Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Cymorth Hunanynysu

Mae'r cynllun cymorth hunanynysu ar gyfer y rhai ar incwm isel, na allant weithio gartref ac sy'n gorfod hunanynysu. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr ar incwm isel gyda phlant sy'n hunanynysu.

Gallech dderbyn taliad o £750 i helpu gyda cholledion incwm os ydych wedi gorfod hunanynysu am gyfod o amser yn dechrau, neu ar ôl 7 Awst 2021, ac nad ydych wedi gallu gweithio gartref.

Mae taliadau hunanynysu yn drethadwy ond ni ddylent effeithio ar unrhyw fudd-daliadau a gewch. Os ydych yn gyflogedig, byddwch yn talu treth ar y taliad os byddwch yn mynd dros eich lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid i gasglu'r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunangyflogedig, rhaid i chi roi gwybod am y taliad ar eich ffurflen dreth Hunanasesu.

Bydd gennych chi hawl efallai i gymorth ariannol:

 • os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi a dweud wrthych am hunanynysu; neu
 • rydych chi'n rhiant neu'n ofalwr plentyn y mae TTP GIG Cymru wedi dweud wrtho am hunanynysu.

Os ydych chi'n hunanynysu oherwydd eich bod wedi'ch adnabod fel cyswllt gan Ap COVID-19, bydd angen i chi gofrestru gyda gwasanaeth TTP GIG Cymru cyn gwneud cais am daliad. Sylwch, os ydych chi wedi eich brechu'n llawn, ni fyddwch yn cael cyngor i hunanynysu fel cyswllt. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma am sut i wneud cais drwy'r Ap COVID-19, ar gymorth ap GIG COVID-19.

 

Taliad Cymorth Hunanynysu

Os ydych chi’n bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych chi hawl i Daliad Ynysu o £750:

 • rydych chi, neu eich plentyn, wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
 • rydych chi’n gyflogedig neu'n hunangyflogedig
 • ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

Taliad Dewisol

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad Dewisol o £750 os ydych chi’n bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • ar hyn o bryd, nid ydych chi na'ch partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn; a
 • byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu gweithio tra byddwch yn hunanynysu

Cymhwysedd i rieni a gofalwyr

Gall rhiant neu ofalwr wneud cais am daliad os yw eu plentyn wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu. I gael y taliad, rhaid i'r plentyn:

 • fod yn mynychu'r ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11 neu hyd at 25 oed os oes ganddynt anghenion cymhleth); a
 • fod wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu gan wasanaeth TTP GIG Cymru.

Sylwch na ellir gwneud taliad os mai dim ond Ap COVID-19 y GIG sydd wedi dweud wrth y plentyn am hunanynysu.

Rhaid i rieni neu ofalwyr fodloni meini prawf y prif gynllun hefyd, neu derbynnir y cais o dan y cynllun dewisol.

Gwneud cais am y taliad

Mae'r cais hwn ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw geisiadau pellach yn yr un cartref gael eu gwneud gan bob unigolyn.

Gwnewch yn siŵr bod yr wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais

 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • cadarnhad o'r dyddiad a roddwyd gan TTP GIG Cymru
 • eich datganiad banc diweddaraf, slip cyflog neu brawf o hunangyflogaeth  

Ar ôl ymgeisio

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio yn erbyn cofrestr TTP GIG Cymru. Pwrpas hyn yw gwirio eich bod wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu.

Os nad ydych wedi’ch cofrestru, bydd eich cais yn cael ei wrthod ac ni fydd yn cael ei gymeradwyo.

 

Ceisiadau a wneir ar ôl i’r cyfnod hunanynysu ddod i ben

Gallwch wneud hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl i'ch cyfnod ynysu ddod i ben. Er enghraifft, os dywedwyd wrthych chi am hunanynysu ar 1 Medi tan 10 Medi, bydd gennych tan 1 Hydref i wneud hawliad.

Sylwer na allwn dderbyn ceisiadau ar ôl i’r cyfnod yma ddod i ben. 

Os oes angen i chi hunanynysu fwy nag unwaith

Uchafswm nifer y taliadau i unrhyw unigolyn o dan y cynllun yw tri. Hefyd, gellir gwneud 3 thaliad i rieni neu ofalwyr mewn perthynas â phlant sy'n hunanynysu ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf cymhwyso. 

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob hawliad unigol ac ni ddylai eich cyfnodau hunanynysu orgyffwrdd.

Gwneud cais ar-lein

Chwilio A i Y