dileu eu hawl i gludiant i’r ysgol am gyfnod a hyd yn oed eu gwahardd o'r ysgol.

Os bydd disgybl yn cael ei wahardd oddi ar gludiant i'r ysgol, bydd rhieni neu ofalwyr y disgybl yn cael gwybod yn ysgrifenedig am ba hyd, yn ogystal â’r rheswm. Bydd angen i rieni a gofalwyr wneud trefniadau eraill ar gyfer y cyfnod fel bod y disgybl yn parhau i fynychu'r ysgol.

Gall difrod i gerbyd y cwmni gweithredu olygu bod y cwmni'n adennill cost y gwaith trwsio gan rieni neu ofalwyr y plentyn.

Cynllun Dim Tocyn, Dim Teithio

Dim ond disgyblion sy'n dangos tocyn teithio dilys i'r gyrrwr ar bob taith fydd yn cael teithio. Mae’n effeithio ar ddisgyblion oedran ysgol uwchradd ac, o ddechrau tymor yr haf ar 29 Ebrill 2020, bydd hyn yn berthnasol hefyd i ddisgyblion ysgolion cynradd.

Ni chaiff gyrwyr gludo disgyblion na allant ddangos tocyn dilys, hyd yn oed os yw'r gyrwyr yn gwybod eu bod yn deithwyr rheolaidd.

Gwnewch yn siŵr fod tocyn bws eich plentyn ganddo cyn iddo adael ei gartref bob dydd. Mae'n hanfodol bod eich plentyn yn gwybod beth i'w wneud os yw wedi anghofio neu wedi colli ei docyn, ac yn cael ei atal rhag teithio. Ymysg y dewisiadau mae dychwelyd adref, ffonio rhiant/gofalwr, neu fynd i gartref perthynas. Os bydd disgybl yn cael ei atal rhag teithio gan nad oes ganddo docyn dilys, cyfrifoldeb y rhiant yw sicrhau ei fod yn cyrraedd yr ysgol.

Os bydd eich plentyn yn colli ei docyn yn ystod y dydd, dylai fynd i swyddfa'r ysgol i ofyn am docyn dros dro. Gallwch wneud cais am docyn newydd ar Fy Nghyfrif.

Bydd staff yr awdurdod lleol yn cynnal archwiliadau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.

Cwyno neu wneud ymholiad

I gwyno am elfen o gludiant i'r ysgol, neu i ofyn am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni isod:

Cyswllt

Tîm Cludiant i’r Ysgol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y