Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyrsiau Learndirect

Mae Learndirect yn cynnig llawer o hyblygrwydd. Mae’r cyrsiau ar-lein am ddim yma’n galluogi i chi astudio yn eich amser eich hun, gan eu bod yn cael eu harwain gan y dysgwr ac yn cael eu rhannu’n rannau cryno. 

I gofrestru neu am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost i .

Mae cwrs Excel 2019 – Arbenigwr – Swyddogaethau Uwch, Cadarnhau ac Archwilio yn rhoi sylw i ddefnyddio Swyddogaethau Rhesymegol, Gwybodaeth, Amser, Mathemategol a Chwilio. Byddwch hefyd yn dysgu sut i Gadarnhau llyfrau gwaith, Rhannu a Diogelu llyfrau gwaith a defnyddio adnoddau Archwilio.

 

Nodweddion y cwrs

 • Mae hyfforddiant efelychu yn atgynhyrchu'r feddalwedd rydych chi'n ei dysgu gan ddarparu profiad dysgu realistig.
 • Dysgu sut i gyflawni tasgau yn eich amser eich hun ac yn rhyngweithiol trwy ddilyn gweithredoedd cam wrth gam hawdd.
 • Cadarnhau eich gwybodaeth ar ddiwedd pob gwers trwy gwblhau cwestiynau cwis rhyngweithiol ac amlddewis.
 • Asesu eich sgiliau unrhyw bryd trwy wneud Prawf y Cwrs.
 • Gellir cwblhau gwersi o fewn 30 munud ac felly mae posib gwneud hyfforddiant mewn darnau bach.
 • Mae llyfrnodi yn eich galluogi i ddysgu mewn sesiynau hyfforddi lluosog.
 • Mae nodweddion llywio cwrs yn eich galluogi i neidio'n uniongyrchol i bynciau penodol o ddiddordeb yn gyflym ac yn hawdd.
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd angen gweithgareddau hyfforddi cychwynnol a gloywi.

Byddwch yn dysgu sut i:         

Swyddogaethau Uwch – Swyddogaethau Rhesymegol a Gwybodaeth

 • Swyddogaeth IF;
 • Swyddogaeth OR;
 • Swyddogaeth AND;
 • Help ar gyfer Negeseuon Gwall;
 • Swyddogaethau IF Nyth;
 • Swyddogaethau IS;
 • Swyddogaeth ISERROR.

Swyddogaethau Amser a Mathemategol           

 • Swyddogaethau Defnyddio;        
 • Bocs Swyddogaeth Mewnosod;
 • Swyddogaeth HEDDIW;
 • Arddangos Dyddiadau fel Rhifau;
 • Swyddogaeth DYDD;
 • Swyddogaeth MIS;
 • Swyddogaeth BLWYDDYN;
 • Swyddogaeth CYFRIF;
 • Swyddogaeth COUNTA;
 • Swyddogaeth COUNTIF;
 • Swyddogaeth SUMIF;
 • Swyddogaeth AVERAGEIF;
 • Swyddogaeth ROUND;
 • Swyddogaethau Nythu;
 • Swyddogaethau Cylchol;               
 • Cyfrifiadau Ailadroddus.

Swyddogaethau Chwilio          

 • Swyddogaeth VLOOKUP;
 • Tablau Creu Chwiliad;
 • Swyddogaethau Mewnosod;
 • Dadleuon VLOOKUP;
 • Swyddogaeth LOOKUP;
 • Addasu Data Chwiliad;            
 • Swyddogaeth HLOOKUP. 

Cadarnhau ac Archwilio Llyfrau Gwaith Cadarnhau        

 • Data Cadarnhau;      
 • Beth yw Cadarnhau?
 • Dewis Ardal Cyrchfan;          
 • Cadarnhau Llyfrau Gwaith;
 • Creu Dolenni;
 • Diweddaru Data Cysylltiedig;
 • Amlinellu Nodweddion.

Adnoddau Archwilio

 • Defnyddio Adnoddau Archwilio;
 • Olrhain Cynseiliau;
 • Dibynyddion Olrhain;
 • Dileu Saethau Olrheiniwr;
 • Olrhain Gwallau mewn Fformiwlâu;
 • Cywiro Gwallau mewn Fformiwlâu.
 • Gweld Lleoliadau Fformiwlâu;
 • Dangos Fformiwlâu.

Diogelu a Rhannu Llyfrau Gwaith

 • Diogelu Llyfrau Gwaith;
 • Dileu Diogelwch;        
 • Diogelu Llyfrau Gwaith;
 • Agor Llyfrau Gwaith Wedi’u Diogelu.

Rhannu Llyfrau Gwaith

 • Rhannu Dulliau;  
 • Rhannu gyda Phobl;
 • Uwchlwytho i OneDrive

Oriau Hyfforddi  

2 Awr 44 Munud       

Mae holl aelodau timau gwasanaethau i gwsmeriaid yn gwybod nad oes yr un cwsmer yr un fath! Mae rhai yn heriol oherwydd does dim i weld yn eu plesio, er gwaethaf eich ymdrechion gorau. Edrychwch ar sut mae ymdrin ag amrywiaeth o wahanol sefyllfaoedd sy’n cynnwys cwsmeriaid heriol mewn modd cyfeillgar, pwyllog a phroffesiynol, p’un a ydyn nhw’n cyfathrebu’n aneglur, eu bod yn anghywir neu amhendant, yn anghwrtais neu’n anghyfarwydd â’ch cynnyrch neu eich gwasanaeth. Yn y cwrs hyfforddi ar-lein hwn byddwch yn wynebu sefyllfaoedd penodol ac yn gorfod penderfynu ar y ffordd orau o weithredu i wneud yn siŵr bod pob cwsmer rydych chi’n ei wasanaethu yn gadael yn gwsmer bodlon.

Deilliannau’r Cwrs:

 • Dal ati mewn amgylchiadau anodd
 • Datblygu eich sgiliau gwrando, cwestiynu a chyfathrebu eraill i helpu i feithrin perthynas â phob cwsmer, dim ots beth yw ei sefyllfa

Os ydych chi eisiau llwyddo yn y byd gwerthiant mae'n syniad da i chi fod yn arbenigwr ar yr hyn rydych chi'n ei werthu. Ond beth sydd angen i chi ei wybod i gael eich ystyried yn “arbenigwr,” a sut yn union ydych chi'n cael yr wybodaeth? Mae’r sesiwn yma’n esbonio sut i fod y person y mae pawb eisiau siarad ag ef a sut i ddefnyddio’r arbenigedd yma i werthu mwy.

 

Ymhlith y pynciau sy’n cael sylw mae:  

 • Sut i werthuso eich lefel gyfredol o wybodaeth am gynnyrch
 • Yr union gamau i fynd o ble rydych chi nawr i fod yn Feistr ar gynnyrch
 • Sut i nodi'r hyn mae eich cwsmeriaid ei eisiau mewn gwirionedd o'ch cynhyrchion
 • A llawer mwy…

Oriau Hyfforddi: 25 Munud   

Byddwch yn dysgu am gydrannau sgrin, ffolderi Outlook a sut mae llywio rhyngddynt. Byddwch yn defnyddio adnoddau negeseuon, yn gweithio gyda negeseuon ac yn addasu dewisiadau Outlook hefyd.

Nodweddion y cwrs

 • Hyfforddiant efelychu yn atgynhyrchu’r feddalwedd rydych chi’n ei dysgu, gan ddarparu profiad dysgu realistig.
 • Dysgu sut mae cyflawni tasgau ar eich cyflymder eich hun ac yn rhyngweithiol gan ddilyn gweithrediadau cam-wrth-gam.
 • Atgyfnerthu eich gwybodaeth ar ddiwedd pob gwers drwy ateb cwestiynau cwis rhyngweithiol, amlddewis.
 • Asesu eich sgiliau ar unrhyw adeg drwy sefyll Prawf y Cwrs.
 • Mae modd cwblhau gwersi mewn 30 munud er mwyn dilyn yr hyfforddiant mewn darnau cryno.
 • Yr adnodd nodau tudalen yn eich galluogi i ddysgu mewn mwy nag un sesiwn hyfforddi.
 • Nodweddion llywio’r cwrs yn eich galluogi i neidio’n uniongyrchol i bynciau penodol o ddiddordeb yn gyflym ac yn hawdd.
 • Wedi’i ddylunio i bobl sydd angen gweithgareddau hyfforddi cychwynnol a gloywi.
 • Ar gael ar-lein 24 awr y dydd.
 • Fersiwn i ddyfeisiau symudol ar gael.
 • Gallu adolygu cynnwys y cwrs gydag eLyfrau

Deall y broses o ddemocratiaeth

Deall rheolau’r gyfraith

Goddefgarwch tuag at y rhai sydd â ffydd a chredoau gwahanol

Parch at y naill a’r llall

Gwybod am werth rhyddid yr unigolyn

Ymwybyddiaeth

 • Esbonio beth sy’n enghreifftiau o straen
 • Bod yn ymwybodol o berygl pwysau cadarnhaol yn troi’n straen
 • Adnabod arwyddion o’ch straen

Dadansoddi

 • Adnabod achosion straen
 • Nodi gwreiddiau eich straen
 • Penderfynu sut i fynd i’r afael â’ch straen

Gweithredu

 • Torri’r cylch straen
 • Defnyddio amrywiaeth o strategaethau i ymdopi â straen
 • Cymryd camau i leddfu straen

Er bod gan bob cwsmer rai disgwyliadau sylfaenol pan fyddant yn aros mewn gwesty, fel glendid a diogelwch, yn dibynnu ar pam eu bod wedi archebu, mae gan gwsmeriaid ddisgwyliadau ychwanegol. Mae’r gallu i ddeall y gwahanol ddisgwyliadau ac i gwrdd â’r disgwyliadau hynny, neu ragori arnynt yn ddelfrydol, yn grefft wirioneddol i’r gweithiwr lletygarwch proffesiynol.

Cynulleidfa

Wedi'u cynllunio ar gyfer yr holl staff ‘blaen tŷ’ gweithredol mewn gwestai, gellir defnyddio'r modiwlau fel rhaglen gyflawn neu'n unigol ar gyfer anghenion hyfforddi penodol neu sesiynau gloywi. Efallai yr hoffai unigolion ddatblygu eu gwybodaeth a'u hyder eu hunain neu ddefnyddio'r tystysgrifau modiwl mewn cyfweliadau.

Nodau

 • Nodi gwahanol anghenion gwahanol fathau o gwsmeriaid a nodi syniadau i greu gwasanaethau cwsmeriaid gwych.             

Oriau Hyfforddi: 45 Munud.

Cymorth cyntaf yw’r gofal a roddir ar unwaith i anifail anwes sydd wedi cael anaf neu sy’n mynd yn sâl yn sydyn. Gellir ei ddefnyddio i drin problem gartref, fel crafiad bach, ac i wneud yn siŵr bod yr anifail yn aros yn fyw nes ei fod yn cael triniaeth gan filfeddyg. Mae’n bwysig cofio mai pwyll piau hi yn y sefyllfaoedd hyn.

Deall egwyddorion cymorth cyntaf

 • Gwybod sut mae brysbennu galwad ffôn frys
 • Deall y sefyllfa gyfreithiol wrth drin anifeiliaid sydd wedi’u hanafu
 • Deall eich rôl chi mewn sefyllfa frys

Anhwylder Deubegynol, 110 munud

Mae’r cwrs hwn wedi cael ei ddylunio i helpu’r dysgwr i ddeall anhwylder deubegynol, i archwilio’r mathau o gyflyrau deubegynol, ac i’w alluogi i adnabod a chynorthwyo unigolion y mae’r cyflwr iechyd meddwl hwn yn effeithio arnynt. Mae’r cwrs hwn yn archwilio beth yw anhwylder deubegynol a sut mae’n gallu effeithio’n gymdeithasol ac yn emosiynol ar unigolion sydd wedi cael diagnosis o’r cyflwr iechyd meddwl hwn.

Deilliannau dysgu:

 • Deall beth yw anhwylder deubegynol
 • Gallu adnabod y gwahanol fathau o anhwylder deubegynol
 • Adnabod gwahanol gyflyrau hwyliau deubegynol
 • Deall prif achosion anhwylder deubegynol
 • Gwneud diagnosis o anhwylder deubegynol a’i drin
 • Adnabod y stigma posib mewn cysylltiad ag anhwylder deubegynol
 • Deall y strategaethau cymorth sydd ar gael.

Gwella eich ymwybyddiaeth o ddiogelwch fel gyrrwr a helpu i atal damweiniau cysylltiedig â gyrru.

Mae’r cwrs e-ddysgu trais a cham-drin domestig hwn wedi cael ei ddylunio i’ch helpu i ddeall y pwnc, ac i gefnogi’r bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw sy’n dioddef trais a/neu gam-drin domestig, neu wedi dioddef hynny. Bydd y cwrs yn cyflenwi dysgwyr â’r adnoddau i allu adnabod cam-drin, cychwyn y prosesau sy’n cael eu hargymell a gweithio’n gyson â’r rheini, a deall y fframweithiau deddfwriaethol a sefydliadol sy’n gysylltiedig â’u hamgylchedd gwaith.

 

Erbyn diwedd y modiwl e-ddysgu hwn byddwch yn deall y deilliannau dysgu canlynol:

 • Deall cyd-destun cam-drin domestig yn y sectorau cymorth a thai
 • Deall yn well ar bwy mae trais a cham-drin domestig yn effeithio
 • Deall natur a phroses trais a cham-drin domestig
 • Nodi rhwystrau posib i roi gwybod am gam-drin o ran y dioddefwr, staff a phobl eraill
 • Archwilio’r ddeddfwriaeth a’r polisïau allweddol mewn cysylltiad â thrais a cham-drin domestig, a sut mae’r rhain yn effeithio ar eich gwaith
 • Archwilio eich swyddogaethau a’ch cyfrifoldebau eich hun o ran adnabod a rhoi gwybod am gam-drin posib, yn ogystal â swyddogaethau a chyfrifoldebau eich asiantaethau partner
 • Magu hyder yn cynhyrchu asesiadau risg a chynlluniau diogelwch
 • Archwilio enghreifftiau ymarferol o ymyriadau i’ch helpu i hybu diogelwch a lles eich cleientiaid/cwsmeriaid
 • Cael gwell dealltwriaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod ac o gam-drin ar sail anrhydedd (gan gynnwys priodasau dan orfod).

Mae angen meithrin a datblygu syniadau. Pur anaml y ceir syniadau trwy fflach sydyn creadigrwydd neu ysbrydoliaeth ac mae'r cwrs hwn yn symleiddio'r broses o Gynhyrchu Syniadau. Bydd y cwrs Cynhyrchu Syniadau hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r adnoddau i'r dysgwr allu gweithredu diwylliant cynhyrchu syniadau REAL. Bydd y dysgwr yn deall sut i gymhwyso'r adnoddau hyn i fod o fudd iddynt hwy eu hunain a'r cwmni ei hun. Mae'r adnoddau’n cynnwys y canlynol:

 • Meddwl am Syniadau
 • Gwydroi Meddwl am Syniadau
 • Tai gwydr
 • SCAMPER
 • 6 Het Meddwl

Bydd y dysgwr yn deall sut i ddefnyddio'r adnoddau yn effeithiol i wneud y gorau o'r mewnbwn gan holl aelodau'r tîm i gael y fantais fwyaf. Bydd hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio'r modelau uchod yn gywir mewn amgylchedd gwaith gyda gwybodaeth am y Cynhyrchu Syniadau canlynol:

 • Datrys Problemau
 • Syniadau Deilliadol
 • Syniadau Symbiotig
 • Syniadau Chwyldroadol
 • Darganfod Serendipaidd.
 • Arloesi Wedi’i Dargedu
 • Arloesi Artistig            
 • Syniadau Athronyddol
 • Darganfod gyda Chymorth Cyfrifiadur

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth ragorol i chi o sut i Gynhyrchu Syniadau wedi'u hanelu at y buddion busnes canlynol:

 • Deall potensial twf mewnol ac allanol
 • Gwell cynhyrchiant a llai o gostau
 • Gwell ansawdd
 • Trin materion cyfreithiol ac amgylcheddol yn effeithiol
 • Ehangu ystod y cynnyrch
 • Gwerth ychwanegol
 • Gwell cadw ar staff, cymhelliant a recriwtio haws

Canlyniadau Hyfforddi:

 

Dyma nodau dysgu’r cwrs:                   

 • Gallu esbonio pam mae cynhyrchu syniadau yn hanfodol i unrhyw fusnes
 • Meddu ar wybodaeth ymarferol am yr adnoddau allweddol y gallwch eu defnyddio i gynhyrchu syniadau

Gwybod sut i gymhwyso technegau cynhyrchu syniadau i'ch sefyllfa fusnes eich hun

Bydd y cwrs hwn yn archwilio enghreifftiau o anawsterau iechyd meddwl cyffredin a sut mae eu hadnabod. Bydd y cwrs yn cynyddu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth er mwyn i chi allu cynnig cymorth a gofal i unigolyn a allai fod yn cael trafferth gyda’i iechyd meddwl. Sylwch: ni ellir ei ddefnyddio fel rhan o adnodd diagnostig a dydy ei gwblhau ddim yn golygu eich bod yn gymwys i asesu na diagnosio unigolion ag anawsterau iechyd meddwl.

Deilliannau’r cwrs

 • Gwella dealltwriaeth dysgwyr o anawsterau iechyd meddwl cyffredin.
 • Darparu gwybodaeth am sut i adnabod rhywun a allai fod â phryderon iechyd meddwl ac am ba wasanaethau neu driniaethau sydd ar gael iddynt.
 • Archwilio’r syniad o ba mor gyffredin yw anawsterau iechyd meddwl a rhoi gwybod i’r dysgwyr am y camsyniadau a’r rhagdybiaethau sydd gan rai.
 • Gwahaniaethu rhwng y termau ‘iechyd meddwl’ a ‘salwch meddwl’.
 • Deall diffiniad iechyd meddwl.
 • Nodi prif achosion cyflyrau iechyd meddwl cyffredin.
 • Nodi arwyddion rhybudd cynnar a symptomau cyflyrau iechyd meddwl, yn ogystal â’r hyn sy’n gallu eu hachosi.
 • Deall effeithiau iechyd meddwl gwael.
 • Deall y triniaethau sydd ar gael ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl cyffredin.

Er mwyn pennu safon ymddygiad yn y gweithle, mae angen i arweinwyr ddod yn 'hyfforddwyr ymddygiad'. Mae hyn yn golygu bod yn fodel rôl, yn gyfathrebwr rhagweithiol ac yn ymroddedig i bennu safonau ymddygiad yn y gweithle. Mae'r rhaglen hon yn pwysleisio sut i baratoi a chynnal sgwrs hyfforddi ar ymddygiad amhriodol yn y gweithle. Yn seiliedig ar flynyddoedd lawer o brofiad AD Awstralia mewn hyfforddi a meithrin arweinwyr yn y broses heriol hon.

Cynnwys

 • Mae Modiwl 1 yn ymdrin â rôl yr arweinydd o fod yn hyfforddwr ar ymddygiad;
 • Mae Modiwl 2 yn ymdrin â pharatoi ar gyfer adborth ar ymddygiad amhriodol;
 • Mae Modiwl 3 yn ymdrin â chynnal sgwrs wyneb yn wyneb ar ymddygiad amhriodol; ac
 • Adnoddau Ychwanegol: Llyfrgell Wybodaeth, Clipiau Fideo, Asesu a Gweithgareddau.

Canlyniadau Dysgu

 • Deall pa mor bwysig yw hi, fel arweinydd, i wneud ymddygiad parchus o safon uchel yn ffocws parhaus yn y gweithle;
 • Deall pam y gall fod yn anodd cynnal trafodaethau gyda phobl mewn perthynas ag ymddygiad amhriodol;
 • Gallu paratoi a chynnal trafodaeth wyneb yn wyneb adeiladol am ymddygiad amhriodol yn y gweithle; a
 • Deall goblygiadau peidio ag ymdrin ag ymddygiad amhriodol.

Cynulleidfa

Rheolwyr

Mae pob cyflwyniad llwyddiannus a gafaelgar yn dechrau gyda chynllunio effeithiol. Dysgwch sut i osod amcanion clir, dadansoddi'ch cynulleidfa fel eich bod chi'n gweld pethau o'u safbwynt hwy, cynllunio ar gyfer y lleoliad a datblygu cynlluniau wrth gefn.

Pwyntiau Dysgu Allweddol:

 • Diffinio amcan y cyflwyniad
 • Deall eich cynulleidfa
 • Sut i fodloni disgwyliadau eich cynulleidfa
 • Sut i drin cwestiynau

Canlyniadau’r Cwrs:

 • Byddwch yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni a gosod amcanion clir ar gyfer eich cyflwyniad
 • Datblygwch restr wirio i ddadansoddi anghenion, agweddau a disgwyliadau eich cynulleidfa
 • Gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd sydd ar gael i chi - lleoliad a hyd y cyflwyniad, unigolion  allweddol sy’n mynychu
 • Gwneud cynlluniau wrth gefn ar gyfer pethau pan fydd pethau’n mynd o chwith
 • Mabwysiadu'r arddull gyflwyno briodol i weddu i'ch cynulleidfa, eich amcanion a’ch lleoliad.

Ydych chi'n gwybod pam mae cwsmeriaid yn dewis eich cynhyrchion neu eich gwasanaethau chi? Dysgwch sut i gysylltu nodweddion a buddion yr hyn rydych yn ei werthu ag anghenion eich cwsmer a rhoi’r ‘cwsmer yn gyntaf’ bob amser yn eich ffordd o feddwl, agwedd a dull o weithredu.

 

Pwyntiau Dysgu Allweddol:

 • Sut i gysylltu nodweddion cynnyrch â buddion
 • Sut i roi'r 'cwsmer yn gyntaf'
 • Deall pam mae cwsmeriaid yn dewis eich cynnyrch dros y gystadleuaeth

Canlyniadau’r Cwrs:

 • Nodweddion a buddion eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau a'r sector rydych yn gweithredu ynddo
 • Systemau a gwasanaethau eich sefydliad
 • Cryfderau a gwendidau eich tîm
 • Cynhyrchion, systemau a chynigion arbennig eich cystadleuwyr

Cynulleidfa Darged

Pob cyflogai sy’n ymdrin â chwsmeriaid

Oriau Hyfforddi: 30 Munud

Oes angen gloywi eich sgiliau Saesneg a mathemateg? Cewch ddewis o blith nifer fawr o gyrsiau learndirect Saesneg a mathemateg am ddim.

Mae'r cwrs iaith ar-lein hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd:

 • Yn ddechreuwyr llwyr neu'n gwybod dim ond llond llaw o eiriau yn yr iaith maent yn dymuno ei dysgu.
 • Yn mwynhau dysgu trwy gemau syml ond difyr.
 • Eisiau siarad a deall digon o eirfa sylfaenol i allu siarad ychydig.

Mae'r cwrs yn defnyddio dysgu seiliedig ar gemau sy'n hwyl ac yn reddfol. Byddwch yn dysgu geirfa hanfodol ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Nodweddion allweddol

 • Mae gemau rhyngweithiol yn gadael i chi weld faint gallwch chi ei gofio, ac yn cynyddu'n raddol mewn anhawster i'ch profi fwy a mwy.
 • Gwella eich ynganiad gyda'r gêm recordio, sy'n galluogi i chi gymharu eich acen yn erbyn siaradwr brodorol.
 • 30 o bynciau gwahanol gan gynnwys geiriau cyntaf, bwyd, lliwiau, rhifau, siopa a gwledydd (edrychwch ar y rhestr lawn isod).
 • Gwrando ar siaradwyr brodorol gwrywaidd a benywaidd yn ailadrodd pob gair neu ymadrodd gymaint o weithiau â sydd angen.
 • Gweld pynciau a gemau mewn unrhyw drefn, dysgu yn eich amser eich hun a chanolbwyntio ar y pynciau sydd angen y sylw mwyaf.

Sut mae’n gweithio

Cyfunodd gwyddonwyr, ymchwilwyr ac ieithyddion eu harbenigedd i helpu i greu uTtalk. Efallai y bydd ein hagwedd “anffurfiol”, seiliedig ar gemau, yn ymddangos yn anarferol i chi, ond dyma pam ei fod yn gweithio: Mae cysylltu gair â delwedd yn creu atgof cryfach na defnyddio geiriau yn unig – felly mae pob gair neu ymadrodd a glywch chi ar uTalk yn cael ei gynrychioli gan lun. Yr enw ar hyn yw codio deuol oherwydd ei fod yn defnyddio dwy ochr yr ymennydd: y chwith sy’n rheoli iaith a’r dde sy’n trin gwybodaeth weledol. Mae technoleg adnabod llais yn dda ond nid yw cystal â'r glust ddynol. Dyna pam y gofynnir i ddefnyddwyr farnu drostynt eu hunain sut mae eu hynganiad yn cymharu â siaradwr brodorol fel rhan o ddwy gêm uTalk. Mae ailadrodd gwybodaeth newydd yn rhoi hwb i'ch cof fel bod geiriau rydych chi eisiau eu dysgu yn ymddangos mewn gwahanol gemau a geiriau rydych chi'n cael trafferth â nhw yn cael eu hadnabod gan feddalwedd ddeallus ac yn codi'n amlach. Mae adran “Ymarfer” uTalk yn cyflwyno geiriau newydd i'ch cof tymor byr tra bod y gemau eraill, sy'n mynd yn fwyfwy heriol, wedi'u hanelu at ddod yn rhan o'ch cof hirdymor. Mae'r gemau wedi'u cynllunio i fod yn fyr ond yn ddigon heriol fel nad ydych yn debygol o gael marciau llawn y tro cyntaf - gan roi amser i chi stopio, cael seibiant a dychwelyd at bwnc yn nes ymlaen. Mae hynny oherwydd bod ailadrodd bylchog yn gwneud mwy i'ch cof chi na gorlwytho. Mae uTalk yn gwneud dysgu yn hwyl ac mae hynny'n rhyddhau cemegyn teimlad da o'r enw dopamin i'n llif gwaed sy'n rhoi hwb i gymhelliant ac yn ein helpu ni i gofio.

Mae hyfforddi wedi dod yn gynhwysyn hanfodol mewn arweinyddiaeth sy'n ofynnol i gynhyrchu'r timau gorau yn y gweithle. Dim ond arweinydd gwych all fod yn hyfforddwr gwych! Mae'r cwrs hyfforddi e-Ddysgu hwn wedi'i gynllunio i helpu rheolwyr ac arweinwyr tîm i sicrhau canlyniadau gwych drwy sgiliau hyfforddi effeithiol.

Pwyntiau Dysgu Allweddol:

 • Dysgu'r gwahaniaeth rhwng ymddygiadau dysgwr a hyfforddwr-ganolog
 • Dysgu sut i helpu dysgwyr ganfod eu datrysiadau eu hunain?
 • Dysgu awgrymiadau newydd ar gyfer sgiliau hyfforddi a fyddai'n mynd â'ch tîm i'r lefel nesaf.

Canlyniadau’r Cwrs:

 • Gwahaniaethu rhwng technegau dysgwr a hyfforddwr-ganolog
 • Defnyddio ymddygiadau dysgwr-ganolog i “dynnu” y broses yn ei blaen - gan ddangos dealltwriaeth, tynnu allan drwy gwestiynu, helpu'r dysgwr i ganfod eu datrysiadau eu hunain, gofyn i'r dysgwr am adborth
 • Defnyddio ymddygiadau hyfforddwr-ganolog i “wthio” y broses yn ei blaen - rhoi cyngor, rhannu profiadau, rhoi adborth, nodi disgwyliadau
 • Deall pa sgiliau sydd angen eu datblygu i fod yn hyfforddwr gwych.

Popeth roeddech chi eisiau ei wybod am:

Cadw Amser

Iechyd a Diogelwch

Eich hawliau yn y gwaith

Cyfrifoldeb a dibynadwyedd

Ymdrin â rhai o sylfeini'r platfform ar y cwmwl gan gynnwys:

Outlook ar-lein

One drive

Skype ar gyfer busnes

Apiau gwe cyffredin fel Word, PowerPoint ac Excel

Ac mae rhai apiau mwy newydd nad ydych chi'n ymwybodol ohonynt eto efallai fel: OneNote, Delve a Sway

Os ydym yn hoffi hynny ai peidio, mae cwsmeriaid yn ein barnu ni. Ac mae ein hymddangosiad corfforol a'r ffordd rydym yn trin cwsmeriaid yn penderfynu a ydym hyd yn cael cyfle i werthu ai peidio. Yn y sesiwn yma rydym yn esbonio sut i greu’r argraff fwyaf ffafriol ar gwsmeriaid - a medi'r manteision. 

Ymhlith y pynciau sy’n cael sylw mae:

 • Un peth bach y gallwch chi ei wneud sy'n gwneud gwahaniaeth MAWR
 • Sut i benderfynu ar y ffordd berffaith o wisgo
 • Yr un peth nad ydych chi BYTH eisiau ei wneud yn y gwaith
 • A llawer mwy …

Dyluniwyd y cwrs e-ddysgu yma ar Ymwybyddiaeth o Strôc i helpu'r dysgwr i ddod i ddeall beth yw strôc, edrych ar y gwahanol fathau o strôc a galluogi'r dysgwr i adnabod ac ymateb i symptomau strôc a chefnogi unigolion sydd wedi cael eu heffeithio gan strôc. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i gynyddu dealltwriaeth a darparu'r adnoddau a fydd yn cynnig cefnogaeth wedi'i thargedu'n well.   

Modiwlau’r Cwrs       

 • Deall gwahanol achosion strôc
 • Adnabod ac ymateb ar frys
 • Deall ffactorau ac achosion risg
 • Adsefydlu a chefnogaeth effeithiol
 • Gwirio Gwybodaeth

Dyluniwyd y cwrs e-ddysgu hylifau a maeth hwn i'ch helpu chi i ddeall y pwnc ac i gefnogi pobl rydych chi'n gweithio gyda hwy. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i roi enghreifftiau i staff iechyd a gofal cymdeithasol o sut gallant ddarparu hydradiad a maeth digonol i bobl yn eu gofal, gan gynnwys, yn benodol, plant ifanc iawn a phobl hŷn. Bydd y cwrs yn rhoi i ddysgwyr adnoddau i allu gweithio o fewn prosesau a argymhellir ac i ddeall y fframweithiau deddfwriaethol a sefydliadol sy'n ymwneud â'u hamgylchedd gwaith.

Cynulleidfa

Mae’r cwrs e-ddysgu yma ar gyfer:

 • Unrhyw grwpiau o staff, gan gynnwys staff di-dâl a gwirfoddol, y mae eu rôl yn cynnwys cefnogi unigolion â'u hanghenion hylif a maeth arferol.
 • Bydd angen hyfforddiant penodol ychwanegol ar staff sy'n ymwneud â swyddogaethol penodol fel darparu hylifau mewnwythiennol neu faeth artiffisial i gyflawni eu cyfrifoldebau.

Canlyniadau’r Cwrs

Erbyn diwedd y modiwl e-ddysgu hwn, bydd gennych ddealltwriaeth o'r canlyniadau dysgu canlynol:

 • Rhoi dealltwriaeth glir i'r dysgwr o'r ddeddfwriaeth ynghylch rheoli hylifau a maeth mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.
 • Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o pam mae hylifau a rheoli maeth yn hanfodol mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae llawer o weithgareddau'n sicrhau bod dysgwyr yn canolbwyntio'n llwyr, hyd yn oed os ydyn nhw wedi gwneud hyn o'r blaen! Mae dewis o fodiwlau i sicrhau dysgu wedi'i dargedu. Mae fersiynau ar gael ar gyfer staff y Gwasanaeth Bwyd neu staff Derbynfa a Gweinyddu neu staff Cadw Tŷ neu, os yw eich staff yn gyffredinol ar draws pob adran, mae fersiwn y cyfan mewn un!

Cynulleidfa

Yr holl staff gweithredol mewn gwestai, bwytai a bariau i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r holl weithdrefnau iechyd a diogelwch. Gellir defnyddio modiwlau fel rhaglen gyflawn neu'n unigol ar gyfer anghenion hyfforddi penodol neu loywi. Efallai yr hoffai unigolion ddatblygu eu gwybodaeth a'u hyder eu hunain neu ddefnyddio'r tystysgrifau modiwl mewn cyfweliadau.

Amcanion

 • Deall eich cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch yn y gwaith
 • Adnabod y peryglon posibl a geir yn y gwaith ac arferion gweithio diogel
 • Deall sut i roi gwybod am ddamwain yn y gwaith

Ar gyfer bron bob math o waith erbyn hyn mae angen dealltwriaeth o feddalwedd gyfrifiadurol, yn amrywio o lefel sylfaenol i lefel fwy cymhleth, prosesu geiriau, e-bost, taenlenni, a phori’r Rhyngrwyd.

Yng nghysur eich cartref chi eich hun ac ar amser sy’n addas i’ch anghenon unigol chi, gellwch ddysgu’r sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio casgliad Microsoft Office.

Mae’r cyrsiau am ddim, waeth beth fo eich statws o ran gwaith, ac mae modd eu dilyn gartref, os oes gennych gyfrifiadur a mynediad at y Rhyngrwyd.

Cwrs ar-lein rhyngweithiol a difyr ar ymarfer ar gyfer eich cyflwyniadau i gyflogeion. Cyfle i greu cyflwyniadau llwyddiannus ac effeithiol gyda'r cwrs hyfforddi Ymarfer Cyflwyniadau hwn. Ceisiwch osgoi methiant gyda'r cwrs hyfforddi Ymarfer Cyflwyniadau ar-lein hwn sy'n helpu cyfranogwyr i sicrhau eu bod yn gallu ymarfer yn effeithiol a pharatoi cymhorthion gweledol a thaflenni i greu argraff. Mae’r cwrs hwn yn helpu i sicrhau’r lefel gywir o ymarfer a pharodrwydd i ddatblygu’r hyder i addasu cyflwyniadau i naws y foment a symud yn hawdd o sgript barod i’w gwneud hyd yn oed yn fwy rhyngweithiol.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi sylw i’r canlynol:

 • sut i ymarfer cyn cyflwyniadau
 • sut i ddefnyddio cymhorthion gweledol a thaflenni
 • cyflwyno'n rhugl
 • ymarfer i'ch gwneud yn fwy cyfarwydd â chymhorthion gweledol, taflenni ac amseru
 • edrych ar eich defnydd o eiriau ac ymadroddion i gael yr effaith orau
 • arbrofi gyda "lliw" llais: cyflymder, swmp, tôn a phŵer y saib
 • ymarfer yn yr un ystum ag y bwriadwch gyflwyno, gyda'ch adnoddau gweledol os yw'n briodol
 • ymarfer ar eich pen eich hun i ddechrau ac wedyn ceisio adborth cefnogol pan fyddwch yn teimlo'n barod

Meddwl yn glyfar

I ddatrys problemau’n effeithiol, gwnewch ddefnydd da o’r hyn rydych chi’n ei wybod a sut rydych chi’n meddwl

Yn yr adran hon byddwch yn cael gwybod am:

 

 • Y gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o wybodaeth datrys problemau
 • Pam mae dull strwythuredig o ddatrys problemau yn bwysig

• Pryd mae arddulliau meddwl dadansoddol a chreadigol yn briodol

Mae cwestiynau’n gyfleoedd ardderchog i deilwra eich cyflwyniad i fodloni anghenion y gynulleidfa. Dysgwch sut mae annog cwestiynau ac edrych ar sut mae paratoi er mwyn gallu ymateb yn effeithiol, ac yn hyderus.

Prif Bwyntiau Dysgu:

 • Annog eich cynulleidfa i ofyn cwestiynau
 • Sut mae paratoi ar gyfer cwestiynau
 • Sut mae ateb cwestiynau’n effeithiol

Deilliannau’r Cwrs:

 • Defnyddio cwestiynau fel cyfle i deilwra eich cyflwyniad i anghenion y gynulleidfa
 • Paratoi ar gyfer cwestiynau a dangos eich bod yn fodlon ateb cwestiynau
 • Cynllunio pryd i ateb cwestiynau
 • Gwerthfawrogi pob cwestiwn
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn deall y cwestiwn, meddwl cyn siarad ac ateb mor eglur â phosib
 • Bod yn ddiffuant. Os nad oes gennych chi’r ateb, dywedwch hynny

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i roi gwell dealltwriaeth i’r dysgwr o gysyniadau seiberddiogelwch a’i gyfrifoldebau mewn perthynas â seiberddiogelwch. Nod y cwrs hwn yw cynyddu ymwybyddiaeth o fygythiadau sy'n ymwneud â seiberddiogelwch a'r hyn y gellir ei wneud i helpu i frwydro yn erbyn y bygythiadau hyn.

 

Canlyniadau’r Cwrs

Erbyn diwedd y modiwl e-ddysgu hwn, bydd gennych ddealltwriaeth o'r canlyniadau dysgu canlynol:

 

 • Deall beth mae Cybersecurity a'i effaith gysylltiedig yn ei olygu
 • Deall effeithiau posibl ymosodiad seiber llwyddiannus
 • Deall y gwahanol elfennau o faleiswedd
 • Deall bygythiad peirianneg gymdeithasol a hacio
 • Defnyddio arferion gorau wrth weithredu ar-lein
 • Defnyddio arferion gorau o ran creu a storio cyfrineiriau
 • Deall ystyriaethau eraill mewn perthynas â Seiberddiogelwch
 • Deall y warchodaeth a'r atal sydd ar gael
 • Deall beth i'w wneud os bydd ymosodiad.

Mae'r modiwl hwn yn datblygu eich gwybodaeth am sut mae gweithdrefnau bwyty amrywiol yn gweithio a dylid ei gwblhau gyda'r modiwlau eraill Cario a Chlirio platiau a gwasanaeth bwffe.

 

Cynulleidfa

Staff blaen tŷ gweithredol mewn gwestai a bwytai i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn agweddau allweddol ar weini bwyd. Mae'r modiwl hwn yn fodiwl ar wahân i'r cwrs Gweini Bwyd a gellir ei ddefnyddio yn unol ag anghenion hyfforddi. Mae’r modiwlau'n ddelfrydol ar gyfer staff newydd yn y diwydiant i gefnogi hyfforddiant mewn swydd yn fewnol neu gellir eu defnyddio gan unigolion sy'n dymuno dysgu rhywfaint o wybodaeth am weini bwyd er mwyn gwneud cais am swydd. Os ydych chi'n cael problemau wrth drefnu hyfforddiant ar gyfer eich timau achlysurol, mae hwn yn ddull delfrydol. Dewiswch fodiwlau allweddol a chynlluniwch eich rhaglen hyfforddi eich hun.

 

Amcanion

 • Adnabod gwahanol arddulliau gweini a jargon bwydlen
 • Adnabod safonau gweini brecwast
 • Adnabod safonau gweini allweddol ar gyfer te prynhawn
 • Disgrifio safonau allweddol ar gyfer Gweini Mewn Ystafell
 • Adnabod safonau gweini'r cwrs caws
 • Disgrifio safonau allweddol yn nhrefn gweini

Mae symud a thrin pobl yn dasg reolaidd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a all, os na chaiff ei gwneud yn ddiogel, achosi anaf difrifol i ddefnyddwyr gwasanaeth a staff.

Cwrs ar-lein rhyngweithiol a difyr ar ddod â chyflwyniadau’n fyw i gyflogeion. Ysbrydolwch eich cynulleidfa a gwnewch i'ch negeseuon allweddol gyfrif! Gyda’n bag offer o dechnegau ac awgrymiadau, byddwch yn ychwanegu pŵer ac effaith at eich cyflwyniadau ac yn dysgu sut i agor a chau mewn steil.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y canlynol:

 

 • ychwanegu pŵer at eiriau
 • cyfyngu ar gynnwys
 • pwyslais ar y geiriau allweddol
 • sut i ddechrau gydag agoriad cryf
 • sut i ddewis geiriau priodol i gysylltu â chynulleidfa
 • cyfyngu geiriau i'r lleiafswm heb golli synnwyr y neges
 • gwahanol ddulliau o feddwl
 • sut i ymchwilio a defnyddio gwahanol dechnegau i gyd-fynd â’r gynulleidfa a’r neges
 • y gwahaniaeth rhwng agor a chau effaith isel ac uchel
 • mnemonig INTRO ar gyfer agoriad cryf a mnemonig STØP ar gyfer cloi cofiadwy ac effeithiol

Mae adnoddau yn werthfawr i unrhyw fusnes oherwydd eu bod yn gynrychiolaeth ffisegol o arian sydd wedi'i wario neu ei fuddsoddi. Felly, mae cynhyrchu llawer iawn o wastraff yn gyfystyr â thaflu bagiau o arian i’r bin, ac mae hefyd yn arwydd nad yw’r sefydliad yn gweithio mor effeithlon ag y gallai fod. Mae Lleihau Gwastraff yn edrych ar y prif fathau o wastraff y mae cwmnïau'n ei gynhyrchu, y rhesymau drostynt, a sut gellir eu lleihau. Os ydych chi’n rheolwr, chi sy’n gyfrifol am roi mesurau ar waith i leihau’r gwastraff y mae eich busnes yn ei greu ac am ledaenu ymwybyddiaeth o wastraff ymhlith eich staff a’ch cydweithwyr. Mae'r cwrs e-ddysgu hwn yn dangos i chi sut i wneud hyn a mwy fel y gall eich sefydliad leihau ei wastraff a dod yn fwy cost-effeithiol.

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

 

Mae Lleihau Gwastraff yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n gyfrifol am weithgareddau staff, megis rheolwyr ac arweinwyr tîm, sydd eisiau gweithio'n fwy effeithlon i osgoi gwastraff ac felly leihau costau busnes. Fodd bynnag, mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno lleihau faint o wastraff mae’n ei gynhyrchu yn y gwaith.

 

Beth fyddwch chi'n ei gael o'r cwrs hwn?

 

Drwy gwblhau’r cwrs Lleihau Gwastraff, byddwch yn gallu rheoli gwastraff yn briodol, gan sicrhau bod eich sefydliad yn gweithredu mor gynaliadwy ac effeithlon â phosibl, o safbwynt ariannol ac amgylcheddol.

 

Pan fyddwch wedi cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 

 • Adnabod gwahanol fathau o wastraff busnes
 • Deall pam a sut gall gwastraff ddigwydd
 • Rheoli gwastraff yn effeithiol
 • Codi ymwybyddiaeth o wastraff yn eich sefydliad
 • Darganfod achosion ac asesu costau gwastraff

• Gweithredu i ddatrys problemau gwastraff a'u hatal rhag digwydd yn y dyfodol

Nodweddion y cwrs

 

 • Deunydd yn seiliedig ar astudiaethau achos ar gyfer rhaglen astudio ddifyr
 • Cyfleuster llyfrnod er mwyn i chi allu dychwelyd yn hawdd i rai tudalennau
 • Nodwedd pad nodiadau lle gallwch deipio eich meddyliau
 • Adnoddau ychwanegol fel y gallwch fynd â'ch astudiaeth ymhellach
 • Deunydd y gellir ei argraffu fel y gallwch barhau â'ch astudiaeth heb gysylltiad Wi-Fi
 • Mae’r adran ‘Ac yn olaf…’ yn galluogi i chi roi eich dysgu ar waith

• Geirfa o dermau defnyddiol

Bydd y modiwl e-ddysgu ymwybyddiaeth hunanladdiad hwn yn addysgu gweithwyr cefnogi gofal iechyd i'w cynorthwyo gyda’u gwybodaeth i helpu rhywun sydd â theimladau am hunanladdiad.

 

Nodau'r Cwrs

Bwriad yr hyfforddiant yw sicrhau bod gan y dysgwr ddealltwriaeth o beth yw meddyliau a theimladau am hunanladdiad, a sut i drafod teimladau am hunanladdiad gyda rhywun sy'n eu profi. Y bwriad yw meithrin sgiliau’r dysgwr i adnabod arwyddion y gallai rhywun fod yn profi teimladau am hunanladdiad a sut i’w gefnogi i gael mynediad at driniaeth os oes angen.

 

Canlyniadau'r Cwrs

Erbyn diwedd y modiwl e-ddysgu hwn, bydd gennych ddealltwriaeth o'r canlyniadau dysgu canlynol:

 

 • Deall beth yw meddyliau a theimladau am hunanladdiad
 • Deall sut gall siarad am feddyliau a theimladau am hunanladdiad fod yn fuddiol
 • Gwybod sut i adnabod yr arwyddion mewn rhywun sydd efallai'n meddwl am hunanladdiad
 • Sut i gyfathrebu â'r person sy'n profi meddyliau a theimladau am hunanladdiad
 • Sut i gefnogi rhywun sy'n teimlo ei fod eisiau cyflawni hunanladdiad
 • Adnabod camau i'w cymryd gyda rhywun sy'n teimlo ei fod eisiau cyflawni hunanladdiad, gan gynnwys bod yn ymwybodol o sefydliadau allanol a all gynorthwyo

Chwilio A i Y