Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfannau Ailgylchu Cymunedol

Oriau agor yn ystod y pandemig

Yn ystod yr wythnos:
8:30am i 7pm. (Er mwyn creu lle i geir sydd eisoes yn ciwio ar y safle cyn i’r canolfannau ailgylchu gau am 7pm, cofiwch y gall y giatiau gael eu cau ugain munud yn gynnar.)

Ar benwythnosau:
8:30am i 5pm. (Er mwyn creu lle i geir sydd eisoes yn ciwio ar y safle cyn i’r canolfannau ailgylchu gau am 5pm, cofiwch y gall y giatiau gael eu cau ugain munud yn gynnar.)

Mae’r siop ailddefnyddio ar safle Maesteg ar gau hyd nes ceir rhybudd pellach.

Trwyddedau Tipio

Os yw eich cerbyd yn fan neu dryc picyp, rhaid ei gofrestru gyda thrwydded tipio cyn ymweld â chanolfannau ailgylchu cymunedol Tythegston neu Faesteg. Mae hyn yn ein helpu ni i reoli’r gwaredu ar wastraff heb ddod o dai.

Hefyd bydd rhaid i chi gael trwydded os oes gan eich cerbyd drelar sydd rhwng 5 troedfedd a 6 troedfedd 6 modfedd (1.5m i 2m)Ni chaiff cerbydau neu drelars olwynion hir mawr sy’n fwy na 6 throedfedd (2m) ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu cymunedol.

Nid yw ceir, jîps na cherbydau MPV, na threlars llai na 5 troedfedd, angen trwyddedau.

Sylwer nad yw canolfan Brynmenyn yn caniatáu faniau na threlars.

Cael trwydded dipio

Gallwch gael trwyddedau tipio am ddim trwy ffonio 01656 643643 o leiaf 48 awr cyn eich bod eisiau dod i un o’r canolfannau.

Bydd angen i chi roi’r manylion canlynol:

 • eich enw a’ch cyfeiriad
 • rhestr o eitemau rydych am eu hailgylchu
 • y dyddiad a’r ganolfan rydych am fynd iddi
 • rhif cofrestru, gwneuthuriad a model eich cerbyd

Mewn rhai achosion gallai fod angen i ni edrych ar y gwastraff rydych am ei waredu cyn rhoi trwydded. Gellir gwneud hyn yn eich cartref.

Ymddygiad yn y domen

Rhaid didoli pob eitem a deunydd cyn cyrraedd y ganolfan ailgylchu. Yn unig dau o bobl fydd yn cael mynd allan o’r car i gael gwared ar y gwastraff.

Ni chaiff staff helpu i ddadlwytho na symud eitemau o geir oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol, felly dim ond gwastraff y gall un person ei gario’n ddiogel ddylech chi ddod gyda chi.

Gan mai dim ond ychydig o geir fydd yn cael dod i mewn ar y tro, ni ddylai’r ymwelwyr gael unrhyw anhawster yn cadw pellter cymdeithasol yn y safleoedd. Gofynnir i unrhyw un sy’n gwrthod gwneud hynny adael ar unwaith, a hefyd unrhyw un sy’n annymunol gyda’r staff.

Yr hyn y gallwch ei ailgylchu yn eich canolfan leol

Cyn i chi fynd i’ch canolfan ailgylchu gymunedol leol, cadarnhewch ein bod yn gallu derbyn eich gwastraff. Gallwn ailgylchu:

 • batris (car neu’r cartref)
 • beiciau
 • bric-a-brac
 • bylbiau
 • caniau
 • cardbord
 • deunyddiau plastig
 • eitemau trydanol ac electronig
 • gwastraff gwyrdd/gwastraff gardd
 • metel sgrap
 • oergelloedd/rhewgelloedd
 • olew coginio
 • olew modur
 • paent
 • papur
 • poteli a jariau gwydr
 • pren
 • pridd
 • silindrau nwy
 • tecstilau

Nodwch:

Trefnwch eich ailgylchu cyn dod i’r ganolfan ailgylchu gymunedol i osgoi oedi. Gallwch roi bagiau o wastraff y cartref yn y sgip gwastraff cyffredinol, ond ni fyddant yn cael eu derbyn os ydynt yn cynnwys unrhyw ddeunydd y gellir ei ailgylchu.

Derbynnir asbestos yng Nghanolfan Llandudwg gyda thrwydded dipio’n unig. Bydd ffi’n berthnasol.

Mae bwrdd plastr, rwbel, pridd a chraidd caled yn cael eu hystyried yn wastraff adeiladu. Mae’r rhain wedi’u cyfyngu i ddau fag gydag uchafswm pwysau o 17kg yr un. Ni chaniateir ail ymweliadau o fewn y 30 diwrnod calendr nesaf. Os oes gennych symiau mawr o’r rhain, bydd angen i chi archebu sgip neu logi cwmni gwaredu gwastraff. Ni dderbynnir gwastraff masnach.

Dim ond yn y sgip plastrfwrdd fydd plastrfwrdd yn cael ei ganiatáu, ac nid yn y sgip gwastraff cyffredinol. Bydd rhaid tynnu unrhyw ddeunydd arall sydd ar y plastrfwrdd, fel teiliau, cyn ei dderbyn.

Peidiwch â gadael gwastraff y tu allan i’r canolfannau ailgylchu cymunedol. Gallech gael eich erlyn am dipio anghyfreithlon.

Lleoliadau

Mae tair canolfan ailgylchu gymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd. Mae’r rhain ym Mrynmenyn, Maesteg a Llandudwg.

Llandudwg

Cyfeiriad: Davies (Bros) Waste, Llandudwg, CF32 0NE.

Maesteg

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Heol Tŷ Gwyn, Maesteg, CF34 0BQ.

Bryncethin

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn, Brynmenyn, CF32 9SZ.

Cyswllt

Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y