Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Cymorth Hunanynysu

Mae'r cynllun cymorth hunanynysu ar gyfer y rhai ar incwm isel, na allant weithio gartref ac sy'n gorfod hunanynysu. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr ar incwm isel gyda phlant sy'n hunanynysu.

Mae taliadau hunanynysu yn drethadwy ond ni ddylent effeithio ar unrhyw fudd-daliadau a gewch. Os ydych yn gyflogedig, byddwch yn talu treth ar y taliad os byddwch yn mynd dros eich lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid i gasglu'r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunangyflogedig, rhaid i chi roi gwybod am y taliad ar eich ffurflen dreth Hunanasesu.

Bydd gennych chi hawl efallai i gymorth ariannol:

 • os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi ac wedi dweud wrthych chi am hunanynysu; neu
 • rydych chi’n rhiant neu'n ofalwr plentyn y gofynnwyd iddo hunanynysu o ganlyniad i achosion seiliedig ar addysg; neu
 • o 1 Chwefror 2021 ymlaen, mae Ap Covid-19 y GIG wedi rhoi gwybod i chi eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos positif o Covid-19

Taliad Cymorth Hunanynysu

Os ydych chi’n bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych chi hawl i Daliad Ynysu o £500:

 • rydych chi wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan: Gwasanaeth TTP GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020, NEU gofynnwyd i'ch plentyn ynysu o'i ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach ar neu ar ôl 23 Hydref 2020, NEU rydych chi wedi derbyn hysbysiad gan Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021
 • rydych chi’n gyflogedig neu'n hunangyflogedig
 • ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

Taliad Dewisol

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad Dewisol o £500 os ydych chi’n bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • ar hyn o bryd, nid ydych chi na'ch partner yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu gweithio tra byddwch yn hunanynysu

Cymhwysedd i rieni a gofalwyr

O 7 Mehefin 2021 ymlaen, mae’r cymhwysedd yn cynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • mae'r plentyn yn mynychu ysgol neu leoliad gofal plant hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion ychwanegol cymhleth);
 • gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan yr ysgol neu'r lleoliad gofal plant o ganlyniad i achosion mewn ysgol, lleoliad gofal plant neu leoliad addysg bellach.

Hefyd rhaid i rieni neu ofalwyr fodloni meini prawf y prif gynllun, neu derbynnir y cais o dan y cynllun dewisol.

Er bod yr estyniad i flwyddyn 11 o 7 Mehefin 2021 ymlaen, gellir hawlio am yn ôl ar gyfer plant cymwys am gyfnodau o hunanynysu yn dechrau ar neu ar ôl 12 Ebrill 2021. Fodd bynnag, rhaid gwneud hawliadau o'r fath o fewn 21 diwrnod i 7 Mehefin 2021.

Sylwer: nid yw rhieni neu ofalwyr plant sydd wedi cael eu hysbysu drwy'r Ap i hunanynysu yn gymwys i gael taliad.

Gwneud cais am y taliad

Mae'r cais hwn ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw geisiadau pellach ar yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn.

Gwnewch yn siŵr bod yr wybodaeth isod ar gael cyn i chi ddechrau ar eich cais:

 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • cadarnhad o'r dyddiad a roddwyd gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru
 • eich datganiad banc diweddaraf, slip cyflog neu brawf o hunangyflogaeth

Os oes gennych chi Ap Covid-19 y GIG wedi'i osod ar eich ffôn a'ch bod yn cael gwybod bod rhaid i chi hunanynysu ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad efallai â rhywun sydd wedi profi'n bositif am Covid-19, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth hefyd.

Ceisiadau a wneir ar ôl i’r cyfnod hunanynysu ddod i ben

Gallwch wneud hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl i'ch cyfnod ynysu ddod i ben. Er enghraifft, os dywedwyd wrthych chi am hunanynysu ar 1 Chwefror tan 10 Chwefror, bydd gennych tan 3 Mawrth i wneud hawliad. 

Sylwer na allwn dderbyn ceisiadau ar ôl i’r cyfnod yma ddod i ben. 

Os oes angen i chi hunanynysu fwy nag unwaith

Uchafswm nifer y taliadau i unrhyw unigolyn o dan y cynllun yw tri. Hefyd, gellir gwneud 3 thaliad i rieni neu ofalwyr mewn perthynas â phlant sy'n hunanynysu ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf cymhwyso. 

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob hawliad unigol ac ni ddylai eich cyfnodau hunanynysu orgyffwrdd.

Gwneud cais ar-lein

Chwilio A i Y