Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Polisi Torri Glaswellt 2020

Mae ‘Green Spaces’ yn gyfrifol am dorri glaswellt sy’n eiddo i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Hefyd mae sefydliadau eraill fel cynghorau cymuned a chymdeithasau tai’n torri ardaloedd o laswellt cyhoeddus yn y fwrdeistref sirol.

Mae Green Spaces yn torri glaswellt ar:

 • caeau chwarae, ond sylwer nad yw pob cae chwarae yn y fwrdeistref sirol yn eiddo i ni
 • lleiniau canol
 • lleiniau ymyl y ffordd
 • mannau cyhoeddus agored
 • parciau a mesydd chwarae

Nid yw’n torri glaswellt sydd:

 • ar eiddo neu stadau sy’n eiddo i gyrff ar wahân i ni fel cynghorau cymuned neu gymdeithasau
 • tir preifat

Pa mor aml mae Green Spaces yn torri glaswellt

Byddwn yn dechrau torri glaswellt ym mis Ebrill ac yn parhau â’r gwaith hwn tan fis Hydref.

Glaswellt trefol

Glaswellt trefol yw’r glaswellt a geir mewn mannau cyhoeddus ac agored a lleiniau ymyl y ffordd. Eleni bydd yn cael ei dorri bum gwaith rhwng mis Ebrill a Mis Medi. Bydd y torri glaswellt trefol yn dechrau eleni ar 6 Ebrill 2020. Ni fydd strimio’n digwydd y tymor yma.

Glaswellt gwledig

Glaswellt gwledig yw’r glaswellt a geir ar ochrau priffyrdd a lleiniau canol. Caiff ei dorri pedair gwaith y flwyddyn. Yn 2020, dylai’r torri ddigwydd fel a ganlyn:

 • y toriad cyntaf yn dechrau ar 11 Mai 2020
 • yr ail doriad yn dechrau ym mis Mehefin 2020
 • y trydydd toriad yn dechrau ar 3 Awst 2020
 • y pedwerydd toriad yn dechrau ar 14 Medi 2020

Lonydd gwledig

Caiff glaswellt lonydd gwledig ei dorri ddwywaith y flwyddyn. Bydd y toriad cyntaf yn dechrau ym mis Mai a’r ail doriad ar ddiwedd mis Awst.

Parciau a chaeau chwarae

Yn gyffredinol caiff y glaswellt a geir mewn parciau a chaeau chwarae ei dorri bob 10 diwrnod gwaith drwy gydol y tymor.

Mae’n bosib y bydd yr holl amserlenni torri glaswellt yn newid yn ôl y tywydd a chyflwr y ddaear.

Chwilio A i Y