Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cronfa Ddata Safleoedd Datblygu’r CDLl

Mae angen i Gynlluniau Datblygu Lleol fod yn ‘realistig ac yn debygol o gael eu gweithredu o fewn cyfnod y cynllun’ er mwyn osgoi malltod. Yn hyn o beth, dylai’r holl gynigion sydd wedi’u cynnwys fel dyraniadau defnyddio tir yn y CDLl fod â digon o dystiolaeth i awgrymu y gallant gael eu cyflawni o fewn cyfnod y cynllun.

Mae Atodiad 5 y Cynllun yn rhoi trosolwg a ‘chiplun’ o’r holl ddyraniadau defnyddio tir sydd wedi’u cynnwys yn y CDLl ynghyd ag amcangyfrif o’r drefn debygol ar gyfer datblygu graddol a ffynonellau cyllido tebygol.

Mae’r Cyngor hefyd wedi cynhyrchu cronfa ddata ar-lein ‘fyw’ o safleoedd (isod) sy’n cynnwys gwybodaeth gyfoes a manwl am gyflawni a gweithredu’r dyraniadau defnyddio tir sydd wedi’u cynnwys yn y priod Bolisïau yn y cynllun ar safleoedd penodol, gan gynnwys gwybodaeth, lle y bo’n hysbys, am gyfyngiadau, gofynion ac/neu fesurau lliniaru safle-benodol a fydd yn ofynnol er mwyn cyflwyno’r safleoedd i’w datblygu.

Bydd y gronfa ddata ar-lein hon yn cael ei hadnewyddu bob hyn a hyn i adlewyrchu, er enghraifft, geisiadau cynllunio a gyflwynwyd neu friffiau datblygu a baratowyd ar y safle. Gyda’i gilydd, bydd y gronfa ddata hon yn cael ei defnyddio i Fonitro’r Cynllun yn flynyddol i sicrhau ei fod yn cael ei weithredu’n effeithiol.

Gwybodaeth am Safleoedd

Cliciwch ar unrhyw un o’r safleoedd isod i weld gwybodaeth am yr holl safleoedd datblygu yn CDLl Pen-y-bont ar Ogwr. Sylwer nad yw safleoedd sydd eisoes wedi cael eu datblygu wedi’u cynnwys isod.

Safleoedd Adfywio a Defnydd Cymysg

Safleoedd yw’r rhain sydd â chymysgedd o ddefnyddiau gan gynnwys datblygiadau preswyl, cyflogaeth a manwerthu.

Manylion safleoedd ar gyfer adfywio a defnydd cymysg.
Rhif y polisi Enw’r safle Anheddiad Defnyddiau tir
PLA3(1) Parc Derwen Pen-y-bont Preswyl – 1,515 o unedau
Adeilad Cymunedol
Ysgol Gynradd
Meysydd Chwarae
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch
Manwerthu Lleol – Hyd at 3,000 m sg net
PLA3(2) Ardal Adfywio Gogledd Ddwyrain Bracla Pen-y-bont Tir cyflogaeth – 8.66 ha (B1, B2 a B8)
Preswyl – 550 o unedau
Nwyddau Cymhariaeth Swmpus – 4,500 m sg net
Manwerthu Lleol – Hyd at 450 m sg net
Gwelliannau i’r rhwydwaith Cludiant
Meysydd Chwarae
Cyfleuster Trin Gwastraff
PLA3(3) Seidins Heol Coety Pen-y-bont Preswyl – 140 uned
Cyflogaeth – Datblygwyd yn Llawn
Cyfleuster Parcio a Theithio – Gorsaf y Felin Wyllt
PLA3(4) Parc Afon Ewenni Pen-y-bont Preswyl – 650 o unedau
Cyflogaeth – 2.0 ha C
Manwerthu Lleol – Hyd at 2,000 m sg net
Adeilad Cymunedol
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch
Gwelliannau i’r rhwydwaith cludiant
PLA3(5) Hen Olchdy Maesteg Maesteg Preswyl – 135 o unedau
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch
PLA3(6) Safle Adfer Coegnant Caerau / Nantyffyllon Preswyl – 100 o unedau
Meysydd Chwarae
Cyflogaeth – 2.00 ha (B1, B2 a B8)
PLA3(7) Heol Ewenni Maesteg Preswyl – 125 o unedau
Cyflogaeth – 3.50 ha (B1, B2 a B8)
Manwerthu Lleol – Hyd at 1,000 m sg net
Nwyddau Cymhariaeth Swmpus - 5,400 m sg net
PLA3(8) Adfywio Glannau Porthcawl Porthcawl Preswyl – 1,350 o unedau
Cyfleuster Addysg – Estyniad i Ysgol Gynradd y Drenewydd-yn-Notais
Cyfleuster Iechyd a Gwasanaeth Cymdeithasol
Adeilad Cymunedol
Datblygiad Manwerthu a Masnachol
PLA3(9) Pwll-Y-Waun Porthcawl Preswyl – 40 o unedau
Cyflogaeth – 0.70 ha (B1)
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch
PLA3(10) Tir i’r Gorllewin o Heol Maesteg Tondu Preswyl – 538 o unedau
Cyflogaeth – 1.00 ha (B1, B2 a B8)
Gwelliannau i’r Rhwydwaith Cludiant
PLA3(11) Hen Safle Christie Tyler Brynmenyn Preswyl – 75 o unedau
Cyflogaeth – 2.00 ha (B1, B2 a B8)
PLA3(12) Ysgol Gyfun Ogwr Brynmenyn Preswyl – 130o unedau
Gwelliannau i’r Rhwydwaith Cludiant
Manwerthu Lleol – Hyd at 100 m sg net
Cyfleuster Addysg
PLA3(13)  Y Porth i’r Cymoedd Tondu Preswyl – 100 o unedau
Manwerthu Lleol – Hyd at 100 m sg net
Adeilad Cymunedol
Meysydd Chwarae
Cyfleuster Addysg
PLA3(14) Depo Bryncethin Bryncethin Preswyl – 50 o unedau
Manwerthu Lleol – Hyd at 1,500 m sg
Safle Cyflogaeth – Datblygwyd yn Llawn
PLA3(15) Glanyrafon Tondu Preswyl – 30 o unedau
Cyfleuster Iechyd a Lles
PLA3(16) Tir i’r De Orllewin o City Road Bettws Preswyl – 80 o unedau
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch
PLA3(17) Tir ar bwys Cwm Ogwr Fach Melin Ifan Ddu Adeilad Cymunedol
Cyflogaeth – 0.40 ha (B1, B2 a B8)
Preswyl – 44 o unedau
PLA3(18) Tir yn Gibbons Way Gogledd Corneli Preswyl – 45 o unedau
Cyflogaeth – 0.03 ha (B1)
Cyfleuster Iechyd a Lles
PLA3(19) Hen Safle’r Feddygfa Pen-coed Preswyl – 13 o unedau
Safle Datblygiad Manwerthu a Masnachol
PLA3(20) Fferm Ty Draw Gogledd Corneli Cyflogaeth Strategol – 2.23ha (B1)
Preswyl – 94 o unedau

Safleoedd Preswyl

Manylion safleoedd preswyl posib.
Rhif y polisi Enw’r safle Anheddiad Nifer yr unedau preswyl
COM 1 (5) Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen Pen-y-bont 138
COM 1 (6) Tir i’r Dwyrain o’r Neuadd Seiri Rhyddion, Heol Llangrallo Pen-y-bont 95
COM 1 (7) Tir yn Lôn Tre-dŵr Pen-y-bont 42
COM 1 (8) Jubilee Crescent Pen-y-bont 40
COM 1 (9) Tir i’r De o Joslin Road Pen-y-bont 34
COM 1 (10) Ystâd Brocastell Pen-y-bont 30
COM 1 (11) Maenordy Tre-dŵr Pen-y-bont 36
COM 1 (12) Stryd Bracla Pen-y-bont 19
COM 1 (13) Fferm y Parc, I’r Gogledd Ddwyrain o Barc Derwen Pen-y-bont 14
COM 1 (14) Lôn Tre-dŵr Pen-y-bont 11
COM 1 (15) 6-10 Stryd y Frenhines Pen-y-bont 10
COM1 (19) Heol y Goron Maesteg 40
COM1 (20) Hen Ysgol Plant Iau Blaencaerau Caerau 35
COM1 (21) Y Parc Maesteg 51
COM1 (22) Tir i’r De o Ysgol Gynradd Cwmfelin Cwmfelin 20
COM1 (23) Llety Llynfi Maesteg 13
COM1 (24) Tir ar bwys 50 Heol Tywith Nantyffyllon 13
COM1 (26) Hen Faes Parcio Gwesty’r Sea Bank Porthcawl 60
COM1 (28) Albert Edward Prince of Wales Court Porthcawl 35
COM1 (29) Canolfan MOT Station Hill Porthcawl 11
COM1 (30) Y Planhigfeydd, Heol Newydd Porthcawl 10
COM1 (32) Parc Tyn Y Coed Bryncethin 323
COM1 (37) Tir yn Fferm Abergarw Brynmenyn 50
COM 2 (2) Fferm City Bettws 40
COM 2 (3) Heol Dewi Sant Bettws 11
COM 2 (5) Cae Gleision, Broadlands Pen-y-bont 284
COM 2 (6) Tir yn Heol Llangewydd, Cefn Glas Pen-y-bont 228
COM 2 (7) Ysgol Bryn Castell Pen-y-bont 150
COM 2 (8) Rhodfa Chelsea Pen-y-bont 110
COM 2 (10) Heol Cefn Glas Pen-y-bont 10
COM 2 (11) Coed Parc Pen-y-bont 20
COM 2 (12) Hen Foelerdy’r Felin Wyllt Pen-y-bont 10
COM 2 (13) Hen Ysgol Abercerdin Evanstown 11
COM 2 (14) Gwaith Coronation Evanstown 11
COM 2 (18) Ty Nant, Heol Llangeinor Llangeinor 10
COM 2 (19) Waunwen Nantymoel 35
COM 2 (20) Stryd Cwrt Colman Nantymoel 21
COM 2 (21) Heol y Fedwen / Haul Bryn Nantymoel 11
COM 2 (25) Ffordd yr Eglwys Gogledd Corneli 22
COM 2 (27) I’r De o Hendre Road Pen-coed 35
COM 2 (30) Ysgol Gynradd Pen-coed Pen-coed 10
COM 2 (31) Clos Ty Draw Y Pîl 30

Safleoedd Cyflogaeth​

Manylion y safleoedd cyflogaeth.
Rhif y polisi Enw’r safle Anheddiad Defnyddiau Ardal o dir heb ei ddatblygu sy’n weddill (ha) (2009)
SP9(1) Brocastle, Waterton Bridgend B1 20
SP9(2) Island Farm Bridgend B1 11
SP9(3) Pencoed Technology Park Bridgend B1 5
REG1(2) Bridgend Industrial Estate Bridgend B1, B2 a B8 6.88
REG1(4) Coychurch Yard Bridgend B1, B2 a B8 0.30
REG1(8) Waterton Industrial Estate Bridgend B1, B2 a B8 11.29
REG1(12) Heol Ty Gwyn Maesteg B1, B2 a B8 3.14
REG1(16) Abergarw Industrial Estate Abergarw B1, B2 a B8 2.99
REG1(18) Brynmenyn Industrial Estate Brynmenyn B1, B2 a B8 7.41
REG1(22) Tir ar bwys Gwasanaethau Parc Sarn Sarn B1 2.73
REG1(23) Parc Bocam, Pen-coed Pen-coed B1 1.16
REG1(24) Parc Gwyddoniaeth Pen-y-bont Bridgend B1 1.00
REG1(25) Iard Crosby, Pen-y-bont Bridgend B1, B2 a B8 0.85
REG1(29) Georgia Pacific Bryncethin B1, B2 a B8 2.10
REG1(31) Ystâd Ddiwydiannol Isfryn Melin Ifan Ddu B1, B2 a B8 0.40
REG1(33) Penllwyngwent, Cwm Ogwr Cwm Ogwr B1, B2 a B8 4.23
REG1(36) Ystâd Ddiwydiannol Village Farm Y Pîl B1, B2 a B8 5.15

Safleoedd Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Manylion safleoedd manwerthu a masnachol.
Rhif y polisi Enw’r safle Anheddiad/ardal fasnachol Math o fanwerthu
REG9(1) South Side Canol Tref Pen-y-bont Defnyddiau Canol Tref
REG9(2) Riverside Canol Tref Pen-y-bont Defnyddiau Canol Tref
REG9(3) Embassy Cinema Canol Tref Pen-y-bont Defnyddiau Canol Tref
REG9(4) Elder Yard Canol Tref Pen-y-bont Defnyddiau Canol Tref
REG9(5) Market Street Canol Tref Pen-y-bont Defnyddiau Canol Tref
REG11(3) Brewery Field Pen-y-bont Ymyl y Canol – Nwyddau Cymhariaeth Swmpus – 5,500 m sg net

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Cysylltu

Tîm Cynllunio Datblygu
Ffôn: 01656 643670

Chwilio A i Y