Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwybodaeth i rieni

Fis Ebrill 2020, cafodd y Ddarpariaeth Gofal Plant ar gyfer Cymru ei gohirio dros dro a’i chau i ymgeiswyr newydd. Nawr mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod y Ddarpariaeth Gofal Plant wedi cael ei hailagor ar gyfer ceisiadau newydd a phawb sy’n ymuno â’r cynllun o’r newydd o ddechrau mis Medi ymlaen. 

Byddwn yn agor ceisiadau ar gyfer y plant hynny a fyddai wedi bod yn gymwys yn nhymor yr haf ddydd Llun 10fed Awst.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru ar Awst 10fed pan fydd y ceisiadau ar-lein yn ailagor.

Mae’r ddarpariaeth gofal plant yn cynnwys 30 awr yr wythnos o ofal plant a gyllidir ac addysg gynnar am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Gall rhieni sy’n gweithio sy’n gymwys ac sydd â phlant tair i bedair oed wneud defnydd o’r ddarpariaeth. Mae’r ddarpariaeth ar gael o’r tymor ar ôl trydydd pen blwydd y plentyn tan y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen blwydd. Nid yw rhieni’n gymwys mwyach i gael y cynnig yn ystod y tymor ysgol pan mae’r plentyn yn cael cynnig lle llawn amser yn yr ysgol. Er hynny, gallant barhau i gael naw wythnos o ofal plant yn ystod y gwyliau.

Sylwer ein bod ni yn un o’r unig awdurdodau lleol yng Nghymru sy’n cynnig Dosbarth Meithrin llawn amser yn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant tair oed. Pan mae plentyn yn gymwys fel y nodir uchod, ni all Darpariaeth Gofal Plant gael ei defnyddio mewn meithrinfa breifat yn hytrach na Dosbarth Meithrin llawn amser y Cyfnod Sylfaen. Mae hyn yn berthnasol o hyd os byddwch yn penderfynu yn erbyn ymgeisio am le mewn ysgol neu wrthod lle mewn ysgol.

Mae’r ddarpariaeth yn gyfuniad o’r ddarpariaeth Meithrin bresennol yn y Cyfnod Sylfaen i blant tair a phedair oed, a gofal plant ychwanegol a gyllidir sy’n cynnwys gwarchodwyr plant. Mae’r ddarpariaeth yn ymestyn i gynnwys oriau ar ôl ysgol, penwythnosau a gwyliau ysgol.

I gymhwyso, rhaid i chi fodloni’r canlynol:

  • bod â phlentyn sy’n dair neu’n bedair oed
  • ennill ar gyfartaledd isafswm wythnosol sy’n cyfateb i, neu’n fwy nag, 16 awr ar lefel yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol
  • ennill llai na £100,000 y flwyddyn

Os ydych chi’n deulu rhiant sengl, rhaid i chi fod yn gweithio ac os ydych chi mewn teulu dau riant, rhaid i chi’ch dau fod yn gweithio.

Os ydych chi’n hunangyflogedig neu ar gontract oriau sero, rhaid i chi allu profi hyn drwy ddarparu’r dogfennau perthnasol.

Mae’r ddarpariaeth ar gael yn ystod absenoldeb mamolaeth ac i’r rhai sydd â salwch tymor hir.

Bydd y ddarpariaeth gofal plant ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dechrau yn 2019. I gael y newyddion diweddaraf, ewch i’n gwefan ni a’n dilyn ni ar Facebook a Twitter.

Dyddiadau ymgeisio pwysig

Os byddwch yn ymgeisio’n rhy gynnar, bydd eich cais yn cael ei wrthod yn awtomatig. Felly, gwnewch gais unwaith mae’r dyddiad agor perthnasol ar gyfer ymgeisio wedi dechrau.

Dyddiadau ar gyfer y ddarpariaeth gofal plant
Dyddiad geni Cymwys o: Cymwys tan: Ceisiadau yn agor:
1 Medi 2015 i 31 Rhagfyr 2015 7 Ionawr 2019 (dechrau tymor y Gwanwyn) 31ain Awst ar ôl ei 4ydd pen blwydd 2020 Ar agor
1 Ionawr 2016 i 31 Mawrth 2016 29 Ebrill 2019 (dechrau tymor yr Haf) 31ain Awst ar ôl ei 4ydd pen blwydd 2020 18 Mawrth 2019
1 Ebrill 2016 i 31 Awst 2016 2 Medi 2019 (dechrau tymor yr Hydref) 31ain Awst ar ôl ei 4ydd pen blwydd 2020 1 Gorffennaf 2019
1 Medi 2016 i 31 Rhagfyr 2016 6 Ionawr 2020 (dechrau tymor y Gwanwyn) 31ain Awst ar ôl ei 4ydd pen blwydd 2021 18 Tachwedd 2019
1 Ionawr 2017 i 31 Mawrth 2017 20 Ebrill 2020 (dechrau tymor yr Haf) 31ain Awst ar ôl ei 4ydd pen blwydd 2021 16 Mawrth 2020

Cyswllt

Tîm Darpariaeth Gofal Plant Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642649

Chwilio A i Y