Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Gofrestr Safleodd Amgen, Sylwadau ac Ymateb y Cyngor

Mae manylion y Safleoedd Amgen a gyflwynwyd yn ystod cyfnod yr Ymgynghoriad ynghylch y CDLl ar gael i’w gweld isod ynghyd â chynrychioliadau a dderbyniwyd ar y safleoedd yn ystod cyfnod ymgynghari’r Safleoedd Amgen ac ymateb y Cyngor iddynt.

Gellir gweld manylion y safleoedd unigol ac unrhyw wybodaeth ategol a gyflwynwyd (gan gynnwys Arfarniadau o Gynaliadwyedd) trwy’r tabl isod.

Dogfennau'n rhestru safleoedd amgen.
Rhif y safle Enw’r safle Cyflwynwyd gan Defnydd arall arfaethedig
AS001 Tir ym Mryn Siriol, Betws Mr M. a Mrs C. Jones Datblygiad Preswyl
AS002 Tir i’r De o Garregside, Blaengarw Mr J. Lacey Diwygio’r Ffin Anheddiad (PLA1)
AS003 Ardal o dir fferm ar bwys Mawdlam Cross Cyngor Cymuned Corneli Darparu Meysydd Chwarae a Chyfleusterau Atodol
AS004 I’r Gorllewin o Greenacre Drive Mr George Davis / A Philips Darparu Rhandiroedd
AS005 Brewery Field, Pen-y-bont Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr Dileu’r Safle Datblygu Adwerthu Newydd y Tu Allan i Ganol y Dref ar gyfer Nwyddau Swmpus REG11 (4) a’i ddyrannu ar gyfer Tai Gwarchodol
AS006 Fferm Ffoes-Yr- Efail, Pen-coed Bellway Homes (Wales) Ltd Datblygiad Preswyl
AS007 Tir yn Cypress Gardens, Y Drenewydd-yn-Notais, Porthcawl Ymddiriedol-aeth y Mileniwm Llandudwg Datblygiad Preswyl
AS008 Cwm Gelli-Wern, Pontycymmer Mr B. Sage Datblygiad Preswyl
AS009 Tir Rhwng Fferm North Lodge Angelton a’r Felin Wyllt, Pen-y-bont Mr Paul Kinsella Datblygiad Preswyl a Darparu Meysydd Chwarae a Chyfleusterau Atodol
AS010 Land East of Maesteg Road (A4063), Tondu V. S. Hughes a D. Owen Datblygiad Preswyl
AS011 Tir i’r De o Wood St, Park St a Princess St, Maesteg Paul James Datblygiad Preswyl
AS012 Cynffig / Mawdlam Mrs H. Kennedy Dileu’r Lletem Las rhwng Cynffig a Mawdlam (ENV2 (12))
AS013 Zig Zag Lane/Nottage Court Cymdeithas Ymddiriedol-aeth Ddinesig Porthcawl Ardal Tirwedd Arbennig Newydd ENV3
AS014 Tir Comin Pen-y-fai Mrs M C Wilkins Diwygio Ffin Ardal Tirwedd Arbennig ENV3 (7) Trelales
AS015 Cae pêl-droed a lle chwarae Pen-y-fai, Parc Cavendish Mrs M C Wilkins Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (9) Pen-y-fai a Threlales
AS016 Ysgol Plant Iau Blaencaerau Mr a Mrs R Lllewellyn Dileu Dyraniad Preswyl COM1(19) a dyrannu Canolfan Gymunedol newydd
AS017 Broadlands Margaret Elward Darparu Adeilad Cymunedol
AS018 Pwll Y Waun Mr R. Knight Diwygio PLA3 (9) Pwll-y-Waun, Porthcawl. Tynnu Safle Cyflogaeth (REG1(15) allan a chynyddu Dyraniad Preswyl COM1 (26)
AS019 Llinell Reilffordd o Gyffordd Ton-du i Gwm Garw Bridgend Valleys Railway Co Ltd Llinell Reilffordd Newydd
AS020 I’r De o Factory Lane, Pen-coed P A a B E Evans Diwygio Ardal Diogelu Adnoddau Tywod a Graean (ENV9)
AS021 Tir sy’n Ffinio ag Ystâd Ddiwydiannol yr Efail, Maesteg. Mr Gareth Ames Datblygiad Preswyl
AS022 Tir yn Blackmill Road, Bryncethin Mr E. Avrill Datblygiad Preswyl
AS023 Tir i’r De o Gorneli Mr G. Thomas / Redrow Homes (South Wales) Datblygiad Preswyl
AS024 Gwasanaethau Parc Sarn Welcome Break Diwygio ffin Dyraniad Cyflogaeth REG1 (22)
AS025 Tir yn Lamb Row / Devon View, Corneli Waelod. PJK Developments Datblygiad Defnydd Cymysg Preswyl a Chyflogaeth
AS026 Llwybr Cymunedol Cwm Llynfi Grŵp Amgylcheddol Gofal Afon Cwm Llynfi Cynnwys Llwybr Troed ar Lan yr Afon ar y Map o’r Cynigion
AS027 Fferm Tŷ Draw, Y Pîl Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio Dyraniad ar gyfer Defnydd Cymysg Cyflogaeth a Phreswyl
AS028 Fferm Croesty, Coety, Pen-y-bont. Mr D. L. Thomas Datblygiad Preswyl
AS029 Tir yn Fferm Tŷ Draw, Tŷ Merchant, Pen-coed. Dr D. H. C. Evans Datblygiad Preswyl
AS030 Coity Road Sidings Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr Dileu Cynllun Datblygu Adfywio a Defnydd Cymysg PLA3 (3) a’i ddyrannu ar gyfer Rhandiroedd
AS031 Tir yn Fferm Pen-coed a Fferm Broomfield Redrow Homes South Wales Datblygiad Defnydd Cymysg Preswyl
AS032 Tir yn Heol Llangewydd, Cefn Glas Redrow Homes South Wales Datblygiad Preswyl
AS033 Clwb Golff y Gelli, Porthcawl Grove Golf Club Limited Datblygiad Twristiaeth - Gwesty
AS034 Tir yn Fferm City, Betws Wooodstock Homes Diwygio ffin Adfywio a Defnydd Cymysg Cynllun Datblygu PLA3 (16) a chynyddu darpariaeth tai
AS035 Tir ar bwys Llys y Sger, Notais, Porthcawl. Mr Henry Best Datblygiad Preswyl
AS036 Hen Faes Awyr Stormy Down Mentrau Gwyrdd Llandudwg/ Ymddiriedol-aeth y Mileniwm Llandudwg/ Maenordy Penfro / TS Rees Ltd / Tarmac Echdynnu Calchfaen yn y Dyfodol
AS037 Tir rhwng Trelales, Peny-bont & Merthyr Mawr Cyngor Cymuned Merthyr Mawr Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (4) Pen-y-bont a Threlales
AS038 Canolfan Arddio’r Pîl Cliff Patten Diwygio ffin Canolfan Ardal y Pîl SP10
AS039 Y tu ôl i Maesteg Road, Cwmfelin, Maesteg. Mr Leighton Tanner Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (7) Cwmfelin, Llangynwyd a Phontrhydycyff
AS040 Tir yn Heol Pen-y-fai, Pen-y-fai, Pen-y-bont IGH Properties Datblygiad Preswyl
AS041 Tir yn Wern Ddu, Abercynffig IGH Properties Datblygiad Adwerthu newydd ar Gyrion y Dref
AS042 Tir i’r Gogledd o Gefn Glas, Bridgend IGH Properties Datblygiad Preswyl
AS043 Tir oddi ar Waunscil Avenue, Bracla, Pen-y-bont Paddle Ltd Datblygiad Preswyl
AS044 Fferm yr Ynys, Bridgend HD Limited Cynllun Datblygu Adfywio a Defnydd Cymysg – Defnydd Cymysg Chwaraeon / Hamdden/ Masnachol / Swyddfeydd
AS045 Craig Y Parcau, Bridgend HD Limited Datblygiad Preswyl a Llety Newydd neu Estynedig i Dwristiaid
AS046 Tir yn Fferm y Parc, Coety, Parc Derwen. Messrs. M a R Phipps Diwygio’r Ffin Anheddiad
AS047 Llwybr Cymunedol Cwm Llynfi Mr S. F. Loosmore Diwygio Llwybr PLA7 (1)
AS048 Diwygio ffin Canolfan Ardal Caerau SP10 Mr a Mrs R Lllewellyn Diwygio ffin Canolfan Ardal Caerau SP10
AS049 Tir yn Heol Maendy, Gogledd Corneli Bellway Homes (Wales) Ltd Datblygiad Preswyl
AS050 Broadlands, Pen-y-bont. Persimmon Homes (Wales) Ltd Datblygiad Preswyl
AS051 Tir yn Heol Llangewydd, Bryntirion IGH Properties Datblygiad Preswyl
AS052 Tir yn Lôn Tre-Dŵr, Pen-y-bont Lee and Turner Datblygiad Preswyl
AS053 Pencadlys Heddlu De Cymru Waterstones Estates Ltd Dileu Dyraniad Preswyl COM1 (5) a’i ddyrannu ar gyfer Adwerthu Bwyd
AS054 Tir yn Heol Mostyn, Y Pîl. K & W Development Ltd Diwygio ffin Canolfan Ardal y Pîl SP10
AS055 Tir y Tu Ôl i Swyddfa Bost Pen-y-fai UIW (Penyfai) Ltd Diwygio’r Ffin Anheddiad
AS056 Tir yn Heol y Bont-faen Heddlu De Cymru Diwygio ffin Dyraniad Preswyl COM1 (5)
AS057 Tir yn Bryn Road, Cwm Ogwr. Mr David Jones Datblygiad Preswyl
AS058 Tir yn Orchard House, Vicarage Terrace, Maesteg. Mr Mark Stevens Diwygio’r Ffin Anheddiad
AS059 Land at Cae Rosser Farm, Glynogwr, Griffith Williams Datblygiad Twristiaeth
AS060 Y Parc, Maesteg. Coytrahen Estates Diwygio ffin Dyraniad Preswyl COM1 (20) Y Parc, Maesteg
AS061 Tir i’r Dwyrain o Chwarel Graens TS Rees Ltd / Tarmac Echdynnu Calchfaen yn y Dyfodol
AS062 Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr Cyngor Cymuned Merthyr Mawr Dileu Ardal Diogelu Adnoddau Tywod a Graean (ENV9)
AS063 Tir i’r De o Fferm yr Ynys Trigolion Clos Fferm yr Ynys Lletem Las
AS064 Tir rhwng Trelales, Peny-bont & Merthyr Mawr Cyngor Cymuned Trelales Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (4) Pen-y-bont a Threlales
AS065 Tir i’r De o Fferm yr Ynys Ymgyrch Gweithredu Fferm yr Ynys Lletem Las
AS066 Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr Cyngor Cymuned Merthyr Mawr Diwygio Ffin Ardal Tirwedd Arbennig (ENV3(9))
AS067 Ystâd Ddiwydiannol Ewenni, Maesteg Persimmon Homes Diwygio PLA3 (7) – Cynyddu’r ddarpariaeth tai, cynyddu maint y ganolfan gwasanaethau lleol ac angen mwy o hyblygrwydd gyda’r ddarpariaeth ar gyfer cyflogaeth.
AS068 Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr Lletem Las
AS069 Tir yn Jubilee Crescent, Pen-y-bont Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr AmDiwygio dyraniad preswyl COM1 (7) i gynnwys Tai Fforddiadwy a Rhandiroedd.

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y