Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hyfforddiant a chefnogaeth

Hyfforddiant

Rydym wedi ymrwymo i helpu ein gofalwyr i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a chymwysterau ymhellach. Rydym yn benodol awyddus i sicrhau bod teuluoedd maeth yn teimlo’n ddiogel ac yn hyderus ac yn emosiynol.

Mae rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr ac eang ar gael i ofalwyr maeth yn ystod pob cam o’r broses. Mae’r hyfforddiant ar waith er mwyn bodloni anghenion y gofalwr maeth, ac i helpu i ddelio ag anghenion y plant dan eu gofal.

Byddwn yn parhau i’ch cefnogi chi i ddatblygu eich sgiliau gyda hyfforddiant a chymwysterau gydol eich gyrfa faethu.

Hyfforddiant cyn-cymeradwyo

Byddwch yn ymgymryd â thri diwrnod o hyfforddiant i’ch paratoi. Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei gynnal un ai cyn i’ch asesiad ddechrau, neu yn ystod y cyfnod asesu. Yr hyfforddiant yw eich cyfle i gael mewnwelediad i rôl gofalwr maeth ac i roi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd ei angen arnoch i fod yn ofalwr maeth.

Hyfforddiant cymeradwyo

Unwaith y byddwch wedi cael eich cymeradwyo, byddwch yn cael cyfle i fynychu nifer o gyrsiau hyfforddiant gydol y flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys:

 • deall rolau a chyfrifoldebau gofalwyr maeth
 • amddiffyn plant
 • cymorth cyntaf
 • rheoli ymddygiad heriol
 • diogelwch ar-lein 

Bydd gennych gynllun datblygu proffesiynol fydd yn nodi eich sgiliau a’ch hyfforddiant presennol fyddai’n fuddiol i chi er mwyn gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau. Mae hyfforddiant unigol ar gael hefyd pe byddai angen.

Mae ein gofalwyr maeth hefyd yn gallu ymgymryd â chymwysterau ychwanegol er mwyn eu helpu i adeiladu eu statws proffesiynol.

Cefnogaeth barhaus

Mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn deall bod maethu’n swydd gyfrifol iawn, sy’n gallu peri straen weithiau. Rydym yn falch iawn o’r lefel o gefnogaeth yr ydym yn ei chynnig i ofalwyr a theuluoedd er mwyn sicrhau eu bod yn barod i fodlon anghenion plant. Bydd cymorth a chyngor ar gael bob amser i ofalwyr maeth, ni fyddwch fyth ar eich pen eich hun.

Cefnogaeth sydd ar gael:

 • mynediad uniongyrchol i gefnogaeth addysgol ac eiriolaeth.
 • cymorth seibiant – mae hyn yn rhoi seibiant i ofalwyr maeth oddi wrth eu plentyn maeth.
 • mynediad uniongyrchol i ymgynghorydd iechyd penodol.
 • gweithiwr cymorth ymroddgar fydd yn goruchwylio, ac yn eich cefnogi’n uniongyrchol yn eich rôl fel gofalwr maeth. Maent yn ymweld yn fisol a phan fydd angen cefnogaeth. Maent yn rhoi cyngor a chymorth pan fo angen. Bydd gan bob plentyn ei weithiwr cymdeithasol ei hun hefyd.
 • cymorth allan o oriau AM DDIM, felly'r cwbl sydd angen i chi ei wneud yw ffonio ar unrhyw adeg, ddydd neu nos. Gallwch ffonio pryd bynnag fydd angen er mwyn siarad â nhw.
 • cefnogaeth i ofalwyr maeth – byddwn yn dyrannu gofalwr profiadol i bob gofalwr, fydd yn gallu cynnig cefnogaeth a mentora anffurfiol.
 • mae gan ein gofalwyr maeth eu grwpiau cymorth eu hun lle maent yn cwrdd i gael coffi, trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac ati.
 • digwyddiadau ymgynghori ar wybodaeth – yn cael eu trefnu ddwywaith y flwyddyn, nod y digwyddiadau yw rhoi gwybod i ofalwyr am ddatblygiadau yn y byd maethu ac o fewn yr adran.
 • cymhorthfeydd gofalwyr maeth bob yn ail fis – cyfle i ofalwyr gwrdd â staff maethu a thrafod unrhyw beth sy’n peri pryder iddynt.
 • grŵp cymorth i feibion a merched.
 • grŵp cymorth i ofalwyr maeth sy’n wrywod.
 • llawlyfr gofal maeth sy’n amlinellu’r holl bethau hanfodol sydd angen i chi eu gwybod, a beth i’w wneud.
 • tanysgrifiad i’r Rhwydwaith Maethu - mae’r holl ofalwyr maeth cymeradwy yn cael tanysgrifiad blynyddol i’r Rhwydwaith Maethu. Bydd y sefydliad maethu cenedlaethol hwn yn rhoi’r diweddaraf i chi ar beth sy’n digwydd yn y byd maethu, ac yn cynnig llawer o gyngor defnyddiol.

Cysylltwch â ni

Tîm gofal maeth Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01443 425007
Logo gofal maeth Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y