Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestru a ffioedd y cwrs

Archebwch yn fuan, gan fod y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddydd Mercher 25 Medi. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau yn dechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau dydd Llun 30 Medi.

Cofrestrwch dros y ffôn

Os ydych am gofrestru dros y ffôn, ffoniwch 01656 642729. Mae angen cerdyn credyd neu ddebyd os ydych am gofrestru dros y ffôn, a gallwch ond gofrestru o ddydd Mawrth i ddydd Iau rhwng 9am i 3.30pm.

Cofrestru wyneb yn wyneb

Sesiynau cofrestru

Gallwch gofrestru am unrhyw gwrs yn ystod ein sesiynau cofrestru agored:

Sesiynau cofrestru agored
Lleoliad Dyddiad Amser
Canolfan Chwaraeon Maesteg Dydd Mawrth 17 Medi 10am i 11am
Canolfan Bywyd y Pîl Dydd Mawrth 17 Medi 7pm i 8pm
Swyddfeydd Dinesig Pen-y-bont ar Ogwr Dydd Mawrth 17 Medi 1pm i 2pm

Noder y gellir ond talu am gyrsiau yn ystod y sesiynau cofrestru gydag arian parod neu siec. Mae'n rhaid ysgrifennu'r siec ar gyfer 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr'.

Gofyn am gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg

Dywedwch wrthym os hoffech gael eich cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer ein cyrsiau. Nid ydym yn cyfyngu ar fynediad yn seiliedig ar gyrhaeddiad addysgol blaenorol, oedran, cyflogaeth, lleoliad nac unrhyw sail arall.

Ffioedd

Gweler y cyrsiau unigol i gael manylion ffioedd.

Consesiynau

Mae cyrsiau yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl rhwng 16 ac 18 mlwydd oed.

Band 1

Mae pobl sy'n gymwys i gael consesiwn band 1 yn talu £5 am bob cwrs yn unig.
Rydych yn perthyn i gonsesiwn band 1 os ydych yn hawlio neu'n ddibynnydd i rywun sy'n hawlio:

  • Lwfans Ceisio Gwaith
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Anabledd Difrifol
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, a alwyd yn Fudd-dal Analluogrwydd yn y gorffennol.
  • Credyd Pensiwn Gwarantedig

Tystiolaeth o hunaniaeth

Mae'n rhaid i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn derbyn y budd-daliadau uchod. Dewch â thystiolaeth gyfredol a diweddar o'ch cymhwysedd pan fyddwch yn cofrestru. Gall tystiolaeth o'r fath gynnwys cyfriflen neu lythyr gwobr diweddar sy'n cynnwys y dyddiad.

Nodyn pwysig ar gyfer cyrsiau Agored Cymru

Mae Agored Cymru yn achredu rhai o'n cyrsiau. Nid yw arholiadau yn rhan o'r cyrsiau, ond mae asesiad parhaus drwyddi draw, gan gynnwys creu portffolio. Drwy gofrestru ar gwrs Agored Cymru, mae dysgwyr yn cytuno i gwblhau'r gwaith papur cysylltiedig.

Am fwy o wybodaeth

Cyswllt

Dysgu Oedolion yn y Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642729
Cyfeiriad: Lefel 3, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Mawrth i Ddydd Iau 9am i 3.30pm (Mae ffôn ateb yn gweithredu tu allan i'r amserau hyn).

Chwilio A i Y