Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Tîm Annibyniaeth a Lles Cymunedol

Cefnogwn bobl i gynnal neu adennill annibyniaeth a lles gystal ag y gallant. Hefyd, mae ein tîm yn cefnogi pobl i ddatblygu eu gallu i reoli eu hanabledd a/neu salwch.

Pobl rydym yn gweithio gyda nhw

Rydym yn gweithio gydag oedolion 18 oed a hŷn sydd â:

 • salwch cymhleth a hirdymor sy’n eu cyfyngu
 • cyflyrau iechyd cronig, cynyddol neu sy’n gwella
 • nam sy’n digwydd yn gyflym yn sgil trawma
 • anghenion corfforol

Mae hyn hefyd yn berthnasol os oes unrhyw un o’r uchod yn cael effaith sylweddol, andwyol ar unwaith ar fywyd bob dydd.

Enghreifftiau o'r bobl a gynorthwyir:

 • pobl y mae eu cyflwr wedi gwaethygu a’u gallu i fyw yn y gymuned wedi lleihau, ond y gallent adennill sgiliau allweddol
 • pobl sydd angen adsefydlu amlddisgyblaeth yn y gymuned
 • pobl sydd â theulu neu ofalwyr sydd angen cyngor neu gymorth ar gyfer eu rôl ofalu
 • pobl y mae eu gallu'n lleihau oherwydd cyflyrau sy’n gwaethygu a bod angen strategaethau ymdopi newydd arnynt i'w cadw allan o'r ysbyty
 • pobl y mae eu gallu’n lleihau oherwydd cyflyrau sy’n gwaethygu a bod angen strategaethau ymdopi newydd arnynt fel y gallant symud yn ôl i’w cartrefi
 • pobl sydd angen ymyriadau fel y gallant gynnal neu fanteisio ar eu dewis o waith, dysgu a hamdden

Ethos

Defnyddiwn y model cymdeithasol o anabledd, sy’n hyrwyddo dewis, rheolaeth, urddas, cydraddoldeb, cyfle a chyfranogiad mewn ffordd gadarnhaol.

Rydym yn dîm iechyd a gofal cymdeithasol amlddisgyblaeth yn y gymuned. Gan weithio mewn ffordd integredig, rydym yn defnyddio dull holistig sy’n ystyried:

 • cyflyrau meddygol
 • materion iechyd
 • lles
 • ffactorau personol a chymdeithasol megis ynysu, hyder a bywyd
 • cymunedol
 • gwasanaethau gofal teuluol a ffurfiol

Amcanion

Ein nod yw:

 • meithrin annibyniaeth, lleihau dibyniaeth ar ymatebion acíwt
 • rhoi ymateb amlddisgyblaeth a’r unigolyn yn ganolog iddo
 • rhoi’r ymateb priodol a chydnabod bod anghenion pobl yn newid

Gwnaiff ein gwasanaeth hyn drwy:

 • ymgysylltu â theuluoedd a gofalwyr i’w helpu wrth eu rolau
 • galluogi pobl i fod yn bartneriaid mewn penderfyniadau ar eu hiechyd a’u lles
 • gweithio gyda phartneriaid allweddol yn y gymuned a’r trydydd sector i sicrhau dull unigolyn-ganolog gan hefyd wneud y mwyaf o’r holl adnoddau sydd ar gael

Mae’r dull hwn yn sicrhau ffordd integredig, fwy cydlynol o weithio. Hefyd, mae’n adeiladu ar wasanaethau craidd sydd eisoes yn bodoli fel gofal sylfaenol, gofal cartref a nyrsio ardal.

Ein gwasanaeth

Galluogwn bobl, teuluoedd a gofalwyr i fyw cystal ag y gallant â’u cyflyrau drwy:

 • ystyried y materion a’r problemau sy’n effeithio ar eu hiechyd a’u lles bob dydd, gan ystyried y Fframwaith Canlyniadau Lles
 • deall eu profiadau
 • codi ymwybyddiaeth pobl o’u cyflwr
 • datblygu sgiliau ymarferol pobl i reoli effaith eu cyflwr ar eu bywyd bob dydd
 • annog hunanhyder a’r gallu i hunanreoli drwy gefnogi a rhoi mynediad i adnoddau a chyngor

Cyfansoddiad y tîm

 • Rheolwr y Tîm (gweithiwr proffesiynol cofrestredig)
 • Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol
 • Gweithwyr Cymdeithasol Anableddau
 • Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol Anableddau
 • Therapydd Galwedigaethol
 • Ffisiotherapydd
 • Therapydd Iaith a Lleferydd
 • Nyrs Arbenigol
 • Cydlynwyr Byw’n Annibynnol

Cyswllt

Ffôn: 01656 815888
Cyfeiriad: Trem y Môr, Bettws Road, Bettws, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 8UN.

Chwilio A i Y