Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Casglu sbwriel

Rydyn ni’n cynnig casgliad bagiau glas bob pythefnos ar gyfer deunyddiau nad oes modd eu hailgylchu, drwy ein casgliad ailgylchu o ymyl y ffordd. Ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi, ceir cyfyngiad o ddau fag glas bob pythefnos.

Rhowch eich bagiau mas ar ôl 7pm y noson cyn y casgliad, a chyn 7am ar ddiwrnod eich casgliad. Peidiwch â rhoi bagiau mas yn gynnar oherwydd gall achosi problemau sbwriel.

Gallai trigolion sy’n rhoi eu bagiau mas y tu allan i’r oriau hyn gael Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 neu gael eu herlyn hyd yn oed dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Byddwch yn ofalu wrth roi eich bagiau mas i’w casglu – peidiwch â blocio’r palmant.

Lapiwch eitemau miniog, fel gwydr wedi torri. Os na chaiff y rhain eu lapio’n ofalus, gallant anafu’r gweithredwr gwastraff.

Lapiwch gyllyll mewn papur newydd a’u rhoi yn y bag sbwriel glas. Ni ellir ailgylchu Pyrex a dylai fynd mewn bagiau glas hefyd.

Gall amseroedd y casgliadau amrywio oherwydd amgylchiadau nad oes modd eu rhagweld, fel tywydd garw.

Peidiwch â rhoi’r canlynol mewn bagiau gwastraff glas:

  • gwastraff gardd
  • eitemau DIY, gan gynnwys paent, tuniau paent, cerrig, graean, rwbel, gwastraff adeiladwyr neu deils
  • gwastraff clinigol, gan gynnwys gwastraff meddygol neu nodwyddau
  • anifeiliaid marw
  • olew coginio neu injan
  • eitemau trydanol
  • gwastraff masnachol
  • gwastraff peryglus, gan gynnwys toddyddion, cemegion, paent, olew injan, batris, tiwbiau fflworoleuol, bylbiau golau yn cynnwys mercwri, gwenwyn neu abwyd
  • asbestos

I helpu i ddiogelu’r amgylchedd, ailgylchwch gymaint â phosibl.

Archebu bagiau glas

I archebu mwy o fagiau glas, cysylltwch â ni. Gallem eich helpu i ailgylchu mwy fel nad ydych yn rhedeg allan eto yn y dyfodol.

Pethau miniog a gwastraff clinigol

Nid ydym yn casglu gwastraff clinigol na theclynnau miniog sy’n cael eu cynhyrchu mewn lleoliad domestig. Cysylltwch â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf os oes arnoch angen cael gwared ar yr eitemau hyn.

Cyswllt

Ffôn: 01656 643643

Gwneud cais am roi bagiau sbwriel ychwanegol allan bob pythefnos

 Crynodeb o'r bagiau ychwanegol posib yn ôl amgylchiadau'r cartref
Amgylchiadau'r cartref Nifer y bagiau sbwriel ychwanegol y gellir gwneud cais amdanynt
Pump neu lai o breswylwyr. Dim.
Chwech neu saith o breswylwyr. Un.
Wyth neu fwy o breswylwyr. Dau.
Cartrefi gyda thân glo sy’n cynhyrchu llwch fel y brif ffynhonnell o wres. Un.

Er enghraifft, gallai cartref ar gyfer wyth o bobl gyda thân glo sy’n cynhyrchu llwch fel y brif ffynhonnell o wres gael tri bag sbwriel ychwanegol. Fodd bynnag, mae’r cyfyngiad i ddau fag yn bosib ar gyfer teulu o bump ar gyfartaledd.

Os ydych chi’n cael bagiau ychwanegol ond eu bod yn dod i ben, gofynnwch am ragor ar recyclingandwaste@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y